Reakcja

Czytaj Dalej

Szybkość reakcji chemicznych

a - stężenie początkowe x - ubytek stężenia substratu t - czas reakcji (a - x) - stężenie substratu w czasie t k - współczynnik proporcjonalności /stała szybkości reakcji/ Reakcja chemiczna Reakcje chemiczne opisuje się podając ich równania stechiometryczne.

TYPY REAKCJI ALERGICZNYCH

bardziej szczegółowy podział zjawisk alergicznych, wyróżniający 4 typy odczynów: 1) reakcje anafilaktyczne i atopowe, 2) reakcje cy-totoksyczne, 3) reakcje typu Arthusa, związane z działaniem kompleksów immunologicznych, 4) reakcje opóźnione typu tuberkulinowego.

Reakcje ułożeniowe ciała w przestrzeni

Dokładna obserwacja szybko przebiegających reakcji motorycznych przeważnie sprawia trudności osobom początkującym. Dlatego poleca się, aby podczas „wprawiania się", koncentrować się początkowo wyłącznie na dokładnym opisie obserwowanej reakcji, później zapamiętywać fazy i przyporządkować je według wieku i stopnia rozwoju badanego dziecka.

Pomocnicze reakcje ułożeniowe

W tabeli 2 zestawiono pomocnicze w diagnostyce neurokinezjologicznej dzieci reakcje odruchowe, takie jak: reakcja przedsionkowa, reakcja windy, reakcja wahadłowa, reakcja stania, gotowość do skoku, sposób przeprowadzenia badania, prawidłową i nieprawidłową odpowiedź oraz okres występowania.

Wpływ wody na reakcje chemiczne w żywności

Ogólnie można powiedzieć, że większość reakcji chemicznych i enzymatycznych staje się widoczna w żywności dopiero przy aw powyżej jednowarstwowej sorpcji I że szybkość tych reakcji wzrasta wraz ze wzrostem wartości aw, a przy ekstremalnych wartościach aw może nastąpić zmniejszenie szybkości reakcji wywołane efektem rozcieńczenia.

Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

Reakcja na zmianę cen Zmiany w poziomie kształtowania się cen, wywołujące reakcje nabywców, ściśle wiążą się reakcjami konkurentów wytwarzających dobra substytucyjne lub komplementarne względem tych, których cena uległa zmianie.

REAKCJE ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO

Reakcje serologiczne W diagnostyce medycznej reakcje antygenów z przeciwciałami określa się jako reakcje serologiczne.

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu psychofizjologii i jako reakcji na stres i zmiany w układzie odpornościowym

Mimo swojego korzystnego działania - mobilizacja rezerw tłusz­czowych, hamowanie reakcji alergicznych, przemiana różnych produktów w glukozę, ma on także działania uboczne, gdyż pośrednio wiąże się z nad­miernym wzrostem glukozy - odkładaniem się lipidów i ze zmniejszeniem liczby limfocytów, co przyczynia się do osłabienia zdolności organizmu w walce z infekcjami.

Reakcje na energie naturalne

Objawy reakcji w kolejnych zabiegach mogą stawać się coraz silniejsze lub coraz słabsze, albo zmieniać się w reakcje paradoksalne. Uruchomienie reakcji przystosowawczych jest jednym z celów stosowania energii w fizykoterapii i balneologii.

Reakcja konkurencji na zmiany ceny

Finna rozważająca zmianę ceny musi brać pod uwagę nie tylko reakcje klientów, ale również możliwe reakcje konkurencji. Jeżeli zależy mu na maksymalizacji zysków, to jego reakcja może mieć inny charakter, np.

Jakie reakcje towarzyszą niepłynności mówienia?

Można je podzielić w zależności od tego, kto reaguje na reakcje indywidualne i reakcje społeczne, a w zależności od tego, jak się reaguje - na reakcje pozytywne i reakcje negatywne.

Nadwrażliwość typu I - reakcja anafilaktyczna

Inne objawy Reakcje anafilaktyczne często objawiają się katarem siennym, pokrzywką, wymiotami, astmą oskrzelową, świądem. Przeciwciała IgE wytwarzane są w miejscu reakcji, a wielkość syntezy zależy od wielu czynników.

Reakcja psychiczna w zawale serca

Najczęstszym emocjonalnym składni­kiem tej reakcji jest obniżenie nastro­ju, a także lęk, w znacznej liczbie przypadków występuje zaprzeczanie chorobie i jej objawom.

Reakcja układu krążenia na wysiłki dynamiczne

U około 20% młodych zdrowych ludzi występuje jednak zwiększona reakcja ciśnienia tętniczego na wysiłek. Badania epidemiologiczne wskazują na to, że reakcja taka jest wyrazem predyspozycji do rozwoju nadciśnienia tętniczego.

REAKCJE ALERGICZNE

Pierwsze trzy typy związane są z udziałem przeciwciał i określa się je mianem nadwrażliwości wczesnej, czwarty nazwany jest typem nadwrażliwości późnej, gdyż reakcje te występują znacznie później niż reakcje z udziałem przeciwciał, i związany jest z limfocytami T oraz makrofagami.

Reakcja rozszczepienia jądra uranu - Reakcja łańcuchowa

Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Reakcja ta nosi nazwę reakcji łańcuchowej. Dlatego następuje bardzo gwałtow­ne przyspieszenie tempa reakcji owocujące nagłym uwolnieniem wielkiej energii - eksplozją.

REAKCJE ŚWIETLNE FOTOSYNTEZY

Ten drugi typ fosforylacji polega na tym, że elektrony wybijane z cząsteczki chlorofilu fotoukładu I transportowane są przez przenośniki elektronów i wracają do centrum reakcji tego fotoukładu - w tym przypadku nie powstają cząsteczki NADPH.

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Reakcje kołowe

Reakcje kołowe wtórne – charakteryzuje się koordynacją wzroku i ruchów chwytania, jak też pojawieniem się i dominowaniem reakcji kołowych wtórnych.

Reakcje chemiczne

Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO Ž 2Hg + O2 Cu(OH)2 Ž CuO + H2O N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C H2 + J2 Ž 2HJ CaCO3 Ž CaO +CO2 NH4 HCO3 Ž NH3 + CO2 + H2O wodorowęglan amonu (proszek do pieczenia) Reakcje egzoenergetyczne: a) ogniwo wolty: Zn + 2H Ž Zn +H2 + ...

Energia w przyrodzie - Reakcja łańcuchowa

Reakcja ta nosi nazwę reakcji łańcuchowej. Dlatego następuje bardzo gwałtowne przyspieszenie tempa reakcji owocując nagłym uwolnieniem wielkiej energii - eksplozją.