BÓLE BARKÓW I RAMION („zespół bolesnego barku”)

Jaki charakter ma ból?

Ból może być tępy i drążący, może tez być ostry i prze-szywający; może być trudny do zlokalizowania, w zależnościod struktury bolącej tkanki.

Co boli?

Bolą zarówno mięśnie barków, jak i guzowatości główkikości ramiennej — przede wszystkim przyczepy ścięgniste,torebki...

Zespół stłuczonego ramienia (Tackler’s egzostosis)

Choroba typowa jest dla futbolu amerykańskiego (zyskującego na popularności także i w Polsce) kiedy to dochodzi do ponawianych stłuczeń zewnętrznej części ramienia, powodowanych uderzeniem przez hełm przeciwnika.

Zranieniom ulega okolica przyczepu mięśnia naramiennego i mięśnia ramiennego w miejscu...

Mięśnie ramienia

Mięśnie ramienia, w liczbie czterech, dzielą się na dwie grupy: przednią, mięśni zginaczy. unerwioną przez gałązki warstwy przedniej splotu ramiennego, i tylną, prostowników', zaopatrzoną w nerwy warstwy tylnej tegoż splotu. Do grupy przedniej należą mm. kruczo-ra-mienny, dwugłowy i ramienny...

Powrózek naczyniowo-nerwowy ramienia

T. ramienna wchodzi w skład powrózka naczyniowo-nerwowego, przy czym ona właśnie nadaje mu kierunek przebiegu. Powrózek ten oprócz tętnicy ramiennej składa się głównie z obu towarzyszących jt_j żył. naczyń chłonnych i n. pośrodkowego. O wzajemnym stosunku topograficznym tych tworów mowa była...

Ramię siły mięśnia

ramię siły mięśnia; jest to odległość mierzona prostopadle od linii działania siły mięśniowej do osi obrotu w stawie. Zob. też hipomochlion.

Pomoc świeckiego ramienia

Kościół wzywał świeckich nie tylko do udziału w krucjacie przeciw heretykom, ale domagał się od monarchówwspółdziałania z inkwizycją i wykonywania jej wyroków. Określano to jako pomoc ramieniaświeckiego (po łac. brachium saeculare), którą już w minionych wiekach ustawy państwowe...

Mięśnie ramienia – grupa tylna

Mięsień trójgłowy ramienia ma trzy głowy. Głowa długa przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki, głowa boczna i przyśrodkowa do trzonu kości ramiennej. Wszystkie trzy głowy kończą się wspólniena powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej. Unerwia je nerw promieniowy...

Powięź ramienia

U góry łączy sięz powięzią dołu pachowego, tworzy przegrodę międzymięśniową boczną, przytwierdzającą się do kości ramiennej od guzowatości naramiennej do nadkłykcia bocznego, i przyśrodkową od mięśnia kruczo-ramiennego do nadkłykcia przyśrodkowego. Obie te przegrody oddzielają grupę...