Okolice ramienia przednia i przestrzeń powięziowa mięśni zginaczy

Skóra okolicy ramienia przedniej jest zazwyczaj cieńsza od tylnej i luźniej związana z powięzią, toteż jest ona bardziej przesuwalna. W tkance podskórnej ramienia występują dwa pnie żylne – żyła odpromieniowa i żyła odłokciowa. Żyła odpromieniowa biegnie w bruździe bocznej mięśnia dwugłowego...

Mięsień dwugłowy ramienia

M. dwugłowy ramienia (ra. biceps brachii). Jest to mięsień wrzecionowaty, gruby, okrągławy, o dwóch głowach, które biegną od łopatki do kości promieniowej.

Głowa długa (caput longum) rozpoczyna się długim i cienkim ścięgnem na guzku nadpanewkowym łopatki i na obrąbku stawowym; biegnie ona wpierw...

Powięź ramienia

Skóra ramienia łączy się luźno z powięzią i jest przesuwalna na swym podłożu. Powięź ramienia (fascia brachii) po stronie zginaczy stanowi przedłużenie powięzi pachowej, po stronie prostowników — przedłużenie powięzi naramiennej. Jest to mocna, włóknista powięź, która jak mankietem obejmuje...

Bolesna destabilizacja ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Ścięgno może przemieścić się przed mięsień podłopatkowy z przerwaniem więzadła poprzecznego lub pomiędzy guzek mniejszy a ścięgno mięśnia podłopatkowego, czemu towarzyszy odwarstwienie przyczepu tego mięśnia.

Do zwichnięcia ścięgna może dojść podczas zgięcia, odwiedzania ramienia ponad...

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy...

Ramię

Ograniczają je od góry fałdy pachowe, a od dołu linia przebiegająca powyżej nadkłykcia przyśrodkowego i bocznego kości ramiennej. Na ramieniu można wyróżnić dwie okolice – przednią i tylną. Kształt ramienia zależy od rozwoju mięśni tkanki podskórnej. Na bocznej i przyśrodkowej powierzchni ramienia...

Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Do przerwania ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia dochodzi z reguły u mężczyzn w średnim i starszym wieku wskutek silnego i nagłego napięcia mięśnia dwugłowego, szczególnie na podłożu uprzednio istniejącego zapalenia osłonki i ścięgna26. Niekiedy (rzadko) do uszkodzenia może...

Mięsień trójgłowy ramienia

M. trójgłowy ramienia (m. triceps brachii). Mięsień ten zajmuje całą powierzchnię tylną ramienia. Rozpoczyna się on trzema głowami, z których jedna, głowa przyśrodkową, tworzy warstwę głęboką, położoną bezpośrednio na kości ramiennej, obie pozostałe zaś, głowa boczna i głowa długa...

Ramię

Symbol siły, mocy; wyciągnięte ramię jest często symbolem władzy sędziowskiej. Różne bóstwa ind. posiadają więcej niż dwa ramiona, co ma wyrażać ich wszechmoc.

W liturgii chrzęść, np. podniesione ramiona oznaczają otwarcie się duszy i prośbę o łaskę. Ramię (lub ręka), które sięga z nieba...

Podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy

podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy; przeznaczony dla osób z nie­pełnosprawnymi kończynami górnymi, szczególnie z osłabioną siłą mięśnio­wą barków i ramion, lecz z zacho­waniem dobrej sprawności rąk. Pod­trzymywacz o stabilnej podstawie wy­posażonej w kółka ustawia się za krzesłem osoby...

Mięśnie ramienia – grupa przednia

Mięsień dwugłowy ramienia ma dwie głowy. Głowa długa przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki, a głowa krótka do wyrostka kruczego łopatki. Obie głowy kończą się na guzowatości kości promieniowej. Unerwia je nerw mięśniowo-skórny. W stawie ramiennym – głowa długa zgina i unosi...

Okolica ramienia tylna i przestrzeń powięziowa mięśni prostowników

W skórze i tkance podskórnej okolicy ramienia tylnej znajdują się nerw skórny ramienia tylny, drobne naczynia żylne i chłonne. W przestrzeni powięziowej mięśni prostowników jest tylko mięsień trójgłowy ramienia i mięsień łokciowy. W przestrzeni tej przebiegają nerw promieniowy i tętnica głęboka...

Tętnica przednia okalająca ramię

Mniej więcej na tej samej wysokości co t. podlopatkowa z dalszego odcinka t. pachowej (z jej bocznej ściany) odchodzą samodzielnie dwie gałęzie obejmujące szyjkę chirurgiczną kości ramiennej; są to obie tętnice okalające ramię. T. przednia okalająca ramię pod m. kru-czo-ramiennym i głową krótką...

węzły chłonne przedramienia i ramienia

Węzły przedramienia i ramienia są to małe, niestałe węzły, o zmiennej liczbie i położeniu; węzły te są włączone w przebieg naczyń zbiorczych głębokich, biegnących wzdłuż tętnic i żył przedramienia i ramienia.

Najczęściej i najbardziej stale występują: 1) węzeł łokciowy głęboki...

Tętnica głęboka ramienia

1) Gałąź naramienna (ramus delłoideus). Naczynie to odchodzi w pobliżu początku t. głębokiej lub od t. ramiennej, lub też z t. pobocznej łokciowej górnej; przykryta m. kruczo-ramiennym i dwugłowym biegnie ona poprzecznie w kierunku bocznym, krzyżując od przodu kość ramienną. Tętnica dochodzi...

Zespolenia tętnicy głębokiej ramienia

Poniżej odejścia t. głębokiej ramienia t. ramienna może być podwiązana bez niebezpieczeństwa utracenia kończyny. T. głęboka ramienia z obu swymi gałęziami końcowymi, t. poboczną promieniową i środkową oraz obie tt. poboczne łokciowe, górna i dolna, wszystkie one biorą udział w wytwarzaniu...

ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

Żyły powierzchowne przedramienia są osobniczo zmienne; zazwyczaj tworzą one nieregularną sieć żylną o dużych oczkach wydłużonych w kierunku osi kończyny. Na powierzchni przedniej przedramienia w sieci tej zaznaczają się przeważnie trzy większe pnie żylne: ż. odpromie-niowa (v. cephalica), ż...

Objaw opadającego ramienia (drop-arm)

Wykonanie: U siedzącego chorego wyprostowane ramię jest biernie odwodzone do kąta ok. 120°. Pacjent powinien utrzymać tę pozycję bez podpierania, a następnie powoli opuścić kończynę.

Interpretacja: Osłabienie utrzymywania ramienia bez lub z bólami, lub jego nagłe opadnięcie świadczy o uszkodzeniu...

Nerw skórny przyśrodkowy ramienia

Odchodzi z pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego. Biegnie w jamie pachowej do przodu od mięśnia podłopatkowego i mięśnia najszerszego grzbietu. Łączy się z nerwem międzyżebrowo-ramiennym, odchodzącym od drugiego nerwu międzyżebrowego. Gałęzie obydwu nerwów przebijają powięź pachową i...