JUNTA (hiszp. rada, rada wojskowa)

Najwyższy organ polityczny, kierujący w 1808-1814 anty-franc. powstaniem w Hiszpanii. Na wiadomość o przymusowej abdykacji Ferdynanda VII w wielu hiszp. prowincjach wybuchło powstanie.

Zaczęły tworzyć się junty lokalne, których przedstawiciele powołali 25IX1808j. centralnąw Aranjuez. Urzędowała ona...

Rada Unii Eurpejskiej, Rada Europejska, Rada Europy. Rożnice

RADA EUROPEJSKA RADA EUROPY RADA UNII EUROPEJSKIEJ Przedstawiciel przedstawiciel państwa sprawującego w danym momencie przewodnictwo Unii przedstawiciel państwa sprawującego w danym momencie przewodnictwo Unii w jej posiedzeniach uczestniczy po jednym ministrze z każdego kraju Unii.

Nie ulega wątpliwości, że Rada Europejska, Rada Europy i Rada Unii Europejskiej są często ze sobą mylone. Te trzy struktury wyraźnie pomiędzy sobą się różnią. Wymień pokrótce zasadnicze różnice pomiędzy nimi i omów prawotwórczy charakt

Jak można już zauważyć podstawową różnicą między Radą Europejską, Radą Europy i Radą Unii Europejskiej jest to, że Rada Europy nie jest w ogóle instytucją unijną, lecz niezależną od UE organizacją międzynarodową.

EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - KOŚCIOŁY

Rada Kościołów, Rada Chrzęść, w Botswanie, Rada Chrzęść, w Ghanie, Rada Chrzęść, w Hongkongu, Rada Chrzęść, w Rodezji (Zimbabwe), Rada Ekum.

Rada Europejska

Spotkaniom Rady Europejskiej przewodniczy główny przedstawiciel państwa członkowskiego sprawującego w danym półroczu prezydencję Rada Europejska jest głównym organem politycznym Unii.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (według przepisów KSH): Rada musi zostać powołana, jeżeli kapitał zakładowy jest większy niż 500 000 PLN i wspólników jest więcej niż 25; Rada nadzorcza jest organem nadzoru; Rada ma prawo dokonywania zaleceń pokontrolnych; W jej skład mogą wchodzić zarówno jej wspólnicy, jak i osoby spoza spółki; W radzie nie może zasiadać członek zarządu spółki; Członkiem ...

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów Rada gminy wybiera wójta lub burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji do najważniejszych zadań KRRiT zalicza:  Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;  Określenie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych;  Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;  Sprawowanie ...

Rada Europejska

Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europy. Od roku 1983 Rada może bezpośrednio włączać się w sprawy znajdujące się w kompetencji Wspólnot Europejskich - działa wtedy jako Rada Unii Europejskiej.

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Dla sprawowania funkcji kontrolnej rada powołuje komisję rewizyjną z grona radnych, z wyłączeniem przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu.

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Rada dzielnicy (rada osiedla) - jednostka pomocnicza rady gminy. Rada dzielnicy działa na mocy uchwały rady gminy, co wynika z art.

Intelektualiści w radzie królewskiej (1384 - 1434)

Jan Radlica Bp krakowski Jan radlica pozostał wierny Andegawenom po śmierci Kazimierza i odegrał ważną rolę w dojściu do skutku sukcesji Jadwigi.

Rada europy działalność

Działalność Rady Europy Rada Europy jest międzynarodową organizacją, siedzibą której jest Strasbourg. Piecza nad sprawami socjalnymi oraz bezpieczeństwem obywatelskim miała stać się teraz wiodącymi tematami, wokół których ma się koncentrować działalność Rady Europy.

Sołectwo i sołtys, rada sołecka

Tworzenie sołectw – głosowanie rady gminy, konsultacja z mieszkańcami, wnioski mieszkańców lub rady. Rada gminy może upoważnić sołtysa do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Gmina (Rada Gminy)

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4000 mieszkańców. W celu umożliwienia radzie sprawowania bieżącej kontroli ustaw samorząd zobowiązuje radę do powołania komisji rewizyjnej, której zasady i tryb określa statut gminy.

Rada Nieustająca

Jednak Radzie i jej departamentom brak było kompetencji i środków. Jako symbol wpływów carycy Katarzyny II Rada była powszechnie nienawidzona.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Jeśli, na przykład, Rada ma obradować nad problemami z zakresu ochrony środowiska, w obradach weźmie udział Minister Ochrony Środowiska z każdego państwa UE; w tym przypadku będzie ona zwana "Radą Ochrony Środowiska".

Rada gminy

Ustawowo określoną kompetencją przewodniczącego jest zwoływanie sesji rady gminy, a także organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają komisje – organy wewnętrzne rady.

Rada Administracyjna i Rada Stanu w Królestwie Polskim 1815 - 1830

W rezultacie regularnie uczestniczyli w pracach Rady Stanu radcy stanu nadzwyczajni ( niezwiązani z żadną komisją resortową ) oraz referendarze, co w istocie prowadziło do obniżenia się autorytetu tej instytucji.

Powiat (Rada powiatu)

Dla sprawowania funkcji kontrolnej rada powołuje komisję rewizyjną z grona radnych, z wyłączeniem jednak przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu.