Rada powiatu

Czytaj Dalej

Powiat (Rada powiatu)

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, nie więcej niż 39 radnych.

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy : stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu powiatu, powołanie i odwołanie sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, który jest głównym księgowym budżetu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, , sprawach majątkowych powiatu, Rada ...

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

Starosta - Stoi na czele zarządu powiatu - Może zostać odwołany przez radę powiatu - Na wniosek starosty do rady powiatu mogą zostać odwołani pozostali członkowie zarządu powiatu - Starosta może zrezygnować ze swojej funkcji - Starosta jest przewodniczącym organu kolegialnego – zarządu powiatu - Organizuje pracę zarządu - W szczególnych sytuacjach może wykonywać kompetencje zarządu - Kierowanie bieżącymi ...

Rada powiatu

Należą tu sprawy: Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli jest to związane z koniecznością wydzielania majątku) Planistyczne (uchwalanie budżetu powiatu) Finansowo-majątkowe ( podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w ...

Rada powiatu skład i struktura organizacyjna

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest Rada powiatowa, która stanowi polityczne przedstawicielstwo powiatu o jego mieszkańców. Rada powiatowa jest organem stanowiącym we wszystkich istotnych sprawach powiatu.

Rada Bezpieczeństwa

Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Dochody powiatu

Do dochodów stałych powiatu zalicza się: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Jeśli, na przykład, Rada ma obradować nad problemami z zakresu ochrony środowiska, w obradach weźmie udział Minister Ochrony Środowiska z każdego państwa UE; w tym przypadku będzie ona zwana "Radą Ochrony Środowiska".

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego , któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy według gospodarki planowanej, a także integracja gospodarcza państw członkowskich.

RADA EUROPY

Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego” Działalność Rady to głównie przygotowanie projektów umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych zmierzających do unifikacji praw i standardów oraz ochrony praw człowieka na obszarze państw ...

Rada Nordycka

W swej dotychczasowej działalności Rada Nordycka przyczyniła się w dużym stopniu do unifikacji prawa w państwach skandynawskich, a w pewnej mierze także do rozwoju współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Rada Polityki Pieniężnej

a w jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat Zadania Rady Polityki Pieniężnej to: ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i ...

Samorząd terytorialny - POWIAT

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Funkcje: Ustawodawcza (podstawowa funkcja ustrojowa Rady Najwyższej) Budżetowo-finansowe (kontrola finansów publicznych) Kontrolna (przysługuje Radzie Najwyższej w odniesieniu do działalności Gabinetu Ministrów Ukrainy) Kreacyjna (formułuje skład innych organów państwa np.

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza;  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony; •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją; •pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów; •Rada Federalna składa się z 7 ...

Francja - Rada Konstytucyjna

Coty) - decyzje Rady są ostateczne i nie przysługuje im żaden środek odwoławczyKompetencje: - czuwanie nad prawidłowością wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a także nad przebiegiem referendum - ustala listę kandydatów na prezydenta - ocenia prawidłowość wyborów, rozpatruje reklamacje, ogłasza wyniki wyborów oraz rezultaty referendum - rozstrzyga spory między rządem a przewodniczącymi izby - badanie zgodności z konstytucją ustaw ...