Rada gminy

Rada gminy

Czytaj Dalej

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 100 radnych.

Gmina (Rada Gminy)

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4000 mieszkańców.

Rada gminy

Są to sprawy: Organizacyjne (uchwalanie statutu gminy; ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w trybie porozumienia; podejmowanie uchwał w sprawach: tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, ich rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek ...

Rada gminy - skład i kompetencje

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy; może samodzielnie stanowić we wszystkich sprawach które nie zostały zastrzeżone do rozstrzygnięcia w referendum, albo powierzone przez ustawę innych podmiotów, określenie podstawowych kierunków działania gminy, Rada wybiera Zarząd oraz Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, podejmuje decyzję w sprawie mienia komunalnego i praw ...

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Weźmie go do siebie ten z gospodarzy potrzebujących taniej siły roboczej, który zażąda od gminy najniższej dopłaty.

"Miłosierdzie gminy"

Dramatyczny przebieg licytacji: - mowa radcy o miłosierdziu gminy; zagaja on posiedzenie sekcji dobroczynności" i wypowiada wzniosłe hasła: "Ustawy gminy są ustawami chrześcijańskiego miłosierdzia, są one nie tylko zdobyczą cywilizacyjną, ale naszą chlubą [.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady, rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Rada Bezpieczeństwa

Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Struktura i organizacja władz gminy

W demokratycznym mechanizmie funkcjonowania społeczności gminy naczelne miejsce zajmują następujące sposoby sprawowania władzy: głosowanie powszechne, które odbywa się dla przeprowadzenia wyborów lub referendum, działalność organów gminy. radę gminy i zarząd gminy.

Wybory do rady gminy

Wybranym w skład rady gminy może być każdy komu przysługuje prawo wybierania. Wybory do rady gminy odbywają się w głosowaniu tajnym (zasada tajności).

Organy gminy

18 ustawy o samorządzie gminnym stanowi wprawdzie, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, jednakże nie daje upoważnienia do powoływania nowych organów gminy poza ściśle określonymi ustawą.

Dochody gminy

Dochodami gminy są: - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od po­siadania psów), wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych i innych), - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wyso­kości 26,7% wpływów z podatku ...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Jeśli, na przykład, Rada ma obradować nad problemami z zakresu ochrony środowiska, w obradach weźmie udział Minister Ochrony Środowiska z każdego państwa UE; w tym przypadku będzie ona zwana "Radą Ochrony Środowiska".

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego , któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy według gospodarki planowanej, a także integracja gospodarcza państw członkowskich.

RADA EUROPY

Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego” Działalność Rady to głównie przygotowanie projektów umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych zmierzających do unifikacji praw i standardów oraz ochrony praw człowieka na obszarze państw ...

Rada Nordycka

W swej dotychczasowej działalności Rada Nordycka przyczyniła się w dużym stopniu do unifikacji prawa w państwach skandynawskich, a w pewnej mierze także do rozwoju współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Rada Polityki Pieniężnej

a w jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat Zadania Rady Polityki Pieniężnej to: ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i ...