Rada Nadzorcza

Czytaj Dalej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (według przepisów KSH): Rada musi zostać powołana, jeżeli kapitał zakładowy jest większy niż 500 000 PLN i wspólników jest więcej niż 25; Rada nadzorcza jest organem nadzoru; Rada ma prawo dokonywania zaleceń pokontrolnych; W jej skład mogą wchodzić zarówno jej wspólnicy, jak i osoby spoza spółki; W radzie nie może zasiadać członek zarządu ...

Rada nadzorcza banku w formie S.A.

Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.

W których spółkach handlowych można a w których należy powołać rade nadzorcza?

Obowiązek powołania RN może wynikać z umowy spółki lub przepisu prawa. Obligatoryjna w S.A., fakultatywna w sp. z 0.0. (obligatoryjna, gdy liczba wspólników jest >25 a kapitał zakładowy> 500 tys.zł.)

Rada Bezpieczeństwa

Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Jeśli, na przykład, Rada ma obradować nad problemami z zakresu ochrony środowiska, w obradach weźmie udział Minister Ochrony Środowiska z każdego państwa UE; w tym przypadku będzie ona zwana "Radą Ochrony Środowiska".

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego , któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy według gospodarki planowanej, a także integracja gospodarcza państw członkowskich.

RADA EUROPY

Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego” Działalność Rady to głównie przygotowanie projektów umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych zmierzających do unifikacji praw i standardów oraz ochrony praw człowieka na obszarze państw ...

Rada Nordycka

W swej dotychczasowej działalności Rada Nordycka przyczyniła się w dużym stopniu do unifikacji prawa w państwach skandynawskich, a w pewnej mierze także do rozwoju współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Rada Polityki Pieniężnej

a w jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat Zadania Rady Polityki Pieniężnej to: ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i ...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Funkcje: Ustawodawcza (podstawowa funkcja ustrojowa Rady Najwyższej) Budżetowo-finansowe (kontrola finansów publicznych) Kontrolna (przysługuje Radzie Najwyższej w odniesieniu do działalności Gabinetu Ministrów Ukrainy) Kreacyjna (formułuje skład innych organów państwa np.

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza;  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony; •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją; •pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów; •Rada Federalna składa się z 7 ...

Francja - Rada Konstytucyjna

Coty) - decyzje Rady są ostateczne i nie przysługuje im żaden środek odwoławczyKompetencje: - czuwanie nad prawidłowością wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a także nad przebiegiem referendum - ustala listę kandydatów na prezydenta - ocenia prawidłowość wyborów, rozpatruje reklamacje, ogłasza wyniki wyborów oraz rezultaty referendum - rozstrzyga spory między rządem a przewodniczącymi izby - badanie zgodności z konstytucją ustaw ...

Rada Federacji Rosyjskiej

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu); 

- kadencja RF jest równa kadencji Dumy;

- kompetencje RF:

• zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji,

• zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu...

RADA PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Zakres działania Rady Państwa obejmuje: a) sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad terenowymi radami narodowymi w granicach uprawnień Krajowej Rady Narodowej i Prezydium Krajowej Rady Narodowej na zasadzie ustawy z dnia 11 września 1944 r.

Stosunki między radą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta

Rada gminy - Radny nie jest związany instrukcjami wyborców - Radny pełni funkcję łącznika między wyborcami a organami gminy.

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

- Członkowie mogą być wybierani spośród rady lub spoza niej - Rada powiatu w głosowaniu tajnym wybiera i odwołuje zarząd - Jeżeli rada nie odwoła zarządu w 3 miesiące po wyborach to ulega rozwiązaniu - Kompetencje: wykonywanie uchwał rady, w tym wykonywanie budżetu, przygotowanie projektów uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, - W miastach na prawach powiatu funkcję zarządu powiatowego pełni prezydent miasta C.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Rada

• Liczebność składów osobowych rad gmin jest także różna i głównie zależy od liczebności mieszkańców danej gminy.