Rada Komisarzy Ludowych

Rada Komisarzy Ludowych

Czytaj Dalej

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

(po podpi­saniu polsko-radzieckiej umowy o pomocy w wojnie przeciwko Niemcom hitlerowskim) w obozach tych zmarło co najmniej 250 tys. 15 tys polskich oficerów uwięzionych w radzieckich obozach jenieckich.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1. obyczaje, wierzenia ludowe 3.

Rada Bezpieczeństwa

Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

W stronę ludowości podążał także Tytus Czyżewski – autor Pastorałek (1925). Dla Czy-żewskiego materiałem szczególnie cennym były w pieśniach ludowych przyśpiewki, nic nieznaczące, melodyjne lub skoczne ciągi brzmień (w rodzaju „tiu li u li”).

Pytania o istotę człowieczeństwa w Dziadach cz. III. Motywy ludowe w Dziadach cz. III

b) sprawiedliwośc ludowa (wiara iż każde przewinienie będzie proporcjinalnie ukarane). c) ludowe zdrobnienia (Józio, Rózia, Zosia) d) nastrój grozy ( duchy, zjawy, kaplica, środek nocy).

Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza

Ludowość jest w balladach najbardziej uchwytnym elementem. Motywy do swych utworów czerpał Mickiewicz z pieśni, legend i wierzeń ludowych.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe. W Królestwie Polskim pierwsze organizacje ludowe powstały na początku XX w.

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

na wschodzie sytuacja na froncie stała się krytyczna, ZLN zaatakował Piłsudskiego, stając się jednym z inspiratorów powstania Rady Obrony Państwa, w skład której z ramienia endecji wszedł Roman Dmowski.

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało w 1940 Chłopską Straż (Chłostra), przekształconą później w Bataliony Chłopskie. Przedstawiciele ludowego ruchu konspiracyjnego brali udział w pracach Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

*od 1956 zaczęły lansować się Rady Robotnicze działali w nich ludzie skupieni wokół pisma „Po prostu”, wyłonił się z tego rewizjonizm.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Jeśli, na przykład, Rada ma obradować nad problemami z zakresu ochrony środowiska, w obradach weźmie udział Minister Ochrony Środowiska z każdego państwa UE; w tym przypadku będzie ona zwana "Radą Ochrony Środowiska".

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego , któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy według gospodarki planowanej, a także integracja gospodarcza państw członkowskich.

RADA EUROPY

Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego” Działalność Rady to głównie przygotowanie projektów umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych zmierzających do unifikacji praw i standardów oraz ochrony praw człowieka na obszarze państw ...

Rada Nordycka

W swej dotychczasowej działalności Rada Nordycka przyczyniła się w dużym stopniu do unifikacji prawa w państwach skandynawskich, a w pewnej mierze także do rozwoju współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Rada Polityki Pieniężnej

a w jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat Zadania Rady Polityki Pieniężnej to: ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i ...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Banku Narodowego, Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii, Centralnej Komisji Wyborczej, Sądu Konstytucyjnego) Inicjatywa Ustawodawcza – prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje: Prezydentowi Ukrainy, deputowanym, rządowi oraz Bankowi Narodowemu.

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza;  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony; •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją; •pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów; •Rada Federalna składa się z 7 ...