Rachunek sumienia

Czytaj Dalej

Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

Literackie obrazy okrucieństwa WOJNY w literaturze dawnej i współczesnej.

 

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współzesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby...

Czy literatura może być sumieniem ludzkości?

To ona wyznaczyła nasz kodeks moralny i z nim musi uporać się nasze sumienie. Tadeusz, jeden z głównych bohaterów opowiadań, jest więc przedstawicielem tych, którzy odrzucając tradycyjne wartości moralne, przetrwali i powinni stać się wyrzutem sumienia wobec tysięcy zamordowanych i zagazowanych.

Rachunek kosztów

Początkowa faza przetwarzania informacji w rachunku kosztów dotyczy dwojakiego rodzaju informacji. Informacje pochodzące z systemu rachunku kosztów wykorzystywane są wewnątrz systemu rachunkowości, w rachunkowości finansowej i zarządczej.

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

Kredyt w rachunku bieżącym zwiększa saldo debetowe rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zatem dokonywać płatności w ciężar rachunku na kwotę większą niż aktualny stan wolnych środków na rachunku.

Kredyt w rachunku kredytowym

Taki kredyt wymaga oddzielnych dyspozycji i przeksięgowań między rachunkiem bieżącym a rachunkiem kredytowym przedsiębiorstwa. W ramach kredytu w rachunku kredytowym udziela się przede wszystkim kredytów płatniczych i kredytów rewolwingowych.

Rachunek zysków i strat

  Rachunek zysków i strat pokazuje jak kapitał własny firmy zmienia się w wyniku powstałych operacji gospodarczych, przeciwstawia koszty przychodom i mierzy działalność ekonomiczną Najpierw różnicę między gotówką na początku i na końcu okresu Gotówka = zobowiązania + kapitał –aktywa niegotówkowe gotówka = Z + kwłasny -NgA zakup dóbr na sprzedaż to główne wydatki z działalności ...

Rachunek zysków i strat

  Rachunek zysków i strat - element sprawozdania finansowego, w którym wykazuje się przychody i koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, co pozwala ustalić ostateczny wynik działalności (zysk/stratę netto); może być sporządzany w wariancie porównawczym albo kalkulacyjnym w wersjach tabelarycznych lub drabin­kowych.

Schemat przepływów finansowych : RACHUNKI SEKTOROWE

 

Schemat przepływów finansowych jest wysoce zagregowany, obejmuje sześć sektorów:

I sektor - przedsiębiorstw, do których należą podmioty dążące do maksymalizacji zysku, wytwarzają dobra prywatne z siły roboczej sektora gospodarstw domowych, korzystają na zasadach odpłatności. Na rynku sektora...

Czym jest rachunek kosztów

Tradycyjne systemy rachunku kosztów to system rachunku kosztów pełnych, dokonujących podziału kosztów całkowitych na bezpośrednie i pośrednie oraz system rachunku kosztów zmiennych, stanowiący częściowy rachunek kosztów.

Rachunek kosztów procesów

Rachunek kosztów procesów pozwala na kontrolę efektywności gospodarowania w różnych obszarach działalności firmy, np.

Rachunek kosztów działań

Koncepcja "rachunku kosztów działań" (activity based costing), zwanego rachunkiem ABC, umożliwiła dokładniejsze kalkulowanie kosztów jednostkowych produktów.

Rachunek kosztów celu

rachunek kosztów celu, zwany inaczej "rachunkiem kosztów cyklu życia produktu" (life cycle costing). Rachunek ten ma szczególne zastosowanie w branżach charakteryzujących się krótkim cyklem życia produktów, w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby w średnich lub małych seriach.

Rachunek kosztów Kaizen

"Rachunek kosztów Kaizen" polega na nieustannym rozwoju udoskonaleń i wprowadzaniu ich do procesu produkcyjnego.

Rachunek wymiany z zagranicą

 

 

Transakcje z zagranicą muszą być na ogół regulowane w dewizach (dewizami nazywa się pieniądze znajdujące się w obiegu w innych krajach, poza terytorium danego kraju).

Jak można się zaopatrzyć w dewizy konieczne do finansowania wydatków? Poprzez prowadzenie za granicami kraju operacji, które...

Rachunek kosztów

Podstawowym celem prowadzenia rachunku kosztów prowadzonego systematycznie w przedsiębiorstwie jest dostarczenie decydentom wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych o kosztach działalności.

Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

„W imię sumienia – przeciw sumieniu” – tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Tragizm bohaterów to świadomość, że aby działać „w imię sumienia” należy działać „przeciw sumieniu”.

Poezja wobec rewolucji - „Nierówny rachunek w trupach”

Nierówny rachunek w trupach: czterdziestu ośmiu w szeregu. Odbiorca poezji rewolucyjnej powinien był sam dojść do wniosku, iż wybaczenie nie jestmożliwe, a rachunek ofiar pozostaje wciąż do wyrównania.