punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apga

Za te elementy wylicza się maksymalną liczbę 10 punktów. Mniej niż 8 punktów w tej ocenie wskazuje na ryzyko dalszego prawid­łowego rozwoju.

Punkty pracy nakładczej

Ce­lem punktów p.

Punkt rozpoznawczy

Miejsce, w którym wykonano obserwacje i pobrano próbki w celu udokumentowania złoża i zbadania otaczającego górotworu (→ otwór wiertniczy, wyrobisko górnicze, odsłonięcie naturalne).

Dystrybucyjne punkty okablowania

Okablowanie kampusowe łączy torami światłowodowymi punkt dystrybucyjny CPD z wieloma budynkowymi punktami dystrybucji; budynkowy punkt dystrybucyjny (BPD) - lokowany w bezpośrednim sąsiedztwie farmy serwerów przedsiębiorstwa lub budynku.

PUNKT ROSY

PUNKT ROSY — temperatura, do której trzebaoziębić powietrze, aby zostało całkowicie nasyconeparą wodną; przy dalszym oziębianiu siępowietrza nadmiar pary w'odnej wydzieli się przezskraplanie lub krzepnięcie.

TRIANGULACYJNY PUNKT

TRIANGULACYJNY PUNKT — wieża pomiarowatrwale wyznaczająca wierzchołek trójkątasieci triangulacyjnej; w punktach triangulacyjnychmierzy się dokładnie kąty trójkąta,ponieważ punkty triangulacyjne stanowią podstawęścisłych pomiarów większych obszarów.

ZWROTNE PUNKTY TŁOKA

ZWROTNE PUNKTY TŁOKA _ Położenieukładu korbowego silnika, przy którym tłokzmienia kierunek ruchu w cylindrze; rozróżnia ^górny zwrotny punkt, gdy tłok znajduje sicw pobliżu głowicy cylindra i d o l n y zwrotnvpunkt położony najdalej od górnego.

Punkt trwałego więdnięcia

Wilg. gleby, przyktórej większość gatunków roślin więdnienieodwracalnie (pF=4,2). Wilg. t.w. jest tymwiększa, im więcej drobnych cząstek i próchnicyzawiera gleba. Wilg. ta, wyrażonaw % suchej masy gleby, kształtuje się następująco:piasek – 0,5–1,5%, piasek gliniasty –1,5–4,0%, glina piaszczysta...

Widzenie Piotra - sobór apostolski

To pouczenie Boże w formie widzenia nadprzyrodzonego podczas modlitwy opisał Piotr potem w Jerozolimie, gdy czyniono mu zarzuty, żeutrzymuje kontakty z nieobrzezanymi. Na swoje widzenie i chrzest Korneliusza powołał się na soborze apostolskim, gdy przedstawiał, jak należy rozwiązać problem antiocheński.

Widzenie Kenstantyna

, umieszczając na płaskorzeźbiepostać Konstantyna wprawdzie z atrybutami bóstwa słońca, bo poganie nadal widzieli w nim bóstwoopiekuńcze cesarza i państwa, ale w napisie nie podano imienia tego bóstwa, tylko ogólnie stwierdzono,że zwycięstwo zostało odniesione z boskiego natchnienia (instinctu divino).

STEREOSKOPOWE WIDZENIE, binokularne widzenie

Stereoskopowe widzenie występuje u niektórych ssaków (drapieżne, naczelne) oraz ptaków. Każde z oczu widzi obraz pod innym kątem.

Widzenie barw

■    Część światła jest absorbowana, a reszta przepuszczona: widzimy barwę, której odcień zależy od tego, jakie długości fal zostały absorbowane, a jakie - przepuszczone.

Deformacja punktów rastrowych

Pojęcie wydłużanie określa deformację punktów rastrowych, występującą podczas drukowania w wyniku poślizgu w strefie nacisku obciągu offsetowego względem formy drukowej i/luli zadrukowywanego arkusza. W rezultacie okrągły punkt przybiera kształt owalny.

Rozwój kontroli punktów kluczowych ciała

Efekty prawidłowej kontroli obręczy biodrowej -    dysocjacja miednicy względem kończyn dolnych -    dysocjacja między kończynami dolnymi -    dysocjacja w obrębie kończyn dolnych W wynikli uzyskania kontroli wymienionych wyżej punktów kluczowych rozwijają się następujące umiejętności motoryczne oraz wzorce funkcjonalne: •    przenoszenia ciężaru ciała w oparciu o prawidłowe skracanie i ...

Badanie pola widzenia

W przypadku stwierdzenia ubytku pola widzenia można dokonać próby lokalizacji tego uszkodzenia, a mianowicie: •    niedowidzenie jednego oka - uszkodzenie nerwu wzrokowego przed skrzyżowaniem wzrokowym (najczęściej zmiany zapalne nerwu wzrokowego, urazy, udar, choroby genetyczne); •    niedowidzenie skroniowe obustronne: -    uszkodzenie w miejscu skrzyżowania (często związane z guzem przysadki); - ...