Alzheimer - genetyczny punkt widzenia.

Skrycie atakująca choroba Alzheimera powoduje nieustanne pogarszanie się pamięci i utratę kontroli nad podstawowymi funkcjami organizmu. W większości cierpią na nią osoby po siedemdziesiątce, ci zaś, którzy dożywają jej końcowych stadiów, w miarę powolnego zaniku czynności mózgu tracą zdolność mówienia, chodzenia, a nawet unoszenia głowy. Choroba daje o sobie znać całe lata wcześniej pod postacią niewinnych zaburzeń umysłowych, takich jak chroniczne ...

Śmierć z biologicznego punktu widzenia

1.Śmierć-kres życia osobnika żywego , nieodwracalne ustanie wszystkich funkcji życiowych, także molekuły i struktury związane z życiem stają się zdeorganizowane i nie można ich odróżnić od podobnych molekuł w przyrodzie nieożywionej. W medycynie za moment śmierci uznawano zatrzymanie oddychania oraz czynności serca. Rozwój mechaniczny pomocy medycznej powoduje , że obecnie za moment śmierci człowieka uważa się śmierć mózgu jako całości w wyniku ustania czynności ...

Klasyfikacja złóż z punktu widzenia ich ochrony

Wyróżnia się złoża:

unikatowe – w skali całego kraju (znane 1-2 złoża) o wyjątkowej wartości użytkowej (np. złoża rud Mo-W; alabastru itp.),

rzadkie w skali całego kraju (znanych tylko kilka złóż) lub złoża skoncentrowane w określonym regionie (np. złoża rud Zn-Pb, Cu, złóż siarki),

rzadkie...

PUNKT WIDZENIA HISTORYKÓW NOWOŻYTNYCH

Z kolei nowożytni historycy również zastanawiali się, jakie były przyczyny upadku i ostatecznej klęski Rzymu, jego władzy i kultury. Szukali ich wszędzie, raz na zewnątrz i w najazdach barbarzyńskich, to znowu wewnątrz cesarstwa, i wtedy znajdowali je w zepsuciu obyczajów, wzrastającej a nieprawej...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok.

Dynamika punktu materialnego

Dotychczas staraliśmy się opisywać ruch za pomocą wektorów r, v, oraz a. Były to rozważania geometryczne. Teraz omówimy przyczyny ruchu, zajmiemy się dynamiką. Nasze rozważania ograniczymy do przypadku dużych ciał poruszających się z małymi (w porównaniu z prędkością światła w próżni)...

Dynamika punktu materialnego II

Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Bohater pragnie wypełnić swoją misję , porywając do walki cały naród - sięga po przywództwo , gdyż widzi w sobie ducha wiodącego innych.

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

Widzenie filistra w literaturze polskiej

To oddzielne widzenie świata jest bardzo ostro napiętnowane przez poetę, który nienawidzi mieszczańskiego skąpstwa, egoizmu, ograniczonych horyzontów. Tuwim Pisze: "W mętnym lustrze z ramą pozłacaną Widzi pysk spasiony, tłustą szyję.

Straszny, odległy czy niezrozumiały? – własne widzenie Boga w twórczości J. Słowackiego i A. Mickiewicza

Należy dodać, iż mimo chrześcijańskiej wiary, której wyznawcami byli Mickiewicz i Słowacki, ich widzenie Najwyższego zawarte właśnie w tych dramatach nie jest charakterystyczne dla człowieka wierzącego i bezgranicznie ufającego w Boską Opatrzność i miłosierdzie.

Nowotestamentowe punkty cięzkości sakramentu bierzmowania

Ten nowy Duch manifestuje się we wspólnocie wieloma darami i charyzmatami, ale do największych osiągnięć Pawła należy to, że opisuje dary Ducha nie jako nadzwyczajne wyjątki, lecz jako znaki w wierze w ogóle. Dala Pawła dar Ducha nie jest żadnym jednorazowym nadzwyczajnym wydarzeniem, lecz czymś...

Józef Czechowicz - widzenie

wiatr wieści niósł a magiczna szła noc między grube kominy elektrowni ile słońc ile słońc niepodobnych miasto było ze złota że jarzyły się jezdnie blask siarkowy płynął po ścianach wielki świecie natchnienie zachwycenie ją weźmie a ona klęczy milcząca panna chwila chwalebna żywa i ani smugi żalu palce splecione rozrywać wczoraj dziś nazajutrz siły mądre musują w żółtym metalu stronami grzmi spiż światło pęka olśniewa myśli ...

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra"

Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji;

Cały obraz wizji...

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi wstępne (przed uruchomieniem przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

Jednolity wizerunek punktów sieci franchisingowej jest z reguły najszybciej i zarazem najtaniej osiągany dzięki zastosowaniu standardowych planów i specyfikacji opracowanych przez franchisodawcę.

Wyjaśnij pojęcia: średni zapas magazynowy, zapas bezpieczeństwa, punkt składania zamówień, okres realizacji zamówień

Punkt składania zamówień – jest po punkt, w którym dla utrzymania prawidłowego poziomu zapasów magazynowych należy złożyć zamówienie na dany produkt.

Globalizacja jako relatywizacja społecznych punktów odniesienia

Z punktu widzenia regionów odkrywanych i podbijanych była to inwazja „obcych” W trzeciej fali wzajemna obcość poszczególnych rejonów uległa erozji, ponieważ pojawiła się globalna sieć komunikacyjna, zapewniająca natychmiastowy i stosunkowo tani dostęp informacji do najodleglejszych zakątków globu, a także globalna siec transportu ludzi i towarów oraz wzajemne powiązanie i współzależność ekonomiczna i ...

Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

Punkty zwrotne – przejścia z jednej fazy cyklu do drugiej: PKT A (BOOM) – faza, w której produkcja, zatrudnienie, płace, inwestycje, stopa zysku osiągają poziom najwyższy, niezbędny do powiększenia i odnowienia kapitału trwałego.

Punkt koniuszka serca

Najniższy punkt ortodiagramu jest punktem koniuszka serca: w rzucie strzałkowym leży w 5 lewym międzyżebrzu, mniej więcej o szerokość palca przyśrodkowe od linii sutkowej. Jest to punkt, w którym długa oś serca przebija 5 przestrzeń międzyżebrową.