Punkt widzenia

Czytaj Dalej

Masakra w Rwandzie z psychologicznego punktu widzenia

Z punktu widzenia psychoanalizy ludzie rodzą się z pewną liczbą instynktownych dążeń a struktura osobowości składa się z id, ego i superego. Z punktu widzenia psychoanalizy nie chodziło o to że Tutsi zrobili coś złego jakiś czyn za który powinni zostać ukarani.

Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu

Można z tego wyciągnąć dwa wnioski; po pierwsze, z tego punktu widzenia patriotyzm nie jest miłością do abstrakcyjnego politycznego bytu, ale wypadkową innych rodzajów miłości, które są człowiekowi empirycznie znane.

Podaj przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i przykłady luk

Przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej: - proste sumowanie zarobków - dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(N) - przeszukiwanie uporządkowanej listy – dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(logN).

Człowiek punktu widzenia filozofii

Człowiek - z punktu widzenia filozofii swoisty przedmiot refleksji dany jako psychofizyczna całość, ukonstytuowana przez równoczesne bytowanie w 2 wymiarach: cielesno-fizycznym, łączącym cz.

Śmierć z punktu widzenia biologicznego

Z biologicznego punktu widzenia śmierć jest ogniwem zamykającym krąg przemian zachodzących w przyrodzie.

Klasyfikacja złóż z punktu widzenia ochrony środowiska

Wyróżnia się złoża: A – małokonfliktowe–możliwedoeksploatacji bez żadnych specjalnych uwarunkowań, B – konfliktowe–możliwedoeksploatacji(w całości lub częściowo) po spełnieniu specjalnych wymagań ochrony środowiska i których celowość eksploatacji wymaga szczegółowej analizy ekonomicznej z punktu widzenia ochrony środowiska, C – bardzo konfliktowe–niemożliwedoeksploatacji ze względu na zagrożenie ...

Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

dowód z ruchu – w świecie możemy stwierdzić istnienie ruchu (punktem wyjścia jest konkretny ruch; jakieś konkretne ciało porusza się); ruch ten musiał mieć swoją przyczynę, tzn.

Andragogika - Co sądzisz o poglądach postmodernizmu z punktu widzenia człowieka dorosłego

Andragogika w klasycznym jej rozumieniu ma pomagać dorosłemu człowiekowi w wyborze „drogi” w życiu, podpowiadając mu różnorakie wzorce oraz punkty odniesienia.

METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT

Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do każdego bytu jako czegoś istniejącego, jako...

Teoria decyzyjna - Ograniczenia racjonalność decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu

Racjonalne działanie w przypadku logiki kontekstu jest zorientowane na rozumienie celów, które jest mniej związane z efektywnością, rynkiem czy kierowaniem się własnym interesem, a bardziej z regułami, tożsamością i sytuacją. Reguły i tożsamość stanowią istotę organizacji formalnej.

Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników popytu wg. metodologii SNA

Na początku należy poczynić pewne założenia upraszczające: metodę tą cechuje idealizacja i konkretyzacja. W podziale uczestniczą gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa (inwestorzy). Później do podziału dodajemy rząd, system bankowy i zagranicę. Są to jednostki, które wytwarzają dochody, kreują...

Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników podaży wg. SNA

Podział dochodu narodowego zapisujemy dwustronnie. Po lewej stronie podmioty, które kreują dochody, mają pieniądze i z tego tytułu kreują popyt, a po prawej alokacja, umiejscowienie popytu - wydatki na podaż. W naszej analizie zajmujemy się głównie prawą stroną równań podziału dochodu narodowego wg SNA...

Jaki problem nazywamy zamkniętym z punktu widzenia złożoności obliczeniowej?

Problemy zamknięte, to problemy dla których ustanowione dolne i górne ograniczenia złożoności czasowej schodzą się do tego samego przedziału. Znaczy to po prostu, że górne ograniczenie złożoności danego algorytmu ma ten sam rząd co jego dolne ograniczenie złożoności.

Jeśli dolna i górna...

Wymień trzy podstawowe zasady maksymalizacji zysku z punktu widzenia kosztów, krótkiego i długiego czasu?

 

Zasady maksymalizacji zysku

- taki poziom produkcji, przy którym utarg krańcowy = Kk

- w krótkim czasie produkcja do momentu, w którym cena >Kpz

- w długim czasie produkcja do momentu, w którym P>Kp

Sformułuj optimum Pareto i wykaż jego przydatność i ułomność z punktu widzenia oceny racjonalności makroekonomicznej systemu gospodarczego

 

Kryterium Pareto stwierdza, że jeśli dostępne zasoby zostały rozdzielone pomiędzy alternatywne cele, a dobrobyt ekonomiczny przynajmniej jednego członka społeczeństwa zwiększył się bez jednoczesnej redukcji dobrobytu pozostałych, to wówczas dobrobyt całego społeczeństwa zwiększył się.

W takim...

Dlaczego z ekonomicznego punktu widzenia podaż ziemi jest zawsze doskonale nieelastyczna

 

Rozmiary globalnej podaż ziemi, określone jej warunkami naturalnymi, są zarówno w krótkim, jak i w długim okresie całkowicie niezmienne. Istota nieożywionych czynników produkcji stwierdza, że każda ingerencja człowieka świadoma i celowa, w środowisko naturalne powoduje włączenie w nie elementów...

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z jednostką budżetową zatrudniającą kilku pracowników czy z dużą firmą, w każdej spotykamy współpracujące ze sobą trzy elementy: maszyny, urządzenia i pracowników. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, jeden z elementów jest ważniejszy, lecz zawsze współpracują one ze sobą. Urządzenia i maszyny są dobrymi elementami wyposażenia firm, fabryk, czy instytucji rządowych. Pomagają w redagowaniu pism, ułatwiają ...