Punkt ciężkości

Czytaj Dalej

Dynamika punktu materialnego

Dotychczas staraliśmy się opisywać ruch za pomocą wektorów r, v, oraz a. Były to rozważania geometryczne. Teraz omówimy przyczyny ruchu, zajmiemy się dynamiką. Nasze rozważania ograniczymy do przypadku dużych ciał poruszających się z małymi (w porównaniu z prędkością światła w próżni)...

Dynamika punktu materialnego II

Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Nowotestamentowe punkty cięzkości sakramentu bierzmowania

Ten nowy Duch manifestuje się we wspólnocie wieloma darami i charyzmatami, ale do największych osiągnięć Pawła należy to, że opisuje dary Ducha nie jako nadzwyczajne wyjątki, lecz jako znaki w wierze w ogóle. Dala Pawła dar Ducha nie jest żadnym jednorazowym nadzwyczajnym wydarzeniem, lecz czymś...

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi wstępne (przed uruchomieniem przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

Jednolity wizerunek punktów sieci franchisingowej jest z reguły najszybciej i zarazem najtaniej osiągany dzięki zastosowaniu standardowych planów i specyfikacji opracowanych przez franchisodawcę.

Wyjaśnij pojęcia: średni zapas magazynowy, zapas bezpieczeństwa, punkt składania zamówień, okres realizacji zamówień

Punkt składania zamówień – jest po punkt, w którym dla utrzymania prawidłowego poziomu zapasów magazynowych należy złożyć zamówienie na dany produkt.

Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

dowód z ruchu – w świecie możemy stwierdzić istnienie ruchu (punktem wyjścia jest konkretny ruch; jakieś konkretne ciało porusza się); ruch ten musiał mieć swoją przyczynę, tzn.

METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT

Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do każdego bytu jako czegoś istniejącego, jako...

Globalizacja jako relatywizacja społecznych punktów odniesienia

Z punktu widzenia regionów odkrywanych i podbijanych była to inwazja „obcych” W trzeciej fali wzajemna obcość poszczególnych rejonów uległa erozji, ponieważ pojawiła się globalna sieć komunikacyjna, zapewniająca natychmiastowy i stosunkowo tani dostęp informacji do najodleglejszych zakątków globu, a także globalna siec transportu ludzi i towarów oraz wzajemne powiązanie i współzależność ekonomiczna i polityczna ...

Teoria decyzyjna - Ograniczenia racjonalność decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu

Racjonalne działanie w przypadku logiki kontekstu jest zorientowane na rozumienie celów, które jest mniej związane z efektywnością, rynkiem czy kierowaniem się własnym interesem, a bardziej z regułami, tożsamością i sytuacją. Reguły i tożsamość stanowią istotę organizacji formalnej.

Andragogika - Co sądzisz o poglądach postmodernizmu z punktu widzenia człowieka dorosłego

Andragogika w klasycznym jej rozumieniu ma pomagać dorosłemu człowiekowi w wyborze „drogi” w życiu, podpowiadając mu różnorakie wzorce oraz punkty odniesienia.

Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników popytu wg. metodologii SNA

Na początku należy poczynić pewne założenia upraszczające: metodę tą cechuje idealizacja i konkretyzacja. W podziale uczestniczą gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa (inwestorzy). Później do podziału dodajemy rząd, system bankowy i zagranicę. Są to jednostki, które wytwarzają dochody, kreują...

Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników podaży wg. SNA

Podział dochodu narodowego zapisujemy dwustronnie. Po lewej stronie podmioty, które kreują dochody, mają pieniądze i z tego tytułu kreują popyt, a po prawej alokacja, umiejscowienie popytu - wydatki na podaż. W naszej analizie zajmujemy się głównie prawą stroną równań podziału dochodu narodowego wg SNA...

Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

Punkty zwrotne – przejścia z jednej fazy cyklu do drugiej: PKT A (BOOM) – faza, w której produkcja, zatrudnienie, płace, inwestycje, stopa zysku osiągają poziom najwyższy, niezbędny do powiększenia i odnowienia kapitału trwałego.

Jaki problem nazywamy zamkniętym z punktu widzenia złożoności obliczeniowej?

Problemy zamknięte, to problemy dla których ustanowione dolne i górne ograniczenia złożoności czasowej schodzą się do tego samego przedziału. Znaczy to po prostu, że górne ograniczenie złożoności danego algorytmu ma ten sam rząd co jego dolne ograniczenie złożoności.

Jeśli dolna i górna...

Podaj przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i przykłady luk

Przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej: - proste sumowanie zarobków - dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(N) - przeszukiwanie uporządkowanej listy – dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(logN).