Publikacja

Czytaj Dalej

Jak powstają publikacje elektroniczne w DTP?

Coraz czę­ściej tradycyjnie drukowane publikacje pojawiają się w tym systemie, niemniej jednak każdy użyt­kownik posiadający połączenie z Internetem mo­że umieścić swoją stronę w World-Wide Web.

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi.

Kolejnym argumentem świadczącym o nierozerwalnym związku nowoczesności z datą publikacji jest fakt, że utwory zwykle interpretuje się w odniesieniu do tła historycznego.

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię?

Kolejnym argumentem świadczącym o nierozerwalnym związku nowoczesności z datą publikacji jest fakt, że utwory zwykle interpretuje się w odniesieniu do tła historycznego.

NA OCZACH ŚWIATA, konspiracyjna publikacja dokumentalna

NA OCZACH ŚWIATA, konspiracyjna publikacja dokumentalna oprac, przez M.

ROCZNIK LITERACKI, publikacja periodyczna

ROCZNIK LITERACKI, publikacja periodyczna, roczny przegląd dorobku lit. publikacji związanych z literaturą i dziejami kultury (m.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Rejestracja i publikacja umów

Publikacja umów przez Sekretariat ONZ w zbiorze traktatów „Treaty Series”;

Uchwały organów centralnych (publikacja)

Nadanie aktowi normatywnemu formy zarządzenia lub uchwały ma wpływ na publikację danego aktu. Ustawa o ogłaszaniu, aktów normatywnych stanowi, że uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezydenta RP i Prezesa RM wydane na podstawie ustawy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”...

WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd.

Źródła prawa i sposoby ich publikacji

Źródła prawa powszechnie obowiązujące i sposoby ich publikacji Niejasne wyznaczenie kompetencji prawotwórczych organów państwa, nieprecyzyjne relacje między aktami prawnymi, dopuszczenie pozakonstytucyjnych form tworzenia prawa przez pozakonstytucyjne organy państwa (prowadzące do rozchwiania i otwarcia systemu źródeł), jest niepożądane z punktu widzenia realizacji zasady demokratycznego państwa prawa prawnego, jak i sprawności funkcjonowania organów władzy ...

Konrad Wallenrod Okoliczności powstania i publikacji utworu

 

Konrad Wallenrod należy do dzieł znaczących nie tylko w dorobku Adama Mickiewicza, ale i w całej polskiej twórczości romantycznej. Taką pozycję utwór ten zyskał przede wszystkim dlatego, że poprzez los i działalność bohatera przedstawia stosunek autora do sprawy narodowej i postawę wobec niej –...

Rozporządzenia (przygotowanie i publikacja)

Rozporządzenia przygotowują te organy, które są upoważnione do ich wydawania. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W tekście ogłaszanego aktu należy podać podstawę prawną jego wydania, tj. należy powołać się na upoważnienie ustawowe.

Jest to...

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)

Profesor Małgorzata Zaleska o nowych wyzwaniach Jerzy Krajewski 15 listopada 2006 r. na konferencji "Bankowość Spółdzielcza wobec wyzwań sektora", zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się dyskusja na ten temat. Rozpoczęła ją prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, kierownik Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych Katedry Bankowości SGH. Na prośbę serwisu www.ibs.edu.pl prof. Zaleska ...

W oparciu o publikacje dotyczące edukacji przeanalizuj jej miejsce i znaczenie dla rozwoju gospodarczego, technologii i kulturowego w dobie globalizmu.

Cywilizacja na ziemi stanowi system różnorodnych i wzajemnie na siebie działających powiązań, które obejmują rozmaite procesy o znaczeniu lokalnym , regionalnym i państwowym. Zmiany procesów w obecnym świecie nie dotyczy tylko jednego państwa, a dokonujące się zmiany w tym systemie i dotyczące całej społeczności światowej określane są mianem globalizacji. Globalizacja, polega na integracji gospodarczej i społecznej świata. Jest zjawiskiem wtórnym wobec postępu ...