Publicystyka

Czytaj Dalej

Projekt reform dla Polski przedstawiony w renesansowej publicystyce (Modrzewski, Skarga).

Piotr Skarga, jezuita, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, był pisarzem, krasomówcą, ideologiem polskiej kontrreformacji i wybitnym przedstawicielem XVI-wiecznej publicystyki.

Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu

W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill - postulat utylitaryzmu wszelkiej literatury - ma przynosić pożytek społeczeństwu: nauczać, wykazywać, krzewić ideały moralne; tylko takie działanie uznaje za sensowne; W Polsce pojawiają się w ...

Literatura i publicystyka XVII i XVIII w.

Klasycyzm stanisławowski dzieli się na: 1765 - 1773 (konfederacja barska, I rozbiór Polski): w publicystyce, literaturze i teatrze daje się zauważyć wzrost optymizmu oraz nadziei na uzdrowienie państwa; ukazują się “Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, nieoficjalny organ prasowy “obiadów czwartkowych”.

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.

Najbujniej rozwinęła się publicystyka w okresie Sejmu Czteroletniego.

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oswiecenia

Najbujniej rozwinela sie publicystyka w okresie Sejmu Czteroletniego.

ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

W celu ustalenia przystępności informacji i publicystyki przez stopień rozumienia używanych w nich określeń, z telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych wybrano 29 powtarzających się terminów obcych lub polskich o różnej trudności.

PUBLICYSTYKA

PUBLICYSTYKA, nazwa zbiorcza ogółu form i gatunków piśmienniczych oraz kolokwialnych (wypowiedzianych), których przedmiotem jest opis zjawisk życia społ.

ROLA PUBLICYSTYKI W EPOCE OŚWIECENIA

Publicyści poprzez swoją działalność pisarską nawoływali do walki z anarchią i z obrońcami przywilejów feudalnych. Proponowali postępowe reformy ustrojowe i społeczne, domagając się wcielenia ich w życie.

Oswieceniowa publicystyka polityczna w Polsce

Stanislaw Staszic Pochodzil z rodziny mieszczanskiej (syn burmistrza). Zostal ksiedzem, gdyz byla to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawala szanse zdobycia znaczenia w zyciu publicznym. Zajmowal sie badaniem Karpat. Byl czlonkiem, a pózniej prezesem Towarzystwa Przyjaciól Nauk. Polozyl duze...

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "UWAGACH NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIAGO" Staszic wypowiada się wobec sześciu spraw:

1 Edukacja- jedyną szkołą winny być szkoły rycerskie, zajmujące się też szkoleniem ucznia jako obywatela. W nauce moralnej podstawą powinna być religia.

2 Prawodastwo- podejmowanie uchwał większością głosów a...

Jakie propozycje reform zawarte zostały w publicystyce doby oświecenia

Przy końcu panowania Sasów w Polsce literatura włączyła się do przygotowywania reform politycznych. Wówczas to Stanisław Konarski zapoczątkował akcję reformatorską wspaniałym dziełem "O skutecznym rad sposobie", w którym ostro wystąpił przeciwko liberum veto. Olbrzymie zasługi Konarskiego docenili...

PUBLICYSTYKA - Informacje Ogólne

Pierwszy numer "Monitora" ukazał się 21. III. 1765 roku. Od tego czasu - 2 razy w tygodniu, do końca 1785 r. Fundatorem był król Stanisław August Poniatowski, a redagowali go A. K. Czartoryski, I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz i wielu innych. Poruszał on wiele istotnych spraw: formy - eseje...

Publicystyka za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

 

Podobne ideały przyświecały publicystom „Monitora” (zobacz: Początki panowania Stanisława Augusta), przedstawiającym czytelnikom poglądy filozoficzne, społeczne i gospodarcze oraz wydarzenia w dziedzinie kultury. Pismo starało się propagować nowe idee i zwalczać wady Sarmatów, zachowując...