Psychopatologia

Czytaj Dalej

MIEJSCE PSYCHOPATOLOGII WŚRÓD INNYCH NAUK I SPOSÓB JEJ UJMOWANIA

Bogacka, Fraczek i Zawadzki uważali, że psychopatologia jest jedną z dziedzin psycho­logii, psychiatrzy -jak można się tego łatwo domyślić - uważają, że psycho­patologia jest podstawą dla ich dziedziny, w szczególności psychopatologia ogólna, czyli nauka o objawach zaburzeń psychicznych.

Psychopatologia a praca pracownika socjalnego.

Klienci korzystający z pomocy opieki społecznej w dużej mierze dotknięci są jakimiś „dewiacjami”, problemami psychopatologii właśnie ze względu na problem alkoholowy.

PSYCHOPATOLOGIA - PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH A PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Autorzy nawiązujący do psychopatologii mechanizmów przystosowania i mechanizmów regulacyjnych ujmują psychopatologię raczej jako naukę o zaburzeniach zachowania - czyli należącą do szerokiej dziedziny nauk behawioralnych.

PSYCHOPATOLOGIA PROCESÓW PSYCHICZNYCH - SYMPTOMATOLOGIA I SYNDROMOLOGIA

Przy objawowym podejściu do psychopatologii, wyrastającym z modelu biomedycznego, „wyrywa" się zaburzenia z ich społecznego i podmiotowego kontekstu.

PSYCHOPATOLOGIA MECHANIZMÓW PRZYSTOSOWAWCZYCH, MECHANIZMÓW REGULACYJNYCH

To podejście całościowe - niekiedy określa się je też jako dynamiczne - jest najwyraźniej reprezentowane w psychopatologii rozumianej jako psychologia zaburzeń zachowania. W tak rozumianej psychopatologii objaw może być pojmowany np.

PSYCHOPATOLOGIA - PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH A PSYCHOLOGIA KLINICZNA - Podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych

• W psychopatologii bardzo ważne są sytuacje konfliktowe. Ten lęk zwykło się w psychopatologii określać fobią (natrętnymi obawami) zamkniętych lub otwartych przestrzeni, wysokości, zwierząt itp.

Psychopatologia

Szczególne miejsce w psychopatologii zajmuje lęk oraz sposoby walki z nim.

Psychopatologia

HESZEN-KLEMNSA psychologiczne aspekty powstania i przebiegu i leczenia chorób somatycznych to znaczy zarówno uwarunkowaniu jak i nastepstwa stanu somatycznego mieszczacych się w sferze procesów psychiocznych osobowosci i zachowaniu człowieka Psychopatologia-jest to dziedzina psychologi klinicznej dotyczaca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych.

Psychopatologia

Przedmiotem psychopatologii są zaburzenia zachowania.

Jakie miejsce w psychopatologii zajmuje schizofrenia dziecięca?

W klasycznej psychopatologii jest to termin używany do określenia charakterystycznego dla schizofrenii rozkojarzenia mowy (Kracpelin, Blculer) i to zarówno w odniesieniu do dzicci, jak i dorosłych.

Ocena ogólnej psychopatologii i funkcjonowania rodziny

W ocenie psychopatologii osi I w populacji z wieloma problemami psychicznymi przydatne są również inne narzędzia oceny oparte na informacjach podanych przez pacjenta.

Mechanizmy społeczno poznawcze w psychopatologii

Twórcą tego modelu jest Dodge. Twierdzi on, że zachowanie człowieka w danej sytuacji jest skutkiem sekwencji kolejnych operacji poznawczych, czyli etapów przetwarzania informacji.

kodowanie bodźca – zwrócenie uwagi na określony rodzaj informacji

tworzenie reprezentacji mentalnej – elementy...

Psychopatologia "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym z rodzin patologicznych"

„Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnych z rodzin patologicznych” I – Rozwijanie zainteresowań uczniów: - prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji - rozmowy na temat własnych zainteresowań - omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami - zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach Dziecka - zorganizowanie warsztatów „ Jak radzić sobie ze stresem” prowadzonych przez pracowników poradni ...

Jakie jest miejsce w psychopatologii zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F 90-F 98)?

W obrębie tej grupy opisujemy takie zespoły objawowe, jak:

-    zaburzenia hiperkinetyczne,

-    zaburzenia zachowania,

-    mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, zaburzenia funkcjonowania społecznego w dzieciństwie i wieku...