Psychologia kliniczna

Czytaj Dalej

WKŁAD PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW PSYCHOLOGII DO PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W podręcznikach psychologii klinicznej i psychopatologii wiele miejsca zajmuje wiedza o koncepcjach psychologicznych człowieka, w których zawarte są założenia i podstawowe twierdzenia istotne dla opisu i wyjaśniania zachowań człowieka i jego funkcjonowania względem innych ludzi i otocze­nia.

JAK UTRZYMUJĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ TRADYCYJNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JAK POWSTAJĄ NOWE - Powstawanie nowych subdyscyplin a rozwój psychologii klinicznej

O ile psychologia lekarska była ujmowana raczej jako zastosowanie psychologii w praktyce lekarskiej, w kon­takcie lekarz-pacjent, o tyle psychologię medyczną określano jako odrębną dziedzinę psychologii stosowanej rozwijającej się na styku psychologii i medycyny, jako antidotum na stechnicyzowanie medycyny i brak odpowiedniej wiedzy w psychologii klinicznej zorien­towanej na psychopatologię.

Zastosowanie psychologii klinicznej

P S Y C H O L O G I A K L I N I C Z N A Magdalena Zielinska Grupa Iv Rok I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej.

PSYCHOLOGIA KLINICZNA JAKO DYSCYPLINA

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej, ma silne powiązania z działami psychologii teoretycznej, w szczególności psychologii osobowości i psychologii społecz­nej.

JAK UTRZYMUJĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ TRADYCYJNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JAK POWSTAJĄ NOWE

Ponadto psychologia kliniczna dziecka integruje wiedzę z psychologii osobo­wości, psychologii społecznej, a także z neuropsychologii, psychologii wycho­wawczej, z pediatrii, neurologii i z pedagogiki.

OGÓLNE TENDENCJE W PRZEMIANACH ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Ogólne zasady przemian można więc podsumować jako: (1) stopniowe usamodzielnianie się dziedziny i psychologów klinicznych; (2) poszerzanie zakresu zastosowań i przedmiotu psychologii klinicznej; (3) nowe zadania teoretyczne uzasadniają nową praktykę, a ta wpływa na ogólne przemiany dziedziny; (4) rozwój aspektu społecznego i rozwojowego w psychologii klinicznej; (5) coraz większa złożoność zadań ...

KORZENIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JEJ PRZEMIANY

Istnieje tradycja oddzielania psychologii klinicznej człowieka dorosłego i psychologii klinicznej dziecka, co wydaje mi się sprawą dobrze uzasadnioną, ale także ograniczającą w niektórych dzie­dzinach postęp.

PRZEDMIOT I ZADANIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W definiowaniu psychologii klinicznej stosujemy dwa pomocnicze okreś­lenia: a) obszar zainteresowań i zastosowań psychologii i b) przedmiot psychologii klinicznej.

Psychologia kliniczna - wykłady

Działy psychologii klinicznej: - psychologia kliniczna człowieka dorosłego, - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wieku rozwojowego), - choroby somatyczne, - neuropsychologia (zagadnienie związane z zaburzeniem).

PODEJŚCIE IDIOGRAFICZNE W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Podejście to jest reprezentowane głównie w amerykańskiej psychologii klinicznej - akcentuje się w nim jednostkowe badanie, studiowanie psychiki człowieka.

Wprowadzenie do psychologii klinicznej

Wprowadzenie do psychologii klinicznej 1. Przedmiot psychologii klinicznej: - sposób ujmowania i badania rzeczywistości: wiedza i metody badań - diagnoza zdrowia i zaburzeń oraz działania interwencyjne( promocja, prewencja, interwencja w kryzysie, poradnictwo i terapia), współpraca z grupami samopomocy 2.

Psychologia kliniczna

klinicznej Specyfika zainteresowań badawczych psychologii klinicznej wyraża się w koncentracji uwagi naukowej na opisie i wyjaśnianiu zdrowych i zaburzonych form zachowania się człowieka przeżywania i funkcjonowania somatycznego, oraz na diagnozie przyczyn i objawów zdrowia jak również na pomocy psychologicznej w tym psychoterapii, psychoprofilaktyce, interwencji kryzysowej Reasumując psychologia kliniczna stawia sobie 2 zadania 1/ ...

Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

PSYChOLOGIA KLINICZNA Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

ZNACZENIE MODELI W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Używane są także w tym podręczniku, gdyż pełnią one ważne funkcje w psychologii klinicznej. Dzięki nim w psychologii klinicznej dokonuje się postęp w teorii i sposobach badania oraz uprawiania praktyki.

KONCEPCJE I TEORIE W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Zainteresowania wewnętrznymi czynnikami zdrowia i patologii przyczyniły się do ożywienia w psychologii klinicznej refleksji nad wkładem teorii osobowości do interpretacji zaburzeń i różnych form terapii.

PSYCHOPATOLOGIA - PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH A PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Poniżej prezentuję -jedynie tytułem wprowadzenia - i w trybie definicyj­nym te kategorie zaburzeń, które mają znaczenie kluczowe dla różnych subdyscyplin psychologii klinicznej.

SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Można także do psychologii klinicznej odnieść wszystkie ważne ustalenia i propozycje, jakie przedstawia Brzezińska w Społecznej psychologii rozwoju.

PSYCHOPATOLOGIA - PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH A PSYCHOLOGIA KLINICZNA - Podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych

Wykorzystanie tej wiedzy i zastosowanie własnej wiedzy o możliwościach kompensacji ujawniania się dziedziczonych defektów przez działania prewen­cji pierwotnej, stawiają przed psychologiem klinicznym całkowicie nowe zadania.

Psychologia kliniczna

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I. Psychologia kliniczna (kline ? Funkcje psychologii klinicznej: - diagnostyczna ? Normy i patologie psychologii klinicznej: NORMA ?

Wykłady - psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Wykład I (01. ) Psychologia kliniczna jest nauką o zaburzonym zachowaniu i mechanizmach, które są za te zaburzenia odpowiedzialne. Psychologia kliniczna – wiedzę z nauk podstawowych stosuje do rozwiązywania praktycznych problemów.