Psychologia

Psychologia

Czytaj Dalej

Recenzja książki z dziedziny psychologii:„Psychologia Internetu”.

Wallace przybliża badania z psychologii społecznej, które są podstawą do badań w świecie Internetu, co czyni tę książkę bardziej przystępną i zrozumiałą dla nie-psychologów. Autorka, rozdział po rozdziale omawia wszystkie zagadnienia psychologii społecznej w kontekście sieci.

JAK UTRZYMUJĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ TRADYCYJNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JAK POWSTAJĄ NOWE - Powstawanie nowych subdyscyplin a rozwój psychologii klinicznej

O ile psychologia lekarska była ujmowana raczej jako zastosowanie psychologii w praktyce lekarskiej, w kon­takcie lekarz-pacjent, o tyle psychologię medyczną określano jako odrębną dziedzinę psychologii stosowanej rozwijającej się na styku psychologii i medycyny, jako antidotum na stechnicyzowanie medycyny i brak odpowiedniej wiedzy w psychologii klinicznej zorien­towanej na psychopatologię.

Zastosowanie psychologii klinicznej

P S Y C H O L O G I A K L I N I C Z N A Magdalena Zielinska Grupa Iv Rok I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej.

Psychologia ogólna

PSYCHOLOGIA-KLINICZNA PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej.

„Psychologia pracy”

        Poza wymienionymi działami w psychologii pracy można wyróżnić ponadto takie gałęzie, jak:   psychologia czynności roboczych, zajmująca się analizą procesu pracy z punktu widzenia możliwości usprawnienia tego procesu, psychologia szkolenia zawodowego, psychologia bezpieczeństwa pracy.

JAK UTRZYMUJĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ TRADYCYJNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JAK POWSTAJĄ NOWE

Ponadto psychologia kliniczna dziecka integruje wiedzę z psychologii osobo­wości, psychologii społecznej, a także z neuropsychologii, psychologii wycho­wawczej, z pediatrii, neurologii i z pedagogiki.

PSYCHOLOGIA KLINICZNA JAKO DYSCYPLINA

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej, ma silne powiązania z działami psychologii teoretycznej, w szczególności psychologii osobowości i psychologii społecz­nej.

PSYCHOLOGIA

Synonimami „psychologii filozoficznej" są takie terminy, jak: „psychologia racjo­nalna" (psychologia rationalis w odróżnie­niu od psychologia empirica, Ch.

Psychologia humanistyczna

Aby ta zasada mogła być w pełni realizowana konieczne jest spełnienie następujących warunków: psychologia nie wyłącza siebie z populacji osób badanych; kontakt z osobą badaną oparty jest na dialogu, a nie na manipulacji jak wcześniej; psycholog prowadzi dialog nie tylko z osobami badanymi lecz także z odbiorcami jego wytworów; psycholog winien pamiętać o łączeniu naukowych osiągnięć psychologii z jej praktycznymi zastosowaniami; psycholog musi posługiwać ...

Psychologia ogólna - opracowanie do egzaminu

Psychologia ta zakłada, że metod nauk przyrodniczych nie można stosować do badania człowieka. Głównym celem tej psychologii jest dopomożenie człowiekowi w wykorzystaniu potencjału jego psychicznego rozwoju.

Psychologia w pigułce

DZIAŁY PSYCHOLOGII: PSYCHOLOGIA OGÓLNA: podstawowe elementy życia codziennego – psychicznego; psychologia fizjologiczna – biologiczne mechanizmy Zachowania; wrażenia, spostrzeżenia, myślenie, wola, uwaga, pamięć.

Czy jest psychologia oraz metody badawcze stosowane w psyhologii - wyklad

WYKŁAD 1 - Czym Jest Psychologia Psychologia => Jest to nauka o zjawiskach psychicznych, czyli o zjawiskach świadomości. Psychologia ogólna (wprowadzenie do psychologii) => podstawowe pojęcia i prawa; wrażenia i spostrzeżenia 2.

OGÓLNE TENDENCJE W PRZEMIANACH ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Ogólne zasady przemian można więc podsumować jako: (1) stopniowe usamodzielnianie się dziedziny i psychologów klinicznych; (2) poszerzanie zakresu zastosowań i przedmiotu psychologii klinicznej; (3) nowe zadania teoretyczne uzasadniają nową praktykę, a ta wpływa na ogólne przemiany dziedziny; (4) rozwój aspektu społecznego i rozwojowego w psychologii klinicznej; (5) coraz większa złożoność zadań badawczych i praktycznych; (6) ...

Czynności jako przedmiot psychologii - elementy historii dyscypliny

Podział Psychologii Psychologia eksperymentalna i fizjologiczna (m. Psychologia osobowości.

Psychologia

zapamiętywanie, myślenie, ocenianie, podejmowanie decyzji czy rozumowanie - psychologia rozwojowa – zajmuje się rozwojem człowieka przez całe życie (urodzenie dzieciństwo wiek młodzieńczy wiek dojrzały starość) - psychologia osobowości – charakterystyczne cechy indywidualne, które decydują o tym, jak różni ludzie reagują na ten sam bodziec - psychologia społeczna – w jaki sposób kontekst społeczny wpływa na zachowanie i myślenie (konformizm,

EKSPERYMENTALNA PSYCHOLOGIA

badania nad skutecznością nagród i kar oraz metod i technik wychowawczych, wpływem środków masowego przekazu na wychowanie), -> społecznej psychologii (badanie czynników integracji grupy, interakcji grupowych, zachowania jednostki w grupie, modeli atrakcyjności w grupie), w -> psychologii religii (np.

Praktycznie zastosowanie elementów psychologii twórczości a edukacja szkolna

Rozdział II Praktycznie zastosowanie elementów psychologii twórczości a edukacja szkolna Wczytując się w literaturę można wyróżnić dwa podstawowe zastosowania psychologii twórczości w edukacji.

Koncepcje psychologiczne człowieka: behawioryzm i psychologia humanistyczna

Psychologia podzieliła się na odrębne szkoły, gdzie w każdej z nich dominował inny pogląd na to, czym psychologia ma się zajmować i jak ma to być badane. Są to: psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna oraz psychologia poznawcza.

Psychologia organizacji i pracy studia ekonomiczne

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I PRACY Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy” Schultz Psychologia pracy i organizacji” Chmiel Wprowadzenie zagadnienia psychologii pracy i organizacji 1.

PSYCHOLOGIA EMPIRYCZNA

Obecnie dominuje tendencja do pogodzenia tych róŜnych koncepcji psychologii, do wyboru jakiejś drogi pośredniej. (z grubsza biorąc) przez pewien okres rozwijały się równolegle i jakby niezaleŜnie dwie psychologie empiryczne: introspekcyjna i behawiorystyczna czy behawioralna.