Psycholog

Czytaj Dalej

Tożsamość zawodowa psychologa - Specyfika tożsamości zawodowej psychologa

psycholog kliniczny – psycholog wychowawczy; psycholog-diagnostapsycholog-terapeuta, re-edukator; specjalista od interwencji kryzysowej; psycholog – pedagog – policjant; psycholog – pediatra – neurolog; psycholog – wychowawcy klas; psycholog – prawnicy – ekonomiści; psycholog – pedagog – zespół dyrekcyjny placówki)?

Tożsamość zawodowa psychologa

* * * Naszym celem było skłonienie Czytelników nie tylko do refleksji nad zawodem psychologa w dzisiejszych czasach, ale także – jeżeli są psychologami – do autorefleksji nad własną karierą zawodową, nad jej wzlotami i upadkami, nad jej splataniem się z losami innych ludzi i psychologów i tych, którym pomagamy, a którzy, by tak rzec – signum temporis – są odbiorcami świadczonych przez ...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

Przygotowując się do zawodu psychologa, trzeba mieć świadomość, że psycholog - tak jak lekarz - bierze odpowiedzialność za konsekwencje swojej praktyki diagnostycznej i terapeutycznej w odniesieniu do drugiego człowie­ka.

Kompetencje w pracy psychologa

Jak widać z wyników badań psycholog  musi spełniać jednocześnie wiele ról: : doradcy, terapeuty, opiekuna, mediatora, inicjatora, konsultanta bądź koordynatora pracy opiekuńczo-wychowawczej, a przede wszystkim łącznika szkoły ze środowiskiem oraz instytucjami wspomagającymi szkołę w wypełnianiu przez nią różnorodnych ról.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Cele kształcenia i profil psychologa klinicznego

Już w tej chwili psycholog kliniczny wykonuje w praktyce następujące zadania: • bada i diagnozuje poziom zdrowia i zaburzenia osób, grup, sytuacji społecz­nych i całych środowisk; • przygotowuje ekspertyzy sądowe i społeczne o stanie zdrowia, jego za­grożeniach, o skuteczności prowadzonych kampanii i wdrażanych zmian; • wykonuje usługi zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym zwią­zane z różnymi formami pomocy ...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

Sejm RP uchwalił l marca 2001 roku Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, po ponad trzydziestu latach dyskusji i starań o prawne uregulowanie tego zawodu.

Psycholog - mój wymarzony zawód

PSYCHOLOG Głównym przedmiotem zainteresowań psychologa jest człowiek i jego zachowanie. Ma to swoje odzwierciedlenie w popularności, jaką cieszą się wydziały psychologii uniwersytetów Wiąże się to z istnieniem poglądu, że psycholog posiada całą masę przydatnych sposobów na człowieka.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

Długoletnie doświadczenie autorki - łączącej w toku kariery zawodowej badania naukowe, kształcenie akademickie i po­dyplomowe psychologów oraz lekarzy i przedstawicieli innych zawodów z własną praktyką psychologii klinicznej - pokazuje, że powinna to być wiedza: • Obejmująca elementy nauk pokrewnych i nauk stanowiących podstawę kultury umysłowej psychologa - można tu zapewne zaliczyć filozofię i współczesne ...

Zadania i metody pracy psychologa

Stosowane przez psychologów techniki diagnozowania problemów psychologicznych można pogrupować w następujące metody badania: a)    wywiad kliniczny - oparty na wiedzy teoretycznej i doświadczeniu zawodowym, dostosowany do rodzaju problemu i weryfikujący hipotezy diagnostyczne; b)    metody oparte na statystycznej porównywalności wyników w danej populacji, np.

Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

Młody człowiek - absolwent psychologii - rozpoczynając po studiach pracę zawodową próbuje poradzić sobie z trudnościami, na jakie napotyka w momencie startu zawodowego poprzez kopiowanie, naśladowanie tych wzorów zachowań, które uważane są za typowe w środowisku psychologów.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psycholog w opiece paliatywnej

Psycholog jest zawsze członkiem zespołu i często działa na jego rzecz. Psycholog nie jest najczęściej wymienianym członkiem zespołu, co także może świadczyć o jego pośredniej roli.

Tożsamość zawodowa psychologa - Statusy tożsamości a tożsamość zawodowa

po ukończeniu studiów młody psycholog buduje projekt swego życia (por.

Tożsamość zawodowa psychologa - Etyczny profesjonalizm

Niefrasobliwość młodych psychologów (a także niestety tych starszych, bardziej doświadczonych), polegająca np. Stąd też wartością najwyżej cenioną i stale uobecnianą przez psychologów w praktyce powinien być etyczny profesjonalizm.

Metody kliniczne w praktyce diagnostycznej psychologa - Rozmowa psychologiczna

Niekiedy psycholog terapeuta prosi o zgodę na rejestrację rozmowy na taśmie magnetofonowej lub wideo. Rozmowy standaryzowane prowadzi psycholog kliniczny wówczas, gdy zamierza ba­dania diagnostyczne, np.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Promocja zdrowia - udział psychologa klinicznego

) zespół działań profesjonalnych psychologów, których celem jest podnoszenie świadomości zdrowia, kształtowanie i utrwalanie zachowań potrzebnych dla rozwoju i utrzymania zdrowia jednostki". W każdym z tych obszarów zadań psycholog może znaleźć miejsce dla siebie.

Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

W procesie komunikacji między psychologiem, a odbiorcą diagnozy lub porady zdarzają się zakłócenia prowadzące do deformacji w odbiorze tego , co psycholog chce przekazać odbiorcy.

SYTUACJA BRAKU OGÓLNOTEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH RAM DZIAŁANIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

Psychologia kliniczna -jako dziedzina badań i praktyki otwarta na nowe zjawiska i problemy współczesnego człowieka oraz jego środowiska i zmie­niającego się świata, wymaga od swoich reprezentantów stosowania najnow­szych osiągnięć z różnych dziedzin psychologii i wrażliwości zarówno na tradycyjne, jak i nowe podejścia oraz orientacje.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psycholog kliniczny jako konsultant grup samopomocy

Także wobec tych grup psycholog kliniczny sprawuje rolę doradcy i konsultanta. Kompetencje te zdobywa psycholog zwykle już w trakcie praktyki i doskonali podczas szkoleń i na studiach podyplomowych.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego

W całym toku kształcenia warto jednak kierować się pewnym modelem czy założeniami do tego modelu, co zwykło się nazywać profilem (sylwetką) absolwenta psychologii - przyszłego psychologa klinicznego.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Umiejętności - kompetencje zawodowe

• Wybrane umiejętności samoorganizacji i zarządzania - jest to także ten typ umiejętności, który potrzebny jest w nieustannie zmieniającej się sytuacji zawodowej psychologa. Ważne jest, aby absolwent psychologii mógł bezpiecznie wystartować w zawodzie.