Psychiatria

Psychiatria

Czytaj Dalej

Psychiatria

W psychiatrii statystyki przez długi czas obejmowały najczęściej wyłącznie pacjentów hospitalizowanych. ): „ Psychiatria dla studentów medycyny” PZWL, Warszawa 2000; 3.

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Na koniec Jankowski podaje przykłady psychiatrii humanistycznej, jak Fountain House gdzie ludzie którzy opuścili zakłady psychiatryczne nie posiadający wielkiej wiedzy na temat psychiatrii pomagają sobie nawzajem.

Psychiatria

Takie ujęcie wytycza zakres i metody działań sto­sowanych w psychiatrii. też: psychiatria społeczna; psychiatria śro­dowiskowa.

Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

Psychiatria Dziedzina medycyny , zajmująca się chorobami psychicznymi i różnymi zaburzeniami osobowości oraz defektami , np. Psychiatria nie zajmuje się ludźmi zdrowymi , gdyż nie ma wiedzy psychologicznej .

Psychiatria społeczna

psychiatria społeczna; stanowi gałąź -> psychiatrii, która zajmuje się wza­jemnym oddziaływaniem pomiędzy środowiskiem a jednostką. zajmuje się psychiatria środowiskowa.

Socjoterapia w psychiatrii

Oddziaływaniem na środowisko jest również -» psychoterapia rodzin i formy działania przyjęte w -» psychiatrii środowiskowej.

Psychiatria dynamiczna

psychiatria dynamiczna; kierunek w psychiatrii, w którym zaburzenia psychiczne rozpatrywane są jako prze­jawy i konsekwencje wpływów środo­wiskowych i psychologicznych zarów­no obecnych, jak i doznawanych przez chorego od wczesnego dzieciństwa.

Psychiatria środowiskowa

psychiatria środowiskowa; kierunek współczesnej psychiatrii oparty na wykorzystaniu środowiska społeczne­go w leczeniu, rehabilitacji i szero­ko pojętej opiece psychiatrycznej.

Czym jest psychiatria?

Psychiatria jest gałęzią medycyny zajmującą się badaniem i leczeniem chorób psychicznych.

Psychiatria dzieci i młodzieży

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY 12.

Opieka domowa w psychiatrii

opieka domowa w psychiatrii; opie­ka rodzinna; tradycyjna forma opieki nad przewlekle chorymi psychicznie, w której obca dla chorego rodzina przyjmuje go na dłuższy czas lub na stałe do swego domu, otrzymując w zamian świadczenia pieniężne na zasadzie umowy zawartej ze szpitalem psychiatrycznym.

Rehabilitacja w psychiatrii

rehabilitacja w psychiatrii; stanowi integralną część postępowania leczniczego i właściwie pojętej opieki reha­bilitacyjnej.

Terapia zajęciowa w psychiatrii

terapia zajęciowa w psychiatrii; aktywizacja chorych przez udział we wspólnych celowych działaniach, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości artystycznej.

Leczenie w psychiatrii

Leczenie w psychiatrii wychodzi z kilku prostych założeń: I.

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych

zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia zachowania

zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)

upośledzenia umysłowe

całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)

zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia...