Przystosowanie

Czytaj Dalej

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

Tak więc, reasumując, możemy stwierdzić, że pojęcie przystosowania może znaleźć zarówno pozytywny jak i negatywny wydźwięk patrząc z perspektywy ludzkiej moralności i godności, z jednej strony jest to przystosowanie, które pozwala zapomnieć, odizolować się niejako od otaczającej brutalnej rzeczywistości, a z drugiej jest to zaakceptowanie wszystkich "warunków" jakie to za sobą niesie, łącznie z pozbyciem się własnego systemu wartości i ...

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają

Tak więc, reasumując, możemy stwierdzić, że pojęcie przystosowania może znaleźć zarówno pozytywny jak i negatywny wydźwięk patrząc z perspektywy ludzkiej moralności i godności, z jednej strony jest to przystosowanie, które pozwala zapomnieć, odizolować się niejako od otaczającej brutalnej rzeczywistości, a z drugiej jest to zaakceptowanie wszystkich "warunków" jakie to za sobą niesie, łącznie z pozbyciem się własnego systemu wartości i ...

Pierwotne i wtórne przystosowanie kręgowców do życia w wodzie

Ssaki - u ssaków wodnych (walenie, płetwonogie, syreny) dostrzegamy liczne cechy przystosowania do życia w wodzie. Jest to oczywiście przystosowanie wtórne o czym dobitnie świadczy posiadanie przez ssaki płuc, organu typowego dla organizmów lądowych.

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

Wykształciły się one jak przystosowanie do środowiska wodno-lądowego, gdyż w większości płazy żyją właśnie na obrzeżach zbiorników wodnych. Jest on przystosowany tylko do oddychania powietrzem zawartym w atmosferze, choć istnieją ssaki wodne (np.

ADAPTACJA, przystosowanie

Trzeba pamiętać równocześnie, że powstałe przystosowanie nie jest najlepszym z możliwych, ale najlepszym wobec możliwości, jakimi dysponuje organizm.

Winnetka - przystosowanie szkoły do dziecka

PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU SZKOŁY DO POTZREB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA Washbune zauważył, że przystosowanie szkoły do indywidualności dziecka, wymaga stworzenia dla niego szansy uczenia się poszczególnych przedmiotów w odpowiednim dla dziecka tempie, jak również rozwijaniu jego sił twórczych.

PROCESY SPOŁECZNE - PRZYSTOSOWANIE

Wyróżniamy różne stopnie przystosowania, można ograniczyć się do reorientacji psychologicznej, osobnik przystosowujący się nie ma jak działać w nowym środowisku, jak się zachować, lecz wewnątrz w swoim przekonaniu nie uznaje, gdzie może tam odrzuca jego systemy. Przystosowanie może iść dalej i zatrzymać się na etapie tolerancji.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przejaw i rezultat procesu przystosowania

Wiarygodnym i coraz bardziej powszechnym sprawdzianem umiejętno­ści społecznych „dzieci specjalnej troski", ujawniającym ich autonomię jako aktywne przystosowanie się, są różnego rodzaju integracyjne formy ich kon­taktu i współdziałania z rówieśnikami.

Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Asymilacja

Ten etap polega na lepszym, bardziej świadomym przystosowaniu. Ten rodzaj przystosowania pomaga chorym zachować pewien poziom życiowej satysfakcji, który może być porównywalny z poziomem satysfakcji z życia u ludzi zdrowych.

Przystosowanie stanowiska pracy

przystosowanie stanowiska pracy; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami -» ergonomii i po­trzebami inwalidy wynikającymi z ob­niżonej zdolności do pracy oraz wy­posażenia go w odpowiednie urządze­nia techniczne, oprzyrządowanie, ma­szyny i urządzenia umożliwiające efektywne i skuteczne wykonywanie pracy. Zakres przystosowania s.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD DZIECKIEM NIEWIDOMYM I JEGO RODZINĄ - Etapy przystosowania emocjonalnego do sytuacji kryzysowej

Etap przystosowania do sytuacji kryzysu, adaptacja – polega na poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań dla dziecka; jest próba opanowania sytuacji.

Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Ucieczka lub reorientacja

Przedostatni etap przystosowania się choroby, charakteryzuje się tym, iż pacjent pogodził się z faktem, że posiada nieuleczalną chorobę i postanawia żyć dalej.

Problemy przystosowania w środowisku pracy na morskim statku transportowym

"Osobowość, a przystosowanie zawodowe marynarza” Z.

Przystosowanie drapieżników do polowania, a ich ofiar do obrony.

Jedną z cech warunkujących przetrwanie organizmu jest pobieranie pokarmu. W tym celu zwierzęta wykształciły wiele przystosowań ułatwiających zdobywanie pożywienia i wspomagających je w walce z konkurencją, a jest ich tak wiele że nie sposób omówić wszystkie naraz. Zajmiemy się zatem drapieżnictwem. Jak wiadomo, drapieżnikiem jest organizm który poluje i odżywia się innymi organizmami (ofiary natomiast wykształciły cechy pozwalające im bronić się przed zostaniem ...

Przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych

przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych; dotyczy róż­nego rodzaju pilników, wkrętek, dłut i młotków o zróżnicowanych rozmia­rach i kształtach rękojeści. W skład zestawu narzędzi przystosowanych wchodzą także inne narzędzia, takie jak np.

Testy przystosowania społecznego

testy przystosowania społecznego; metody oceny, mającej na celu określenie stopnia niezależności i samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz w interakcji z innymi osobami.

Przystosowanie człowieka do chodu dwunożnego

Przystosowanie człowieka do dwunożnego sposobu poruszania się wpłynęło na specjalizację poszczególnych grup mięśniowych.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie...

Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Wstrząs

W tym okresie pacjent jest zdezorientowany, jego myślenie i działanie oderwane jest do rzeczywistości, a zachowanie i reakcje są automatyczne, gdyż nie zastanawia się i nie analizuje sytuacji w jakiej się znalazł. Na tym etapie do człowieka z chorobą przewlekła nie docierają informacje o jego stanie...

Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Konfrontacja

W tym okresie u pacjenta występują uczucia straty i rozpaczy, dociera do niego, iż będzie musiał wkrótce umrzeć. Jest to najgorszy okres, ponieważ człowiek dotknięty chorobą przewlekłą, zaczyna liczyć upływające chwile do dnia śmierci, do dnia wyroku. Rozumie, że nie można cofnąć czasu i...