Przyrost naturalny

Przyrost naturalny

Czytaj Dalej

Wyjaśnienie pojęć: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Eksplozja demograficzna jest to duży przyrost ludności, objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego - ponad 20 promili.

Kontrola przyrostu naturalnego

, także usiłowały kontolować przyrost naturalny ,ponieważ roczny wskaźnik przyrostu naturalnego ,równy w latach 1980-90 2,1% był tam wyższy nawet niż w Chinach.

PRZYROST NATURALNY w poszczególnych typach państw - przyczyny i skutki zróżnicowania

Proces gwałtownego przyspieszenia przyrostu naturalnego nazwano eksplozją demograficzną. Są państwa, w których wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi kilka promile (np.

Czym jest kontrola przyrostu naturalnego?

Wielu specjalistów uważa, ze kontro­la przyrostu naturalnego jest ko­nieczna, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na Ziemi. Niektórzy eksperci oceniają, że ponad 90% przyrostu naturalnego w ciągu następnych 50 lat przypadnie na kraje rozwijające się.

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

:skażenie środowiska naturalnego(spaliny,dymy,pyły,ropa i pochodne,niewłaściwa gospodarka),skażenia chem.

Środowisko naturalne

Kierownic­two powinno szukać szans roz­wojowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, popieranych, dotow­anych w różnorodny sposób przez rząd.

Koncepcja praw naturalnych

Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem. Państwo tworząc prawo obowiązujące uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie formułuje.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Środowiska Naturalnego

Nieprzemyślana działalność człowieka wpływa niszcząco na przyrodę, na otaczające środowisko naturalne.

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

NATURALNA STOPA BEZROBOCIA

Po drugie, stopa naturalna pozostaje w ścisłym związku z procesem inflacji. Naturalna stopa bezrobocia stanowi ten najniższy jego poziom, który dany kraj może utrzymywać; nie ryzykując przyspieszenia inflacji w stopniu nie do przyjęcia.

WZROST NATURALNEJ STOPY BEZROBOCIA

Ta zmiana struktury musiałaby doprowadzić do wzrostu ogólnokrajowej naturalnej stopy bezrobocia nawet w sytuacji, w której naturalna stopa bezrobocia dla każdej grupy z osobna byłaby stała.

OBNIŻENIE STOPY NATURALNEJ

Ta stopa naturalna nie jest w żadnym sensie "naturalna". W związku z powyższym nasuwa się pytanie: Jeżeli stopa naturalna nie jest ani naturalna, ani optymalna, to dlaczego dany kraj nie jest w stanie osiągnąć niższego poziomu bezrobocia?

NATURALNY SYSTEM KULTURY

Wynikiem naukowych ich usi­łowań był „system naturalny" kultury; naturalna religia i naturalna teoria moralności, prawa i państwa stanowiły główne jej działy. Zgodę po­wszechną przyjął jako kryterium religii naturalnej.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Przyrost

Przyrost jest sposobem nabycia terytorium, niewymagającym od państwa podjęcia żadnych specjalnych aktów.

Treść pojęcia władza - Władza naturalna

Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Władza naturalna to władza nad otoczeniem.