Przyrost absolutny

Czytaj Dalej

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego)

Kwiatkowski za główną cechę jej twórczości uznał „absolutny słuch kobiecości”.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Przyrost

Przyrost jest sposobem nabycia terytorium, niewymagającym od państwa podjęcia żadnych specjalnych aktów.

PRZYROST NATURALNY w poszczególnych typach państw - przyczyny i skutki zróżnicowania

W krajach, w których ludność osiągnęła wysoki poziom zamożności, z reguły obserwuje się spadek liczby urodzeń i w związku z tym jest mały przyrost naturalny.

Wyjaśnienie pojęć: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Eksplozja demograficzna jest to duży przyrost ludności, objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego - ponad 20 promili.

Prawo przyrostu (testamentowe)

Prawo przyrostu (ius adcrescendi) powstawało przy mnogości spadkobierców, gdy jeden z nich odrzucił swoją część spadku, zmarł wcześniej lub stracił zdolność do dziedziczenia. Przyrost następował z mocy prawa, nie można go było odrzucić i zawierał naturalnie długi spadkowe.

Przyrost (akrescencja) w prawie spadkowym

Opróżniona część spadku (aktywa i pasywa) przez współspadkobiercę, który nie chciał lub nie mógł jej objąć, przypadała pozostałym proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych z mocy samego prawa ipso iure. Ograniczone to było przez ewentualne transmisje i substytucje, a w dziedziczeniu testamentowym...

Czym jest kontrola przyrostu naturalnego?

Niektórzy eksperci oceniają, że ponad 90% przyrostu naturalnego w ciągu następnych 50 lat przypadnie na kraje rozwijające się.

Co to jest Monopol absolutny?

Monopolista absolutny w przeciwieństwie do konkurencji doskonałej jest cenotwórcą ustala taką cenę przy której poziom popytu i produkcji zapewnią mu maksymalny zysk. Monopol absolutny nie jest często spotykany , ale możliwe jest utrzymanie go w krótkim okresie dzięki np.

Przyrost wyceny

W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w kapitale rezerwowym, a następnie- jeżeli zostanie zrealizowany w drodze sprzedaży- przenoszony jest do zysku z lat ubiegłych (przy pominięciu rachunku zysków i strat, ponieważ zysk nie został "wypracowany").

ABSOLUTNY CHARAKTER CHRZEŚCIJAŃSTWA

, w której dowartościowano aspekt historiozbawczy, a tym samym podkreślono na nowo absolutne działanie -> łaski Bożej i ważność podjęcia decyzji przez człowieka w realizowaniu własnej osobowości, w jakiejkolwiek wspólnocie ludzkiej by się on znajdował.

ABSOLUTNY

  ABSOLUTNY (łc. absolutna prawda, ab­solutny czas, absolutna przestrzeń. absolutne zero, absolutna próżnia.

Kontrola przyrostu naturalnego

, także usiłowały kontolować przyrost naturalny ,ponieważ roczny wskaźnik przyrostu naturalnego ,równy w latach 1980-90 2,1% był tam wyższy nawet niż w Chinach.

PRZYROST

PRZYROST — w zootechnice miara szybkości(tempa) wzrostu zwierząt zarówno pod względemmasy, jak i liniowym; rozróżnia się przyrost bezwzględnyi przyrost względny.

PRZYROST WTÓRNY

Przyrost łodygi i korzenia na grubość. Przyrost wtórny występuje u roślin nagonasiennych oraz dwuliściennych.

MIERNIK ABSOLUTNY

Miernik bezwzględny, liczbowe wyrażenie w wartościach bezwzględnych (naturalnych i pieniężnych) stanu lub zdarzenia gospodarczego (np. liczba zatrudnionych, ilość lub wartość produkcji).

Przyrost rastrowej wartości tonalnej

Ponieważ przyrost wartości tonalnej jest zróżnicowany w poszczególnych zakresach wartości tonalnych, to powinno się przy podawaniu jego wartości podać także rastrową wartość tonalną formy kopiowej. Na przykład: „15% przyrost wartości tonu przy Ff = 40% albo prościej Z40 = 15%”.

Kierowanie przyrostem masy ciała u pacjentek z niedowagą

We wspomnianym raporcie Royal College of Psychiatrists zaleca się regularne kontrolowanie moczu i elektrolitów, jeżeli przyrost masy ciała osiąga tempo 0,3 kg tygodniowo lub wyższe.

Jak kierować przyrostem masy ciała u pacjentek z niedowagą?

Wspólna praca z pacjentką nad przyrostem masy ciała wymaga porównania jej oobecnej diety do jadłospisu, w którym ilość spożywanych pokarmów spełnia normy żywieniowe.