Przypadki

Czytaj Dalej

Metoda indywidualnych przypadków

Zależy to od charakteru i złożoności po­szczególnego przypadku. lub przypadkach: Zakres ważności uogólnień teoretycznych z badań empirycznych stanowi odręb­ny problem metodologiczny, którego przedstawienie wykracza poza przed­miot i ramy niniejszego opracowania.

Metoda indywidualnych przypadków

W tym przypadku można powiedzieć że cel stworzył metodę i jej funkcję. Najbardziej użyteczną techniką w przypadku omawianej metody jest wywiad. Zależy to od charakteru i złożności poszczególnego przypadku.

Opis metody indywidualnych przypadków

W przypadku badanego ucznia źródłami takimi są: relacje pisemne i ustne o nim składane przez uczących go nauczycieli; wszelka dokumentacja szkolna dotycząca jego osoby; dostępne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, np.

Jakie są zasady stosowania metody indywidualnych przypadków?

Procedurę postępowania pracownika socjalnego , podejmującego trud pracy metodą indywidualnych przypadków, dzieli autor na trzy etapy : * opracowanie społecznej diagnozy przypadku (diagnoza środowiskowa) ; * opracowanie planu postępowania ; * właściwe prowadzenie przypadku .

Metoda indywidualnych przypadków

Realizując metodę case worku w spółczesnych koncepcjach pracy socjalnej stosujemy zasadę (opiera się na długotrwałym kontakcie z jednostką, rodziną): - zasada akceptacji zasada akceptowania, respektowania podopiecznego jako osoby – zrozumienie, szacunek, - zasada komunikacji osoby mają prawo się ze sobą nie zgadzać w dyskusji – muszą nawzajem rozumieć swoje intencje, wypowiedzi, role i przedsięwzięcia, - zasada indywidualizacja korzystając z wiedzy, co specyficznego w ...

Ignacy Krasicki - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone (1776)

Otóż Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki jako całość to ze względu na swoją dążność i myśl przewodnią po wieść wychowawcza.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

Zebranie wiedzy na temat jednostki i analiza jej sytuacji życiowej w opar­ciu o główne założenia diagnozy społecznej jest ważnym zadaniem poprzedzającym bez­pośrednio pracę z przypadkiem, zwanej również w polskiej literaturze prowa­dzeniem przypadku.

Ocena metody indywidualnych przypadków

Różnorodność technik badawczych, jakimi można posłużyć się w odwoływaniu do metody indywidualnych przypadków, świadczy z jednej strony ojej możliwościach dokonywania względnie wielostronnych charakterystyk indywidualnych, a z drugiej o poważnym niebezpieczeństwie spłycenia przeprowadzanych za jej...

Czym różni się analiza złożoności algorytmu w średnim i w najgorszym przypadku?

W analizie najgorszego przypadku badamy jaka będzie złożoność algorytmu w przypadku wystąpienia najniekorzystniejszych danych (np.

SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej – odpowiedzialność obiektywna – w przypadkach custodia –zobowiązania do szczególnego strzeżenia rzeczy).

PRZYPADEK

Nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie nąjmędrsi zdobywają chleb, a nąjroztropniejsi bogactwo, ani nąjuczeńsi uznanie, ale odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich z Biblii, Eklezjastes, 9, 11. Przypadki Idziego Blasa zob. Przypadki Robinsona Crusoe zob.

Od jak dawna znane są przypadki specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu?

Valerius Maximus i Pliniusz opisali przypadek uczonego Atcńczyka, który utracił umiejętność czytania wskutek uszkodzenia mózgu - był to więc przypadek dysleksji na-by tej u osoby dorosłej (Maruszewski 1970).

Jak często występują przypadki specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu?

Nic jesteśmy w stanic na podstawie badań pedagogicznych precyzyjnie określić ilorazu czytania, wydzielić spośród dzieci z trudnościami w czytaniu przypadki o głębszym stopniu zaburzenia (ponad 2 odchylenia standardowe od średniej w testach czytania).

FIZJOTERAPIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DRŻENIA

W leczeniu rehabilitacyjnym ocenia się drżenie i opracowuje strategie jego zmniejszenia: -    sytuacje nieznane (nowe ćwiczenia lub przyrządy) wymagają ostrożnego, stopniowego podejścia, -    w przypadku ruchów precyzyjnych jak na przykład zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł pacjent nie powinien znajdować się pod presją czasu ani też w miarę możliwości nie powinno się go wtedy obserwować, -    w ...

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH

W każdym przypadku należy, przede wszystkim zachować spokój, zawiadomić szybko pogotowie, udzielając maksymalnie dokładnych informacji oraz otoczyć rannego opieką.

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

Do realizacji dostaw w przypadku nieciągłości potrzeb używa się najczęściej modelu o zmiennej wielkości dostawy. Podstawowym problemem w planowaniu zakupu w przypadku zmiennych potrzeb jest nieznajomości wielkości zapotrzebowania na dany rodzaj materiału.

Metoda indywidualnego przypadku

, Mary Richmond, i jej realiza­torzy — psychologowie i pracownicy socjalni — kierowali się następującymi zasadami: trzeba akceptować jedno­stkę taką, jaka jest, należy tworzyć klimat życzliwości pomiędzy prowa­dzącym przypadek a „pacjentem".

Dialektyczna konceptualizacja przypadku

Jest to szczególnie istotne w przypadku takich etykiet, jak „osobowość z pogranicza”, naznaczonych wśród specjalistów zdrowia psychicznego silnym piętnem; o takich przypadkach błędnego wykorzystania diagnozy piszą Reiser i Levenson (1984).

Transdiagnostyczna konceptualizacja przypadku

Z kolei sformułowanie w przypadku zaburzenia o postaci ograniczającej stanowi połączenie różnych modeli (oparte na doświadczeniu terapii skutecznej w takich sytuacjach).

Metody badań pedagogicznych - Metoda indywidualnych przypadków

- Służy analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działa terapeutycznych.