Przynależność

Czytaj Dalej

Afiliacja i przynależność jako przykłady potrzeb społecznych: kiedy są aktualizowane, jakie jest ich znaczenie dla jednostek?

 

Potrzeby afiliacji (przynależności i miłości, akceptacji, afirmacji); ich zaspokojenie rzutuje na sposób widzenia świata, także na rozwój; występują w dążeniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji. 

Potrzeba przynależności

Więzi społeczne zwiększały szanse przeżycia przodków. Dzięki...

Przyczyny przynależności młodzieży do podkultur

Rozwój podkultur młodzieżowych, jak każde inne zjawisko występujące w rzeczywistości społecznej, determinuje wiele uwarunkowań. Biorąc pod uwagę, iż podkultury młodzieżowe nie są zjawiskiem nowym, niektóre z przyczyn znamienne dla okresu dorastania (por. Łapińska, Żebrowska, 1976, s. 740-748) od...

Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np. klucz do samochodu, koło zapasowe. Właścicielem przynależności jest właściciel rzeczy głównej. Gdy sprzedajemy rzecz główną to...

Części składowe i przynależności

Rzeczy składowe to elementy, które przez połączenie z rzeczą tracą byt samodzielny.

Części składowe rzeczy dzielą los rzeczy, nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych, chyba, że się nie da oddzielić od rzeczy.

Przynależności to są odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy...

Wymień i omów przyczyny i skutki przynależności do subkultur

Przyczyny to typowe korzyści psychospołeczne, a możliwość samorealizacji, autentycznego, rzeczywistego działania, działania zakorzenionego w pewnej wspólnocie, poczucie bezpieczeństwa, tożsamości z grupą, przynależności do niej, "nie jest się już samo tym i wyobcowanym", grupa daje poczucie pewności...

Przynależność klasowo - warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe

-  im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia 

- im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową

- inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. – najnowsze standardy)

- dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek...

Przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej

W Stanach Zjednoczonych samobójstwa są najczęstsze wśród nastolatków pochodzenia indiańskiego (Anderson, 2002; Middlebrook, LeMaster, Beals, Novins i Manson, 2001). W dalszej kolejności są nastolatki rasy kaukaskiej i czarnej, natomiast najniższe wskaźniki odnotowuje się pośród osób pochodzących z Azji i...