Przyjemność

Czytaj Dalej

J.S. Mill o wyższych i niższych przyjemnościach

Chociaż przyjemność jest czymś naturalnym, to rozróżnienie, które przyjemności winno się wybierać już nie, potrzebuje ono jakiegoś kryterium (wyższego rzędu)

J.S. Mill wierzył, że przyjemność jest czymś naturalnym, ale też że istnieją ważne różnice między przyjemnościami...

Arystoteles o przyjemnościach

Arystoteles przyznawał: koniecznie przyjemność jest dobra ; co jednak uznawał za przyjemność?

Cyrenaicy i Epikurejczycy określali przyjemność w opozycji do bólu, przez co ujmowali ją jako zmysłowe doznanie; jednak wg Arystotelesa nie jest to podejście słuszne ze względu na pewną...

Co to jest szczęście? Jakie związki istnieją między przyjemnością i szczęściem?

Praca na temat; Co to jest szczęście? Jakie związki istnieją między przyjemnością i szczęściem? W obecnych czasach zagadnienie szczęścia jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów zarówno przez psychologów jak i psychiatrów. Czynią to głównie z tego powodu, że jest to bardzo delikatna a zatem bardzo ważna sfera uczuć człowieka w stosunku do jego zdrowia psychicznego i ogólnego rozwoju. Sam wyraz „szczęście” oznacza coś dodatniego, dobrego,

Przyjemności sadystyczne

argumentacja powyżej obala stanowisko hedonisty tylko wówczas, jeśli uzna, że rzeczywiście życie nieusatysfakcjonowanego Sokratesa jest bardziej wartościowe niż usatysfakcjonowanej świni, ale konsekwentny hedonista mógłby uznać, że życie świni jest lepsze (skoro przyjemność jest jedynym...

„Poza zasadą przyjemności”

W książce „Poza zasadą przyjemności” Sigmund Freud podejmuje wiele tematów, rozpoczynając ponownie od zarysu psychoanalizy, rozpoznaniem pojęć „id” i „ego” etc.. Nas jednak – ze względu na tematykę powyższego referatu – w szczególności zainteresuję jeden z rozdziałów: „ Psychologia...

„Poza zasadą przyjemności” - Psychologia zbiorowości a psychologia jednostki

Rozdział ten Freud rozpoczyna od ukazania nam podobieństwa między psychologią jednostki a psychologia zbiorowości. Chociaż przedmiotem zainteresowania tej pierwszej są poszczególni ludzie oraz badanie w jaki sposób starają się oni osiągnąć zaspokojenie swoich popędów, to jednak trudno jest...

„Poza zasadą przyjemności” - Jednostka w zbiorowości – zachowania

I tak pewne idee i uczucia powstają i przeobrażają się w czyny tylko u jednostek należących do zbiorowości. Człowiek przechodzi zmiany w zbiorowości i zasadniczo różni się od człowieka izolowanego – to oczywiste. Freud zastanawia się jednak jak wytłumaczyć fakt, iż osoba już ukształtowana i...

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Dalej Freud rozpoczyna wnikliwą analizę masy – przyczyny i powodu takich zmian jednostki. Opisuje on masę jako impulsywną, zmienną, popędliwą i kierującą się nieświadomością. Masa nie robi niczego z rozmysłem, brak jej wytrwałości. Choć ma poczucie wszechmocy, zawsze ulega wpływom, jest...

„Poza zasadą przyjemności” - Inne poglądy na kolektywne życie psychiczne

Freud znajduje jednak także „pozytywne” zachowania tłumu, odcinając się częściowo od jednoznacznej oceny La Bona. Tłum bowiem jest także zdolny - pod wpływem sugestii oczywiście – do wielkich poświęceń. Freud mówi nawet o „uszlachetnieniu jednostki przez masę”. Podczas gdy osobista korzyść...

„Poza zasadą przyjemności” - Siła sugestii

Przyczynę tej zmiany Freud upatruje jednoznacznie w sile sugestii nas. Sugestia bowiem jest nie dającym się do niczego zredukować prafenomenem, podstawowym faktem życia człowieka. Ale istota sugestii, to znaczy warunki, w jakich bez dostatecznych racji logicznych ktoś ulega jakimś wpływom, nie...