Przetrwały przewód tętniczy

Przewód tętniczy u zdrowych, donoszonych noworodków zamyka się funkcjonalnie w ciągu kilku dni, a anatomicznie do 2-3 tygodnia życia. Przetrwały przewód tętniczy (PDA) powoduje powikłanie przebiegu okresu noworodkowego, zwłaszcza w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie, z bardzo małą urodzeni ową...

RYS ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO

Pierwsze okresy rozwoju przewodu pokarmowego zostały już opisane w tomie I. Z podanego tam opisu wynika, że przewód ten powstaje ze sklepienia pęcherzyka żółtkowego tworzącego tzw. rynienkę jelitową. Budulcem rynienki jest entoderma i pokrywająca ją warstwa śródzarodkowej mezo-dcrmy. W okresie, gdy...

PRZEWÓD WĄTROBNY - Gałęzie początkowe

Przewód wątrobny (ductus hepaticus) leży w części prawej wnęki, do przodu od żyły wrotnej i nieco na prawo od niej. Gałąź prawa przewodu wątrobnego, krótsza, występuje z wątroby do przodu od prawej gałęzi żyły wrotnej i zbiera żółć z płata prawego i płata czworobocznego. Gałąź lewa...

Przewód nosowy górny

Przewód nosowy górny (mealus nasi superior) jest wąski; długość jego wynosi mniej więcej połowę długości przewodu środkowego. Do przewodu górnego prowadzi pojedynczy lub podwójny otwór komórek sitowych tylnych. Czasem ujścia tych komórek są liczniejsze, znaleziono 4—5...

Przewód gruczołu opuszkowo-cewkowego

Główny przewód wyprowadzający gruczołu, prawy i lewy, grubości co najmniej szpilki i długości około 3—4 cm przebija powięź dolną przepony moczowo-płciowej i biegnie w kącie między opuszką prącia a ccwką  przewód ten przechodzi dalej skośnie przez opuszkę, stopniowo zbliża się do przewodu...

Krwotok z przewodu pokarmowego

Definicja. Przez to pojęcie rozumiemy ostre, masywne krwawienie z przewodu pokarmowego, w wyniku którego chory traci w czasie paru minut do kilku godzin ok, 20% krwi krążącej.

Etiologia. Przyjmuje się, że 1/8 wszystkich ostrych krwawień z przewodu pokarmowego stanowią krwawienia z żołądka i dwunastnicy...

Przetrwały przewód tętniczy

U noworodków donoszonych przewód tętniczy zamyka się czynnościowo samoistnie w pierwszej dobie życia. U noworodków przedwcześnie urodzonych zamykanie przewodu tętniczego jest opóźnione ze względu na zmniejszoną wrażliwość mię-śniówki przewodu tętniczego na tlen, a zwiększoną na krążące...

Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego

Zakażenia przewodu pokarmowego mogą przebiegać w postaci:

•    nieżytu żołądka,

•    nieżytu żołądka i jelit,

•    zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy,

•    zapalenia jelita grubego (okrężnicy).

ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA

Czynnikami etiologicznymi zakażeń przewodu pokarmowego są bakterie...

WPŁYW WYSIŁKU NA CZYNNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO

Podczas intensywnego i długotrwałego wysiłku fizycznego (np. bieg długodystansowy, kolarstwo szosowe itp.) u sportowca mogą wystąpić dolegliwości brzuszne, uniemożliwiające niekiedy kontynuowanie wysiłku. Ich powodem są zaburzenia czynności różnych odcinków przewodu pokarmowego, które wynikają z...

Przewód wątrobny

Przewód wątrobny (ductus kepaticus), który odprowadza żółć z wątroby, położony jest we wnęce wątroby do przodu od żyły wrotnej i nieco na prawo od niej; przewód wątrobny powstaje z dwóch dużych gałęzi łączących się pod silnie rozwartym kątem. Gałąź prawa, krótsza odprowadza żółć z...

Małżowina nosowa najwyższa i przewód nosowy

Małżowina nosowa najwyższa (concha nasalis suprema) i przewód nosowy najwyższy (meatus nasi supremus) występują obustronnie mniej więcej w 60% przypadków. Małżowina najwyższa jest najmniejszą małżowiną słabo tylko wypukloną przyśrodkowo, położoną w górno-tylnej części ściany bocznej jamy...

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy składa się / jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego. Jego długość wynosi około 5-8 m. Ściana przewodu pokarmowego ma 3 warstwy (wymieniając od środka): błonę śluzową z tkan­ką podśluzową, błonę mięśniową i błonę...

Barwy przewodów zapalników

W zależności od stopnia bezpieczeństwa górniczych zapalników elektrycznych (GZE) wobec mieszaniny metanu z powietrzem (lub pyłu węglowego z powietrzem); jeden przewód zapalnika ma izolację barwy:

białej – dla GZE grupy M,

niebieskiej – dla GZE grupy W,

czerwonej – dla GZE grupy S;

w zależności od klasy...

NIEDROŻNOŚĆ MECHANICZNA PRZEWODU POKARMOWEGO

Jest to stan, w przebiegu którego z powodu przeszkody treść pokarmowa nie może przejść przez jelita. Istnieje kilka przyczyn niedrożności mechanicznej. Rozróżnia się niedrożność z zatkania(ileus ex obturatione), z zawęźlenia (ileus e strangulatione), z wgło-bienia (ileus ex invaginatione)oraz ze...

Zakażenia przewodu pokarmowego

Czynniki etiologiczne:

•    Bakterie:

-    ziarniaki Gram - dodatnie: Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.,

-    laseczki Gram - dodatnie zarodnikujące:

>    beztlenowe: Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clsotridium perfringens

>    tlenowe: Bacillus cereus

-    pałeczki Gram - ujemne:...

Grzybica przewodu słuchowego zewnętrznego

Etiologia. Najczęstszym patogenem jesl Aspergillus niger, rzadziej występują Absi-tlia, Candida albicans, Mm nr. Rhizopus.

Szerokie, stosowanie antybiotyków (ogólnie, lub miejscowo), steroidotcrapia, leczenie immunosupresyjnc powodują zaburzenia biocenozy ustroju poprzez zniszczenie flory rezydencyjnej, co...

Przetrwały przewód tętniczy

W życiu płodowym przewód tętniczy łączytętnicę płucną z aortą zastępującą, wytwarzającw ten sposób naturalny przeciek pomiędzykrążeniem płucnym i systemowym. Dzięki temukrew omija czynnościowe krążenie płucne, którenie jest potrzebne w życiu płodowym zewzględu na brak wymiany gazowej w...

Przewód nosowy górny

Przewód nosowy górny (meatus nasi superior), między małżowiną środkową a górną, jest najkrótszy oraz najwęższy i występuje tylko w części tylnej jamy nosowej. Tylne końce wszystkich trzech małżowin leżą mniej więcej pionowo nad sobą. Ku górze od małżowiny nosowej górnej (lub najwyższej)...

Przewód nosowy dolny

Przewód nosowy dolny (meatus nasi inferior), położony między dolną i boczną ścianą jamy nosowej a małżowiną nosową dolną, jest najdłuższy i najobszerniejszy.

Przewód nosowy środkowy

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi medius), położony między małżowiną dolną a środkową, sięga od brzegu przedniego małżowiny środkowej aż do okolicy otworu klinowo-podniebiennego.