Przetwarzanie informacji

Czytaj Dalej

Przetwarzanie informacji

informacji|Aktualność jest jednym z podstawowych kryteriów warunkujących przetwarzanie informacji i mówi nam w jakim stopniu informacja określa rzeczywistość na dany moment.

Omów podstawowe założenia teorii głębokości przetwarzania informacji Craika i Lockharta

Ślady pamięciowe nie stanowią bezpośredniego odwzorowania bodźca lecz zapisem operacji poznawczych składających się na proces percepcji *Przetwarzane płytkie ma charakter nietrwały i jest wrażliwe na czynniki zakłócające’ *Przetwarzanie głębokie trwa dłużej, ale prowadzi do trwalszych efektów (jeśli informacja przetwarzana na tym poziomie została pozornie utracona można ją odzyskać posługując się jej znaczeniem) *Proces ...

Przestrzenne mechanizmy przetwarzanie informacji

Tak więc wyobrażenia wzrokowe (w odróżnieniu od treści słownych) włączają te mechanizmy, które służą przetwarzaniu innych informacji przestrzennych.

przetwarzania informacji selektywność

przetwarzania informacji selektywność - założenie, że proces przetwarzania informacji w —systemie poznawczym jest elastyczny w tym znaczeniu, iż może wybiórczo pomijać pewne etapy przetwarzania oraz stosować tylko niektóre (zależnie od okoliczności) operacje umysłowe.

przetwarzanie informacji

związane z pamięcią charakteryzowane jest ze względu na różne poziomy (-^-przetwarzania informacji głębokość) i zakres (przetwarzania informacji zakres); niektóre procesy p.

przetwarzanie informacji automatyczne

przetwarzanie informacji automatyczne - rodzaj nieświadomego przetwarzania informacji, który ukształtował się albo w efekcie dziedzicznie uwarunkowanej kompetencji poznawczej, albo w wyniku wielokrotnego powtarzania operacji umysłowych w taki sam sposób, np.

przetwarzania informacji seryjność

przetwarzania informacji seryjność - założenie, że w — systemie poznawczym „etapy" przetwarzania informacji następują kolejno jeden po drugim, przy czym poprzednia operacja jest punktem wyjścia następnej.

teoria przetwarzania informacji

zakłada istnienie dwóch podstawowych elementów systemu: składnika strukturalnego, który opisuje lub definiuje naturę informacji w poszczególnych stadiach jej przetwarzania, oraz składnika funkcjonalnego, który uruchamia właściwe dla danego stadium operacje przetwarzania informacji.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII GŁEBOKOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI

Posiada 2 typy przetwarzania informacji: I typ-wtórny obieg jest na tym samym poziomie, na którym zatrzymało się przetwarzanie, to pamięc pierwotna.

przetwarzania informacji głębokość

przetwarzania informacji głębokość - wymiar określający różne poziomy analizy bodźca wyróżniane ze względu na rodzaj przetwarzanych cech (np.

przetwarzania informacji sekwencyjność

przetwarzania informacji sekwencyjność - założenie, że proces przetwarzania informacji w -^systemie poznawczym obligatoryjnie musi przebiegać przez wszystkie etapy przetwarzania; jest przeciwstawne koncepcji o  przetwarzania informacji selektywności.

przetwarzanie informacji świadome

przetwarzanie informacji świadome - analiza informacji dochodzących do  systemu poznawczego z otoczenia oraz przechowywanych w pamięci; występuje w procesach percepcji selektywnej, w myśleniu oraz w procesach komunikacji, szczególnie werbalnej.

Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji

Przy instalacji urządzeń powinny być uwzględnione następujące warunki: -    optymalny czas pracy systemu i poszczególnych jego części składowych, -    szybkość przekazywania aktualnej informacji, -    łatwość użytkowania: obsługi, przygotowania i aktualizacji danych, -    sposób opracowania informacji na wyjściu, -    liczba kopii drukowanej informacji wynikowej ...

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Redukcja i przetwarzanie informacji polega na uporządkowaniu i przedstawieniu danych uzyskanych w badaniu marketingowym w postaci opisowej, tabelarycznej lub graficznej. Redukcja i przetwarzanie informacji przeprowadzane ręcznie jest bardzo rutynowym, żmudnym i zajmującym dużo czasu zajęciem.

przetwarzania informacji systemy

przetwarzania informacji systemy - psychologiczne modele — przetwarzania informacji wyróżniają struktury odpowiedzialne za realizowanie określonych etapów przetwarzania informacji, przy czym najczęściej wyróżnia się: (1) w ramach modeli magazynowych (—magazyn pamięci) - magazyny pamięci ultrakrótkotrwałej, krótkotrwałej i długotrwałej, niekiedy także system — pamięci operacyjnej; (2) w ...

przetwarzania informacji moduły

computational) analiz odebranych danych sensorycznych; kierunek analiz, dokonujących się na różnych piętrach w obrębie modułu, może przebiegać zarówno „z dołu do góry", jak i „z góry na dół" (przetwarzania informacji kierunek) i analizy te, ograniczone do ściśle wyspecjalizowanych dziedzin, są nieprzenikliwe dla informacji spoza danego modułu; funkcje analiz polegają na szybkim dostarczaniu danych do ...

przetwarzania informacji paralelność

przetwarzania informacji paralelność (równoległość) - równoczesne przetwarzanie informacji w  systemie poznawczym bez wywoływania zjawiska interferencji. , nie wykluczając przy tym możliwości przetwarzania seryjnego w pewnym zakresie.

przetwarzania informacji zakres

przetwarzania informacji zakres - wymiar określający liczbę cech bodźca objętych analizą (lub liczbę różnych analiz) na danym poziomie przetwarzania informacji, np.

Procesy percepcyjno – poznawcze odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie informacji

Procesy percepcyjno – poznawcze odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie informacji 1.

Spór wokół mechanizmów przetwarzania informacji: kodów opartych na sądach i kodów przestrzennych

Możemy mówić o reprezentacjach opartych o sądy (model propozycjonalny). Możemy również mówić o pewnym innym modelu reprezentacji opartym na obrazach, albo modelem analogowym. Ten spór o wyobraźnię trwa od czasów starożytnych, bowiem Arystoteles powiedział, że wyobrażenia są głównym nośnikiem procesów...