Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Czytaj Dalej

Elektroniczne przetwarzanie danych - Konwersja zbiorów

Podczas tworzenia programu lub systemu należy: -    zebrać dane w grupy problemowe (dotyczące danego zagadnienia); -    wprowadzić dane do komputera (według określonych, opisanych i przygotowanych struktur baz danych); -    sprawdzić poprawność przygotowanych i wprowadzonych danych, gdzie tylko jest to możliwe (błędne dane dają fałszywe wyniki); - ...

PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

W sferze gospodarczej wyróżnia się różne typy procesu przetwarzania danych: 1) zakładanie zbiorów podstawowych i pomocniczych; 2) wprowadzanie do komputera danych transakcyjnych; 3) aktualizacja zbiorów podstawowych; 4) informowanie ze zbiorów podstawowych (na przykład w formie opcji ekranowych); 5) przetwarzanie zbiorów pomocniczych; 6) sporządzanie zestawień kontrolnych; 7) sporządzanie zestawień informacyjnych,

TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA DANYCH

Pojęcie technologii przetwarzania danych zawiera w sobie technologię informatyczną i tok pracy ręcznej w zakresie przetwarzania danych.

Przykład systemu przetwarzania danych dla wspomagania zarządzania

Każda branża przedsiębiorstw ma swoją specyfikę wewnętrzną. Natomiast podstawą systemu są dane zbierane i przechowywane w zbiorach bazowych, które są stosowane do przetwarzania według wymagań użytkowników i opracowanych algorytmów.

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Redukcja i przetwarzanie informacji polega na uporządkowaniu i przedstawieniu danych uzyskanych w badaniu marketingowym w postaci opisowej, tabelarycznej lub graficznej.

Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji

Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji polega na: -    pobraniu danych z dokumentacji po dokonaniu ich analizy i selekcji, -    podaniu ich w odpowiednio przygotowanej formie, -    przygotowaniu odpowiednich formularzy do wprowadzania danych.

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi.

Sienkiewicz w Trylogii) lub jak Orzeszkowa czy Mickiewicz dają wskazówki, jak żyć, ewentualnie chce umilić czas i upiększyć życie (poezja skamandrycka).

Stopień płynności danego składnika aktywów

Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

Pomiar płynności jest istotnym...

Analiza danych przez pożyczkodawcę

  Należy wiedzieć przedstawiając dane kredytodawcy, czego będzie on poszukiwał w rachunkach i zamierzeniach prezentowanych przez klienta wnioskującego o udzielenie pożyczki.

SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH

Obecność grupy daje uczestnikowi poczucie bezpieczeństwa.

Cechy poezji J.Tuwima na przykładzie danego wiersza

Poeta określa swoje miejsce, kształtuje swój własny język poetycki - pełen dynamiki, ekspresji, czasem wulgaryzmów i wyrazów potocznych, lecztakże definiuje poezję jako przetwarzanie świata za pomocą języka, nadawanie imion rzeczom, porządkowanie świata.

Kształtowanie się stawki płacy dla danego wariantu pracy

Tak więc czynnikami, które będą miały wpływ na nią są: produkcyjność danego wariantu - im wyższa ceteris paribus produkcyjność danego wariantu, tym wyższa stawka płacy; jego mobilność - im wyższa ceteris paribus mobilność danego wariantu pracy, tym wyższa stawka płacy oraz korzyści netto, czyli bilans korzyści i niekorzyści odnoszonych przy wykonywaniu danego wariantu pracy - im wyższe są ceteris paribus te korzyści netto, tym ...

Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i...

Omówienie sposobów kreowania rzeczywistości w poezji B.Leśmiana na przykładzie danego wiersza

• debiut "Sad rozstajny" w 1912r.

• rozpuszczenie wyobraźni

• fantastyka

• granica dwóch światów

• wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny

• opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości

• posługuje się symbolem

• w wierszach używa dużo...

System motywacyjny danej firmy – rozmowa z pracownikami

Postanowiłyśmy szukać dalej. z okazji jubileuszu powstania banku), czy darmowe akcje banku. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest uzależniona od oceny wartości pracy wykonywanej na danym stanowisku.

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi

Sienkiewicz w Trylogii) lub jak Orzeszkowa czy Mickiewicz dają wskazówki, jak żyć, ewentualnie chce umilić czas i upiększyć życie (poezja skamandrycka).

Techniki zbierania danych jakościowych

Każda z opisanych powyżej metod badawczych korzysta z jednej lub więcej technik zbierania danych empirycznych (wielu badaczy woli określenie „materiału empirycznego”, ponieważ nie wszystkie dane mają charakter numeryczny, lecz zwykle opisowy).