Przetwarzanie

Czytaj Dalej

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Czas przetwarzania zależy w znacznym stopniu od przyjętego sposobu przetwarzania oraz sposobu kodowania. W przypadku przetwarzania wielokanałowego bezpośrednie przekształcenie i wprowadzenie do maszyny danych nie wchodzi na ogół w rachubę ze względu na duży czas przetwarzania.

Błędy przetwarzania przetworników A/C

Błędy dynamiczne Przetworniki a/c stosowane są nie tylko do przetwarzania napięć stałych, lecz także do przetwarzania napięć zmieniających się w czasie.

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Czas przetwarzania zależy w znacznym stopniu od przyjętego sposobu przetwarzania oraz sposobu kodowania. W przypadku przetwarzania wielokanałowego bezpośrednie przekształcenie i wprowadzenie do maszyny danych nie wchodzi na ogół w rachubę ze względu na duży czas przetwarzania.

Przetwarzanie informacji

</div> Kategorie przetwarzania Wyróżnia się trzy podstawowe kategorie przetwarzania (transformacji informacji): transformacja klasyczna- różnego rodzaju statystyki, badania operacyjne itp.

KONTROLA PRZEBIEGU PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest prawidłowe, jeśli: 1) realizuje się je w odpowiednim porządku; 2) procedury w programach realizujących przetwarzanie są poprawne; 3) poszczególne funkcje programów lub programy są uruchamiane przez osoby uprawnione; 4) zapewniona jest ciągłość przetwarzania.

Omów podstawowe założenia teorii głębokości przetwarzania informacji Craika i Lockharta

Ślady pamięciowe nie stanowią bezpośredniego odwzorowania bodźca lecz zapisem operacji poznawczych składających się na proces percepcji *Przetwarzane płytkie ma charakter nietrwały i jest wrażliwe na czynniki zakłócające’ *Przetwarzanie głębokie trwa dłużej, ale prowadzi do trwalszych efektów (jeśli informacja przetwarzana na tym poziomie została pozornie utracona można ją odzyskać posługując się jej znaczeniem) *Proces ...

Przetwarzanie kontrolowane i automatyczne

Koncepcja przetwarzania automatycznego i kontrolowanego wg Schneidera i Shiffrina świadomość - Nie angażuje świadomości uwaga - Małe zapotrzebowanie na zasoby uwagi Ma charakter(typ przetwarzania informacji) - równoległy szybkość - Duża szybkość typ zadania - Zadania dobrze znane i łatwe rodzaj procesów poznawczych - Wykorzystuje proste procesy poznawcze wysiłek – mały lub żaden modyfikacje – trudne poziom wykonania - ...

Przetwarzanie wieloprocesorowe

Przetwarzanie wieloprocesorowe - sposób na zwiększenie mocy komputerowego systemu przetwarzania danych lub serwera przez implementację architektury wieloprocesorowej, zamiast tradycyjnej architektury jedno- procesorowej.

Przestrzenne mechanizmy przetwarzanie informacji

Oprócz mechanizmów przetwarzania, działających na poszczególnych właściwościach obiektów, zachodzą również procesy o naturze całościowej, analogowej.

przetwarzania informacji selektywność

przetwarzania informacji selektywność - założenie, że proces przetwarzania informacji w —systemie poznawczym jest elastyczny w tym znaczeniu, iż może wybiórczo pomijać pewne etapy przetwarzania oraz stosować tylko niektóre (zależnie od okoliczności) operacje umysłowe.

przetwarzania informacji seryjność

przetwarzania informacji seryjność - założenie, że w — systemie poznawczym „etapy" przetwarzania informacji następują kolejno jeden po drugim, przy czym poprzednia operacja jest punktem wyjścia następnej.

przetwarzanie informacji

związane z pamięcią charakteryzowane jest ze względu na różne poziomy (-^-przetwarzania informacji głębokość) i zakres (przetwarzania informacji zakres); niektóre procesy p.

przetwarzanie informacji automatyczne

przetwarzanie informacji automatyczne - rodzaj nieświadomego przetwarzania informacji, który ukształtował się albo w efekcie dziedzicznie uwarunkowanej kompetencji poznawczej, albo w wyniku wielokrotnego powtarzania operacji umysłowych w taki sam sposób, np.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII GŁEBOKOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI

Posiada 2 typy przetwarzania informacji: I typ-wtórny obieg jest na tym samym poziomie, na którym zatrzymało się przetwarzanie, to pamięc pierwotna.

Zastosowanie przetwarzania rozproszonego, zdalnego i mobilnego w przedsiębiorstwie

Zalety: - Możliwość rozproszenia partycji zasobów - Tworzenie niezależnych segmentów sieci - Rozproszenie zasobów obniża koszty transferu - Bezpieczeństwo ochrony danych - Optymalizacja wykorzystania środków technicznych Wady: Zarządzanie rozproszonymi zasobami jest skomplikowane W niektórych jednostkach podział informacji jest niedopuszczalny Przejście na przetwarzanie rozproszone i odwrotnie ...

przetwarzania informacji głębokość

przetwarzania informacji głębokość - wymiar określający różne poziomy analizy bodźca wyróżniane ze względu na rodzaj przetwarzanych cech (np. Zgodnie z ->-Craika i Lockharta koncepcją pamięci im głębszy poziom przetwarzania, tym lepsze pamiętanie bodźca.

przetwarzania informacji sekwencyjność

przetwarzania informacji sekwencyjność - założenie, że proces przetwarzania informacji w -^systemie poznawczym obligatoryjnie musi przebiegać przez wszystkie etapy przetwarzania; jest przeciwstawne koncepcji o  przetwarzania informacji selektywności.

teoria przetwarzania informacji

zakłada istnienie dwóch podstawowych elementów systemu: składnika strukturalnego, który opisuje lub definiuje naturę informacji w poszczególnych stadiach jej przetwarzania, oraz składnika funkcjonalnego, który uruchamia właściwe dla danego stadium operacje przetwarzania informacji.

PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

W sferze gospodarczej wyróżnia się różne typy procesu przetwarzania danych: 1) zakładanie zbiorów podstawowych i pomocniczych; 2) wprowadzanie do komputera danych transakcyjnych; 3) aktualizacja zbiorów podstawowych; 4) informowanie ze zbiorów podstawowych (na przykład w formie opcji ekranowych); 5) przetwarzanie zbiorów pomocniczych; 6) sporządzanie zestawień kontrolnych; 7) sporządzanie zestawień informacyjnych,

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Cały proces redukcji i przetwarzania składa się z kilku czynności, które muszą być wykonane, aby dane uzyskane w trakcie badania mogły wykorzystane do podjęcia decyzji. Redukcja i przetwarzanie informacji przeprowadzane ręcznie jest bardzo rutynowym, żmudnym i zajmującym dużo czasu zajęciem.