Przeszkoda

Czytaj Dalej

Przeszkody małżeńskie

Nowy Kodeks Prawa kanonicznego ograniczył zasięg przeszkody występku, obecnie źródłem tej przeszkody jest tylko małżonkobójstwo dokonane przez jedną stronę z zamiarem zawarcia małżeństwa, bądź przez obie strony poprzez działanie fizyczne lub moralne niekoniecznie z zamiarem zawarcia małżeństwa.

Przeszkody na drodze do ludzkości

Aleksandra Marciniak PRZESZKODY NA DRODZE DO LUDZKOŚCI „Liczba uchodźców i przesiedlonych wynosi dziś 17,1 mln. Zawsze istniały jakieś przeszkody na drodze do ludzkości.

Przeszkoda w komunikacji

niezrozumienie danego słowa lub korzystanie ze słów, które coś innego znaczą dla nadawcy i dla odbiorcy; przeszkody psychologiczne - występują u odbiorcy w układzie dekodującym w wyniku różnorakich zahamowań, np.

Tor przeszkód dla niewidomych

tor przeszkód dla niewidomych; zestaw kilku ćwiczeń, których celem jest wykazanie przez niewidomych sprawności w poruszaniu się w różnych warunkach, umiejętności radzenia sobie przy pokonywaniu przeszkód, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Tor p. n. nie jest klasyczną konkurencją sportową...

„Zmysł przeszkód" u niewidomych

Jest to tylko ogólne wrażenie bez bliższego określenia jakości i charakteru przeszkody.

Zawarcie małżeństwa – wymogi ważności i przeszkody

Przeszkodami były: a) choroba umysłowa, chyba że małżeństwo zostało zawarte przed chorobą, to związek trwał nadal; b) pokrewieństwo – w linii prostej przeszkoda istniała zawsze, w linii bocznej początkowo do 6 stopnia – później do 3 stopnia; c) powinowactwo i adopcja.

Przeszkody małżeńskie

Przeszkody małżeńskie – bigamia; małżeństwo z krewnymi w linii prostej, a w bocznej do 6 stopnia – później do 3 (pożycie - kazirodztwo incestum - karane); pokrewieństwo adopcyjne i powinowadztwo; przeszkody społeczne – między plebejuszami a patrycjuszami –zniesiony przez lex Canuleia 445 r.

Przeszkody zawarcia małżeństwa

Małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli do jego zawarcia doszło mimo istnienia tzw. przeszkód małżeńskich.

1. brak wymaganego prawem wieku – art. 10,

2. ubezwłasnowolnienie całkowite – art. 11,

3. dotknięcie chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym – art. 12,

4. pozostanie we...

Przeszkody w rozwiązywaniu problemów

 

Rozwiązywanie problemów – proces ukierunkowany na jakiś cel. Może wymagać rozumowania, ale też myślenia przez analogie lub jedynie operacji percepcyjnych, uwagi lub pamięciowych.

Dunckera: „Problem pojawia się wtedy, gdy organizm ma cel, ale nie wie, jak go osiągnąć.”

Człowiek ,w swym codziennym...

Przeszkody małżeńskie

Właściwości lub osobiste okoliczności, które stoją na drodze do zawarcia związku małżeńskiego nazywamy przeszkodami zrywającymi, przekreślają one bowiem ważność mał-żeństwa.

Przeszkody specyficzne w rehabili­tacji psychicznie chorych

przeszkody specyficzne w rehabili­tacji psychicznie chorych; większość chorób psychicznych należy do spo­łecznie piętnowanych postaci niepeł­nosprawności samym charakterem swych objawów.

Przeszkody w skutecznym komunikowaniu

(wiek, płeć, miejsce zamieszkania, inteligencja, wykształcenie)

a) różnice w postrzeganiu

Różnice w postrzeganiu to jedna z najczęstszych przeszkód w komunikowaniu się

- Ludzie o odmiennej wiedzy i odmiennych doświadczeniach często inaczej postrzegają to samo zjawisko. Np. Mistrz chwali montażystę...

Przeszkody umożliwiające normalizacje stosunków sowiecko-chińskich (lata 60-koniec lat 80 XX wieku)

1 X 1949 roku po zdobyciu Pekinu przez wojska Chińskiej Armii Ludowej (ChAL) i pokonaniu sił Kuomintangu (KMT) Czangkaiszeka, przywódca komunistów Mao Tse – tung, proklamował z bramy Tian An Chińską Republikę Ludową (ChRL). W tym też roku podpisany został z ZSRR układ o przyjaźni, a sowieccy specjaliści pomagali wdrażać w Chinach radziecki model gospodarki. W III 1953 roku umiera Józef Stalin, a wraz z nim kończy się okres stalinizmu w ZSRR. Po walce o najwyższe ...