Przesunięcie

Czytaj Dalej

ROLA EFEKTU KREACJI I PRZESUNIĘCIA HANDLU W PROCESACH INTEGRACYJNYCH

Efekt kreacji i przesunięcia handlu mogą się pojawić w trzech przypadkach: gdy kraje udzielają sobie preferencji celnych, tworzą strefę wolnego handlu lub gdy tworzą unię celną.

Preferencje celne maja miejsce gdy kraje stosują wobec siebie cła niższe od minimalnych lub też całkowicie znoszą cła w...

Analogowe i cyfrowe sposoby pomiaru przesunięć

Pomiary przesunięć liniowych lub kontowych. Najprostszymi przetwornikami są potencjometry. Potencjometry stosowane są głównie w układach laboratoryjnych, gdzie nie są narażone na działanie wilgoci, wibracji, zapylenia: - mierzone bez poboru prądu! (np. cyfrowym mier.) Tego rodzaju przetworniki są stosowane w kompensatorach równoważonych automatycznie. Pojemnościowe przetworniki przesunięć (przemieszczeń). Przetwornikiem pojemnościowym –jest kondensator, którego ...

Nowe technologie, otoczenie lokalne i przesunięcia regionalne

Według koncepcji dynamiki systemów technologie rozwijają się wzdłuż specyficznych ścieżek lub trajektorii (Rigby, Essletzbichler 1997). Punktem wyjścia poszczególnych trajektorii są zasoby nagromadzonej wiedzy lub projektów tcchnicz-nych i organizacyjnych, które narzucają pewną logikę rozwiązywania...

Na czym polega efekt przesunięcia handlu w unii celnej?

Efekt przesunięcia handlu (trade diversion effect) wyraża się w zwięk­sze­niu udziału krajów należących do unii celnej w handlu krajów-człon­ków unii oraz w zmniejszeniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesu­nięcia się źródeł za­kupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosz­tach...

Co oznacza przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych?

 

Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych jest przejawem zmian w procesie produkcyjnym. Przesunięcie w prawo świadczy albo o innowacjach technicznych, albo o zwiększeniu zasobów czynników produkcji i oznacza relatywne zmniejszenie rzadkości produkowanego dobra.

Przesunięcie granicy możliwości...

Co oznacza przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych?

 

Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych jest przejawem zmian w procesie produkcyjnym. Przesunięcie w prawo świadczy albo o innowacjach technicznych, albo o zwiększeniu zasobów czynników produkcji i oznacza relatywne zmniejszenie rzadkości produkowanego dobra.

Przesunięcie granicy możliwości...

Przesunięcia wewnętrzne

Przesunięcia wewnętrzne (rekrutacja wewnętrzna) są odmianą rekrutacji, która polega na poszukiwaniu pracowników wewnątrz organizacji. Można wskazać na dwa rodzaje rekrutacji wewnętrznej: otwartą i zamniętą. Rekrutacja otwarta polega na przekazaniu wszystkim pracownikom firmy informacji o możliwości...

Jakie czynniki zewnętrzne powodują zmianę kosztów w krótkim okresie i przesunięcie krzywych kosztów?

 

Poziom kosztów zależy od:

a) cen czynników produkcji,

b) rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem państwa,

c) działalności innych podmiotów gospodarczych.

Jeżeli podniesie poziomu kosztów spowodowane jest zmianą dotyczącą zmiennych czynników produkcji w górę przesuną się krzywe AVC, AC i MC...

Test przyśrodkowego przesunięcia (medialer Shift test)

Wykonanie: Badający fiksuje między przedramieniem i talią ustawione prawie w wyproście podudzie pacjenta, oceniając przyśrodkowe lub boczne przemieszczanie się piszczeli. W celu zbadania przyśrodkowego przemieszczania układa rękę nieco dy-stalnie od szpary stawowej, przyśrodkowo na podudziu. Druga ręka...

Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

urlop macierzyński

Przesłanki fakultatywne

na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami...