Przestrzeń geograficzna

Czytaj Dalej

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

 

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty...

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Miasto– przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

 

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi mieszkających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnictwa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty i...

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” – jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią możliwości wyboru, będącej jedną z zasadniczych treści człowieczeństwa, często stawał się przedmiotem literackich dyskusji.

 

Na jeden z pierwszych śladów...

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Od wieków miasta wydawały się ludziom synonimem lepszego, łatwiejszego życia, awansu społecznego, nobilitacji. Ucieczka do miasta stwarzała możliwość zdobycia wykształcenia, osiągnięcia sukcesu. Ogromne skupiska ludności zdawały się oznaczać nieograniczone możliwości rozwoju, często jednak...

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansarozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi mieszkających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnictwa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty i chłopstwa, postanowiły wyruszyć do ośrodków miejskich w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Tym, których stać...

Świat w przestrzeni

Historia naszego  świata jest zawsze jeszcze znana niedostatecznie. Paręset lat temu bejmowała niewiele więcej ponad trzy tysiąclecia. Wszystko, co się działo przedtem, było rzedmiotem legend i domysłów. W znacznej części cywilizowanego świata wierzono i nauczano, e świat został stworzony nagle w roku...

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 

Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20 – 30m. stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między...

CECHY PRZESTRZENI

Miejsce

W ujęciu klasycznym związane jest z miejscem jej zaistnienia, odbioru lub przechowania

W ujęciu wirtualnym informacja znajduje się w określonym miejscu które możemy zdefiniować

Czas

Może być zdobyta w zahaczonym i zakresowo wyznaczonym...

Nowa przestrzeń życiowa - Lud Boży

W nowej przestrzeni życiowej jakiej doświadczyło się we wspólnocie wiary zasadniczą rolę odegrał biblijny termin “Lud Boży”. W pełnej przeobrażeń historii narodu Izraela ta życiowa przestrzeń coraz bardziej stawała się także i teologicznie określoną rzeczywistością. O ile stała pomoc i...

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią możliwości wyboru, będącej jedną z zasadniczych treści człowieczeństwa, często stawał się przedmiotem literackich dyskusji.

Na jeden z pierwszych śladów...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Plotka i pogłoska

Plotka i pogłoska w XIX w. nadal jest najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji w społecznościach wiejskich i miejskich (nie tylko tych małomiasteczkowych).

Uzyskuje ona dodatkowy wymiar w warunkach dwudziestowiecznych systemów totalitarnych, które starają się blokować dostęp do...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Publiczne komunikowanie się

Zysk na czasie. W latach trzydziestych XIX w. trzy największe dzienniki londyńskie uruchomiły własną komunikację z koloniami brytyjskimi w Indiach: wiadomości przekazywane były kapitanowi statku wyruszającego z Bombaju, w Suezie kopertę przejmowała goniec, który na dromaderze pędził do...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Elitarność i popularność prasy

Elitarność. W pierwszej połowie wieku prasa była droga i dostępna prawie wyłącznie dzięki prenumeracie. Prasa informacyjna, taka jak londyński „The Times” kierowana była do wyższych sfer, jej cena była wysoka, a język i forma nie dla wszystkich.

Rozpowszechnianie się prasy. Transport...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Cenzura

Instytucjonalne praktyki cenzuralne pojawiły się w Europie na szeroką skalę wraz z wynalazkiem druku:

Cenzura prewencyjna (niedopuszczenie do druku) i represyjna (ukaranie wydawcy, księgarza, zdjęcie publikacji) występowała zarówno w zaborze rosyjskim, jak i pruskim i austriackim. Wiek XX, w...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma kino?

Kinematograf na początku XX w. dostarczał całkowicie nowych wrażeń wizualnych. W swoich początkach kino nie skupiało się na przekazywaniu informacji, lecz na epatowaniu widza obrazem. Kroniki filmowe w dwudziestoleciu dowodziły jednak nowej funkcji kina.

O popularności kina świadczyły...

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma radio?

Radio nadało nowy wyraz komunikacji masowej w dwudziestoleciu. Za jego pomocą pasażerowie Titanica mogli nadać jeszcze przed pierwszą wojną komunikat SOS. O ile gazeta codzienna zminimalizowała odstęp między wydarzeniem a relacją o nim, radio zdołało prawie zupełnie zlikwidować ów dystans. W...

Zakres mocy obowiązującej umów międzynarodowych - Obowiązywanie umów w czasie i przestrzeni

a. prawo nie działa wstecz (lex retro non agit) – art.28 Konwencji wiedeńskiej

b. umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. tego samego przedmiotu (lex posterior derogat legi priori); art.30  Konwencji wiedeńskiej:

- ust. 2: „Jeżeli traktat precyzuje, że jest...

Przestrzeń powietrzna

Zasada całkowitego i wyłącznego zwierzchnictwa państwowego. Po I wojnie światowej zaakceptowano tezę o podleganiu przestrzeni powietrznej suwerenności państwowej. Konwencja z 13 października 1919r. zawierała zasadę całkowitego wyłącznego zwierzchnictwa państwa nad przestrzenią powietrzną ponad...

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

Zasięg suwerenności państwowej w przestrzeni nadziemskiej.

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

Niepodleganie przestrzeni kosmicznej...