Przestrzeń

Czytaj Dalej

Przestrzeń

Na początku tej pracy powinienem przybliżyć nieco pojęcie przestrzeni, jednak to nie jest tak prosta sprawa. Chyba każdy intuicyjnie potrafi określić, co to jest przestrzeń, lecz jak sądzę, większość z nas będzie mieć problemy z utworzeniem definicji zbliżonej do tych, które stosuje obecna nauka. Oczywiście jest to zupełnie normalne, ponieważ trudno określić coś, co jest czystą abstrakcją, coś, co każdy w inny sposób rozumie, odczuwa i korzysta z tego. Nawet w ...

PRZEDMIOT SOCJOLOGII MIASTA. PROCESY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA NA PRZESTRZEŃ

Przedmiot socjologii miasta stanowią organizacje społeczno - przestrzenne zbiorowości ludzkich, znaczy to, że socjologia miasta ujmuje przedmiot socjologii a więc organizację społeczną z punktu widzenia czynnika przestrzennego czyli przestrzeni. Organizacja społeczna oznacza wszystkie rodzaje relatywnie...

Jak Kant rozumiał kategorie przestrzeni i czasu?

Podczas gdy rozum wytwarza pojęcia ogólne, zmysły dostarczają nam wyobrażeń jednostkowych. Dostarczają ich przede wszystkim na drodze receptywnej , gdy stykają się bezpośrednio z rzeczami i gdy rzeczy je pobudzają . Wynikiem pobudzenia zmysłów jest wrażenie. Ale czy poza wrażeniami wyobrażenia nie...

Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej K. Czarneckiego

Teoria miejsca i przestrzeni społeczno ? zawodowej człowieka autorstwa Kazimierza Czarneckiego. Teoria miejsca i przestrzeni społeczno ? zawodowej człowieka należy do grupy dynamicznych teorii rozwoju zawodowego. Zanim autor przedstawił główne założenia tej teorii poświęcił uwagę na krytykę innych teorii analizę terminów ?miejsce? i ?przestrzeń? człowieka. Kazimierz Czarnecki zarzuca teoriom wyboru zawodu, uczenia się zawodu, pracy zawodowej to, iż nie ukazują one ...

Specyfika opisu osobowości w interpretacji Lewina (pojęcie przestrzeni życiowej, pola psychologicznego, osoby, inne składniki struktury)

Lewin przedstawia swe strukturalne pojęcia w kategoriach topologicznych (psychologia topologiczna)

Topologia zajmuje się relacjami przestrzennymi. Nie uwzględnia wielkości, kształtu, odległości natomiast rozpatruje takie relacje przestrzenne, jak: „jest zawarte w”, „część-całość”, „powiązanie-brak...

Ukryty wymiar - Przestrzeń trwała

Tworzenie przestrzeni trwałej jest jednym z podstawowych sposobów organizowa-nia działalności indywidualnej i grupowej. Obejmuje ono zarówno zmaterializowane, jak niewidoczne wzorce, które kierują zachowaniem człowieka. Budowle są jednym z przejawów wzorców przestrzeni trwałej; co więcej, są one również w...

Święty obszar i sakralizacja świata - Jednorodność przestrzeni a hierofania

Dla człowieka religijnego p r z e s t r z e ń  nie jest jednorodna; są w niej rozdarcia, pęknięcia: są fragmenty przestrzeni jakościowo różne od in-nych. „Nie przystępuj tu — rzecze Pan do Mojżesza — zzuj obuwie z nóg two-ich; miejsce bowiem, na którym stoisz ziemią świętą jest” (Księga Wyjścia...

Ukryty wymiar - Przestrzeń na pół trwała

Parę lat temu poproszono Humphry'ego Osmonda, utalentowanego i spostrze-gawczego lekarza, o pokierowanie ogromnym centrum zdrowotno-badawczym w Sa-skatchewan. Szpital ten był jednym z pierwszych miejsc, w których wyraźnie zademon-strowano związek między przestrzeniami na pół trwałymi a zachowaniem. Osmond...

Przestrzeń odbytniczo-pęcherzowa

Przestrzeń odbytniczo-pęcherzowa (spatium rectoiesicale) oraz odbyt-niczo-pochwowa i pęcherzowo-maciczna (spatium rectoiaginale et uesico-uterinum). Przestrzenie te położone są pośrodkowo między trzewami, między przewodem mo-czowo-płciowym a przewodem jelitowym, są one więc nieparzyste i od...

Przestrzeń powietrzna

Zasada całkowitego i wyłącznego zwierzchnictwa państwowego. Po I wojnie światowej zaakceptowano tezę o podleganiu przestrzeni powietrznej suwerenności państwowej. Konwencja z 13 października 1919r. zawierała zasadę całkowitego wyłącznego zwierzchnictwa państwa nad przestrzenią powietrzną ponad...

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

CASTELLS - zamiast urbanizacji używa pojęcia "społeczne wytwarzanie przestrzeni"

Cechy ośrodka miejskiego, które wskazują na jego społeczną strukturę:

1. prestiżowo-funkcjonalne zróżnicowanie architektury - może być ono silne, lub słabe, paro- lub wielostopniowe, oparte na licznych elementach...

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

Zasięg suwerenności państwowej w przestrzeni nadziemskiej.

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

Niepodleganie przestrzeni kosmicznej...

Przestrzeń społeczna organizacji

Podobnie jak poszczególni ludzie tak też i organizacje, które ich skupiają, zajmują określone miejsce w przestrzeni społecznej, którą współtworzą istoty ludzkie żyjące na danym terytorium i wytwory materialne i niematerialne życia społecznego. Przestrzeń społeczna jest ogólniejszym pojęciem, które...

PRZESTRZEŃ

 

PRZESTRZEŃ łc. spatium; ang. space; fr. espace; nm. Raum

1. filoz. przyr. Przestrzeń absolutna (wyimaginowana) — rozciągły, nie mający granic zbiornik, w którym mie­szczą się wszystkie ciała (Wszechświat) z pominięciem ich samych; -^ próżnia.

Przestrzeń euklidesowa — śro­dowisko jednorodne...

SYTUACJA PRAWNA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Interesy państw w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa oraz interesy gospodarcze (możliwość zarezerwowania wyłączności przewozów nad swym terytorium dla własnych przedsiębiorstw lotniczych) zadecydowały o tym, że uznano suwerenność państw w przestrzeni powietrznej.Stało się to w czasie I wojny...

Przestrzeń przypęcherzowa

Przestrzeń przypęcherzowa (spatium paravesicale) leży w miednicy małej z przodu i bocznie między ścianą miednicy (powięzią miedniczną ścienną) a pęcherzem (powięzią miedniczną trzewną pęcherza). Pośrodkowo między przednią ścianą pęcherza a ścianą miednicy, za pośrednictwem przestrzeni...

Przestrzeń środkowa szyi

Przestrzeń środkowa szyi (spatium colli medium*). Druga, praktycznie bardzo ważna przestrzeń, łącznotkankowa przestrzeń środkowa szyi, znajduje się poniżej kości gnyko-wej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową. Przestrzeń ta zawiera: 1) krtań z tchawicą, do tyłu od nich 2) gardło i...

Przestrzeń przyodbytnicza

Przestrzeń przyodbytnicza (spatium par arec tale) leży z tyłu i bocznie w miednicy małej między ścianą miednicy (powięzią miedniczną ścienną) a odbytnicą (powięzią miedniczną trzewną odbytnicy); również i ta przestrzeń łączy się z jedno— imienną przestrzenią strony przeciwległej za...

Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw, stoisk handlowych

Zagospodarowanie przestrzeni na wystawie sklepowej czy właściwe urządzenie stoiska handlowego jest nie lada sztuką. Należy w niej wykorzystać wiedzę psychologiczną, marketing, zasady kompozycji plastycznej i reklamę do tworzenia efektownych ekspozycji, jak i do projektowania wystaw sklepowych, które zapewniają sukces handlowy, przyciągną oko klienta i zachęcą do dokonania zakupów. Merchandising – według definicji Alaina Wellhoffa, jest zbirem metod i technik nadających ...

Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa

Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa (spatium suprasternale et supraclauicula-re*). Między blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi leży szczelinowata przestrzeń łącznotkankowa. Jej część pośrodkowa (przestrzeń nadmostkowa) położona jest nad rękojeścią mostka i do tyłu od...