Przestępstwo umyślne

Czytaj Dalej

Pojęcie i rodzaje przestępstw

 

Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób pod groźba kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcja, są tylko delikatnymi, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują one skutki w innych dziedzinach prawa – prawo karne się nimi nie...

Przestępstwo

 

Przestępstwo  jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

definicja formalna  czyn zabroniony przez obowiązującą ustawę (istotą przestępstwa jest...

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

 

Przestępstwo skarbowe to jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Sprawca musi być dojrzały

Sprawca w chwili popełnienia czynu musi być poczytalny

Warunkiem uznania czynu...

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 

Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności to typowe ustawowe zagrożenie wynosi dwa lata i dotyczy:

zatajenia prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu pod cudzym nazwiskiem, firmą lub nazwą

oszustwa podatkowego

wydania z zakładu produkcyjnego lub...

Ekstradycja przestępców - Przestępstwa ekstradycyjne

Stanowią one podstawę wydania i wymieniane są w umowach międzynarodowych bądź w drodze szczegółowego wyliczenia, bądź przez podanie klauzuli ogólnej z ewentualnymi wyjątkami. Z reguły obejmują najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw, które nie uzasadniają...

Ekstradycja przestępców - Przestępstwa polityczne

Kwalifikacja, czy zachodzi przypadek przestępstwa politycznego, należy do państwa pobytu osoby, o której wydanie zwróci się inny podmiot. Zależna jest w znacznej mierze od stanu stosunków między zainteresowanymi państwami. W celu uniknięcia rozbieżności w kwalifikacji, a przede wszystkim uniemożliwienia...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Odpowiedzialność za przestępstwa wojenne

1943 X powołano komisje N.Zj.do badania zbrodni wojennych.

*Porozumienie londyńskie-8 sierpnia 1945-Związek Radziecki ,USA,Wlk.Brytania i Francja utworzyły Międzynarodowy Trybunał Wojskowy do sądzenia głównych przestępców wojennych w Europie.Składał się z 4 sędziów i 4 z-ców.Dla osądzenia...

Pojęcie i rodzaje przestępstw

Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób: pod groźbą kary.

Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary.

Wśród przestępstw...

Stadia dokonywania przestępstw

Do popelnienia przestępstwa dochodzi przede wszystkim w ten sposób, że człowiek zachowuje się w sposób zakazany przez konkretny przepis szczególny prawa karnego: zabija, kradnie, podrabia podpis na dokumencie itd. Jednakże nie jest to jedyna forma, w jakiej może być popełnione przestępstwo. Przestępcą...

Przestępstwa prawa prywatnego

Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były – wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach – delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa prywatnego.

Rodziły one...

Przestępstwa prawa pretorskiego

Prawo pretorskie, niezależnie od przekształcenia właściwej odpowiedzialności deliktowej, wykształciło kilka innych przypadków odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Są to tzw. przestępstwa pretorskie, wymienia się wśród nich: podstęp (dolus), groźba bezprawna (metus), działanie na szkodę...

CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ZEZNANIA OD FAŁSZYWEGO OSKARŻENIA ORAZ TWORZENIA FAŁSZYWYCH DOWODÓW

Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie przepisów. Przestępstwa tego nie może dopuścić się świadek, a w niektórych przypadkach także inny uczestnik postępowania. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania...

NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO PASERSTWA

Pasterstwo utożsamia się na ogół z handlem skradzionymi rzeczami, ale w rzeczywistości zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy. Paserstwa dopuszcza się każdy, kto rzecz uzyskaną za pomocą przestępstwa nabywa lub pomaga w jej zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyjmuje lub...

CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY OD WYŁUDZENIA POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY

Poświadczenie nieprawdy przestępstwa tego dopuszcza się funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentów, która w dokumencie takim poświadczy nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenia prawne.

Wyłudzenie poświadczenie nieprawdy ma miejsce wtedy gdy sprawca w celu...

NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO „PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY”

Przestępstwo zwane potocznie „pranie brudnych pieniędzy” w rzeczywistości odnosi się nie tylko do środków płatniczych, ale także do papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości. Polega ono na podejmowaniu zróżnicowanych działaniach zmierzających...

CO NAZYWAMY PRZESTĘPSTWEM I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary. W każdym przestępstwie występują następujące cztery cechy:

podmiot przestępstwa – lub podmioty nazywamy sprawcę lub sprawców

przedmiot przestępstwa – jest dobro, przeciwko któremu...

JAKIE WYRÓŻNIAMY FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Sprawstwo – sprawcą jest przede wszystkim ten, kto wykonuje czyn zabroniony pod groźbą kary, sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (np. współsprawcą, pełnomocnikiem). Jako sprawce przestępstwa prawo karne traktuje tego, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę, a...

Konstytucyjna regulacja przedawnienia przestępstw

Art. 44

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściąganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Artykuł ten posiada istotne znaczenie w naszych stosunkach wewnętrznych. W okresie PRL...

ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE - "NIE MA PRZESTEPSTWA BEZ USTAWY"

Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa karnego , jest istotnym składnikiem idei państwa prawa. Ma chronić jednostkę przed arbitralnym posługiwaniem sie represja karna przez organy państwowe. Zasada ta została uroczyście sformułowana w Art 8 Deklaracji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela z 1789r...

W JAKI SPOSÓB OKREŚLA SIĘ CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I JAKI MA TO WPŁYW NA USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SPRAWCY?

W kwestii czasu popełnienia przestępstwa należy podkreślić, że jego określenie ma w prawie karnym znaczenie kluczowe. Chodzi przede wszystkim o to, czy czyn był zabroniony przez ustawę karną w czasie jego popełniania, a w wypadku zmiany ustawodawstwa jaką ustawę karną należy zastosować wobec sprawcy...