Przestępstwo ciągłe

Czytaj Dalej

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

Pojęcie i rodzaje przestępstw

 

Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób pod groźba kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcja, są tylko delikatnymi, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują one skutki w innych dziedzinach prawa – prawo karne się nimi nie...

Przestępstwo

 

Przestępstwo  jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

definicja formalna  czyn zabroniony przez obowiązującą ustawę (istotą przestępstwa jest...

Negocjacje ciągłe

 

W związku z tym, że różne rządowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągle komplikują sytuacje zarówno dla związków zawodowych, jak i pracodawców, a wskaźnik zmian w środowisku wciąż się zwiększa, to często negocjacje między pracownikami a zarządem zamieniają się w ciągłe...

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

 

Przestępstwo skarbowe to jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Sprawca musi być dojrzały

Sprawca w chwili popełnienia czynu musi być poczytalny

Warunkiem uznania czynu...

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 

Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności to typowe ustawowe zagrożenie wynosi dwa lata i dotyczy:

zatajenia prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu pod cudzym nazwiskiem, firmą lub nazwą

oszustwa podatkowego

wydania z zakładu produkcyjnego lub...

Rodzaje planów ciągłych

 

Wykorzystywane są do działań powtarzających się regularnie co pewien czas. Plany ciągłe mogą walnie poprawić efektywność poprzez standaryzacje procesu decyzyjnego.

Rodzaje planów ciągłych:

Wytyczne polityki-plan ciągły, który określa ogólną reakcję na pewien problem lub...

Czas pracy w ruchu ciągłym

 

Ruch ciągły polega na tym, że zakład pracy funkcjonuje stale, również w dni wolne od pracy. Taki system organizacji pracy wprowadza się przede wszystkim ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania potrzeb ludzkich. Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu...

Założenia koncepcji ciągłego doskonalenia procesu zarządzania tj. koncepcji lean management

 

We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo które chce osiągnąć sukces powinno nastawiać się na ciągłe doskonalenie swego systemu zarządzania. Jest to koncepcja systematycznego, niekończącego się procesu racjonalizacji zarządzania całym przedsiębiorstwem, tego co dzieje się w jego...

Ekstradycja przestępców - Przestępstwa ekstradycyjne

Stanowią one podstawę wydania i wymieniane są w umowach międzynarodowych bądź w drodze szczegółowego wyliczenia, bądź przez podanie klauzuli ogólnej z ewentualnymi wyjątkami. Z reguły obejmują najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw, które nie uzasadniają...

Ekstradycja przestępców - Przestępstwa polityczne

Kwalifikacja, czy zachodzi przypadek przestępstwa politycznego, należy do państwa pobytu osoby, o której wydanie zwróci się inny podmiot. Zależna jest w znacznej mierze od stanu stosunków między zainteresowanymi państwami. W celu uniknięcia rozbieżności w kwalifikacji, a przede wszystkim uniemożliwienia...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Odpowiedzialność za przestępstwa wojenne

1943 X powołano komisje N.Zj.do badania zbrodni wojennych.

*Porozumienie londyńskie-8 sierpnia 1945-Związek Radziecki ,USA,Wlk.Brytania i Francja utworzyły Międzynarodowy Trybunał Wojskowy do sądzenia głównych przestępców wojennych w Europie.Składał się z 4 sędziów i 4 z-ców.Dla osądzenia...

Wyjaśnij pojęcia: kod ciągły, nieciągły, numeryczny, alfanumeryczny

Ze względu na budowę kody można podzielić na:

• Przerywane,

• Ciągłe.

Kod kreskowy to zestaw znaków graficznych o kontrastujących barwach lub inne ciemne barwy, w postaci ciemnych i jasnych pól o różnych szerokościach, które czytane w określonym kierunku odzwierciedlają zapis binarny – symbol. Symbol...

Kanały eurologistyczne nieciągłe

Kanały eurologistyczne nieciągłe to klasyczny, dotychczas stosowany system przemieszczania produktów logistycznych.

Sposoby realizacji przepływu produktów od producenta do odbiorcy polegają na:

• Prognozowaniu wielkości i popytu na produkty logistyczne opracowywanego, na podstawie planów średnio i...

Kanały eurologistyczne ciągłe

Kanały eurologistyczne ciągłe charakteryzują się wyższym poziomem zorganizowania wspólnej sieci komputerowej rozległej, wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, a także wspólnym systemem rozliczeń finansowych.

Stałą współpraca producentów z odbiorcami produktów wyraża się w:

• Prognozowaniu popytu...

Pojęcie i rodzaje przestępstw

Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób: pod groźbą kary.

Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary.

Wśród przestępstw...

Stadia dokonywania przestępstw

Do popelnienia przestępstwa dochodzi przede wszystkim w ten sposób, że człowiek zachowuje się w sposób zakazany przez konkretny przepis szczególny prawa karnego: zabija, kradnie, podrabia podpis na dokumencie itd. Jednakże nie jest to jedyna forma, w jakiej może być popełnione przestępstwo. Przestępcą...

Przestępstwa prawa prywatnego

Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były – wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach – delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa prywatnego.

Rodziły one...

Przestępstwa prawa pretorskiego

Prawo pretorskie, niezależnie od przekształcenia właściwej odpowiedzialności deliktowej, wykształciło kilka innych przypadków odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Są to tzw. przestępstwa pretorskie, wymienia się wśród nich: podstęp (dolus), groźba bezprawna (metus), działanie na szkodę...

CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ZEZNANIA OD FAŁSZYWEGO OSKARŻENIA ORAZ TWORZENIA FAŁSZYWYCH DOWODÓW

Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie przepisów. Przestępstwa tego nie może dopuścić się świadek, a w niektórych przypadkach także inny uczestnik postępowania. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania...