Przestępstwo

Przestępstwo

Czytaj Dalej

Przestępstwo

 

Przestępstwo  jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

definicja formalna  czyn zabroniony przez obowiązującą ustawę (istotą przestępstwa jest...

Prawo kanoniczne, pojęcie przestępstwa w Kościele i kary kościelne.

Pojęcie przestępstwa i kary kościelne. W nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma definicji przestępstwa, ale pewne ogólne cechy określające te pojęcie można jednak znaleźć w kanonach 1321 1, 1399. Sumując poglądy doktryny kościelnej i ogólne założenia wypływające z Kodeksu można stwierdzić, że „przestępstwo jest to zewnętrzne i moralnie poczytalne przekroczenie ustawy, do której jest dołączona sankcja kanoniczna przynajmniej nieokreślona. Przestępstwem ...

Pojęcie i rodzaje przestępstw

Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób: pod groźbą kary.

Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary.

Wśród przestępstw...

PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ WIERZYCIELI

Przestępstwa na szkodę wierzycieli Do tej grupy przestępstw zaliczane są czyny karalne na podstawie art. 300-303 Kodeksu Karnego. W ścisłym związku z nimi pozostaje art. 308 Kodeksu Karnego, który rozszerza zakres powtarzających się w tych typach przestępstw nazw „dłużnik” i „wierzyciel”. Ujęte w nich patologiczne zachowania gospodarcze uzasadniły wyodrębnienie z tradycyjnej przestępczości majątkowej nowej kategorii, nazywanej przestępczością gospodarczą.

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM USTAWOWYCH ZNAMION PRZESTĘPSTWA

Znamiona. Zespoły ustawowych znamion tworzą typy przestępstw (jak np. zabójstwo, znieważenie pomnika, kradzież leśna etc.). Aby można był mówić o odpowiedzialności karnej, sprawca musi wyczerpać wszystkie znamiona typu przestępstwa i musi to zostać udowodnione. Ustawowe znamiona przestępstwa...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie jako instytucje prawne służące resocjalizacji. Sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

W połowie XIX wieku wykształciły się inne niż kary środki stosowane wobec sprawców przestępców, polegające na zawieszeniu orzeczenia lub wykonania kary celem poddania sprawcy próbie i dozorowi kuratora. Środki te zwane są środkami probacyjnymi. U podstawy tej instytucji tkwi przekonanie, że proces oddziaływania resocjalizacyjnego przeprowadzić można bez pozbawienia wolności, zwłaszcza gdy chodzi o sprawców, których dotychczasowe życie oraz warunki osobiste pozwalają na ...

Pojęcie i rodzaje przestępstw

 

Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób pod groźba kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcja, są tylko delikatnymi, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują one skutki w innych dziedzinach prawa – prawo karne się nimi nie...

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

Udział kobiet w przestępstwie.

O przestępczości kobiet, która jest jednym z głównych nurtów teoretycznych kierunków w kryminologii – mówi się w dwóch aspektach: jakościowym – przedstawiającym dyskusje o „specyfice przestępstw popełnianych” i ilościowym – ustalającym rozmiary przestępczości. Ten ostatni ma nam również wskazać czy kobiety rzeczywiście popełniają mniej przestępstw od mężczyzn. Stworzono wiele teorii, które mają wyjaśniać etiologię przestępczości kobiet. Do ...

W JAKI SPOSÓB OKREŚLA SIĘ CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I JAKI MA TO WPŁYW NA USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SPRAWCY?

W kwestii czasu popełnienia przestępstwa należy podkreślić, że jego określenie ma w prawie karnym znaczenie kluczowe. Chodzi przede wszystkim o to, czy czyn był zabroniony przez ustawę karną w czasie jego popełniania, a w wypadku zmiany ustawodawstwa jaką ustawę karną należy zastosować wobec sprawcy...

Kto może być podmiotem przestępstwa?

Podmiotem przestępstwa (sprawcą) może być tylko osoba fizyczna, która w chwili popełnienia czynu osiągnęła już wiek odpowiedzialności (17 lat) i jest poczytalna. To znaczy, że znajduje się w takim stanie psychicznym, w którym jest zdolna do rozumienia przedsiębranego czynu i kierowania swym...

CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA PODOBNE I JAKIE KONSEKWENCJE WIĄŻĄ SIĘ Z USTALENIEM PODOBIEŃSTWA PRZESTĘPSTW?

Przestępstwa podobne to przestępstwa skierowane przeciw temu samemu dobru z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dla ustalenia podobieństwa przestępstw istotne znaczenie ma określenie przedmiotu przestępstwa, decyduje on bowiem o...

Formy stadialne popełnienia przestępstwa

Do form stadialnych zaliczamy:

1) Przygotowanie;

Zachodzi ono wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do dokonania tego czynu. Przygotowując się do popełnienia przestępstwa sprawca wchodzi w...

CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA POWSZECHNE I PRZESTĘPSTWA INDYWIDUALNE?

Podmiotem przestępstwa powszechnego, może zostać każdy człowiek zdolny do odpowiedzialności karnej (tzn. zarazem poczytalny i taki, który osiągnął wiek odpowiedzialności). Przepisy dotyczące przestępstwa powszechnego zaczynają się zwykle od zaimka kto (por. art. 290 §1 KK: kto w celu przywłaszczenia...

W JAKI SPOSÓB OKREŚLA SIĘ MIEJSCE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA?

Prawo karne przewiduje wiele zasad, które wiążą zastosowanie polskiej ustawy karnej z miejscem popełnienia przestępstwa, obywatelstwem sprawcy i charakterem popełnionego czynu. Zasady te po części mają charakter reguł prawa krajowego (zasada terytorialności), częściowo zaś związane są z...

CO TO JEST PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA?

PRZEDMIOT PRZESTEPSTWA

Przestępstwo jako czyn społecznie szkodliwy godzi w istotne dla społeczeństwa dobra prawne, takie jak życie, własność i bezpieczeństwo, wolność. .Dobra te są przedmiotem przestępstwa. Przestępstwo stanowi zamach na nie i dlatego patrząc od strony przestępstwa nazywamy je...

Definicja przestępstwa

Przestępstwo to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. KK dzieli przestępstwa m.in. na zbrodnie i występki (ze względu na wysokość zagrożenia karą) oraz na przestępstwa umyślne i nieumyślne (ze względu...

Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa

Grupę form zjawiskowych charakteryzuje współdziałanie osób i w jej ramach wyróżniamy:

1) Pomocnictwo;

Polega ono na ułatwianiu innej osobie dokonania czynu zabronionego. Pomocnictwo polega zatem na dostarczaniu narzędzi, środków przewozu, udzielaniu rad lub informacji. Pomocnictwa dopuścić się można...

Co to są ustawowe znamiona przestępstwa i jakich cech one dotyczą?

Ustawowe znamiona przestępstwa wyznaczają zespół charakterystycznych cech tworzących zarys danego typu przestępstwa. Przez wydobycie istotnych cech, powtarzających się, następuje typizacja czynu. W ten sposób poszczególne zespoły znamion tworzą typy przestępstw, którym nadaje się różne nazwy...

Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa.

Według mnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Aby móc odpowiedzieć najpierw trzeba określić czym jest przestępstwo, tak więc przestępstwo jest to: ?czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, przez ustawę karną obowiązującą w czasie jego popełniania , bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu niższym niż znikomy?. Prostymi słowami można powiedzieć, że aby zaistniało przestępstwo musi istnieć jakaś norma prawna,