Przepowiednia

Czytaj Dalej

Proroctwa i przepowiednie - Prekognicja

Najprawdopodob­niej więc tajemnicza zdolność przewidywania przy­szłości opiera się na statystyce - jeśli zapowie się odpowiednio dużo, często nawzajem sprzecznych wydarzeń, to w końcu kiedyś któraś z przepowiedni musi się spełnić.

WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów

Przepowiednie polit. 2 spekuluje na temat przyszłości, a rzekoma data powstania całej przepowiedni, odpowiednio wczesna, ma uprawdopodobnić spełnienie się części profetycznej.

PRZEPOWIEDNIE

Napisał stylem zawiłym i ciemnym księgę przepowiedni Centuries astrologiąues zbiór 700 czterowierszy, wydany w 1555 i cieszący się znacznym powodzeniem. Przepowiednie te zostały potępione przez papieża Piusa VI w 1781.

PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE POLSKI

"Przepowiednia z Tęgoborza" (l893)oraz bp. Tak w ogóle to z tych wszystkich przepowiedni Polska po czasach trudnych wychodzi zawsze zwycięsko.

PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE KOŃCA ŚWIATA

Jako pierwszy rok kataklizmu światowego wymieniany był rok 1000, anastępnie wymienia się, też na zasadzie pewnej okrągłości daty, rok2000. Wg innych bardzo interesujących obliczeń, np. z uwzględnieniem informacji rzekomo zakodowanych w piramidach egipskich, mówi się, żekoniec świata nastąpi w dniu 17...