Przepływ

Czytaj Dalej

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Ponadnarodową propozycję konstrukcji sprawozdania o przepływach pieniężnych zawiera Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) nr 7 natomiast w Polsce tę konstrukcję reguluje ustawa o rachunkowości i KSR nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych stanowi analityczne rozwinięcie przedstawionych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonanej w okresie sprawozdawczym . Sprawozdanie z przepływu środków ...

Rachunek przepływów pieniężnych

Charakterystyka

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Nazywany jest także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub (od nazwy angielskiej) cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych jest analitycznym rozwinięciem przedstawionych w bilansie informacji o...

Prawo wspólnot europejskich. Swobodny przepływ osób, towaru, usług.

Swobodny Przepływ Osób Swobodny Przepływ Osób - dotyczy praw obywateli UE do swobodnego przemieszczania się. W tym zakresie mieści się również prawo do pracy, życia, osiedlania się oraz korzystania z pomocy socjalnej w każdym z państw unijnych. Dotyczy pracowników, ich rodzin, studentów, emerytów i pozostałych obywateli, jeżeli mają oni wystarczające środki na utrzymanie i są ubezpieczeni. Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób wszyscy obywatele Unii ...

Przepływy pieniężne

Charakterystyka

Pieniężne przepływy, przepływy gotówkowe, forma nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od kontekstu może oznaczać szereg różnych rzeczy. Może odnosić się do wpływów z inkasa należności, może również oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej...

Charakterystyka swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej

I wersja

Swoboda przepływu informacji oznacza zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji opartej na przynależności państwowej odnośnie do zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Swoboda ta obejmuje prawo do odpowiadania przez pracowników państw członkowskich na aktualne oferty pracy, do swobodnego...

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Cash flow, publikowany jest przez odrębne zestawienie według tytułów wpływów oraz wydatków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Obowiązek sporządzania r.p.p. mają banki oraz zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami...

Przepływy, oddziaływania w przestrzeni, sieci

Między miastami i regionami odbywają się przepływy ludzi, dóbr oraz informacji. Miasta i regiony oddziałują na bliższe i dalsze otoczenie. Te przepływy i oddziaływania dokonują się za pomocą sieci transportu i łączności. Razem wzięte, są ważnymi charakterystykami przestrzeni geograficznej i...

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Metody pomiarów i obliczeń przepływów. Natężenie przepływów jest jedną z najważniejszych cech hydrologicznych, gdyż pozwala na obliczenie całkowitej objętości wody, która odpływa ze zlewni. Natężenie przepływu jest to ilość wody przepływająca przez dany przekrój poprzeczny koryta rzecznego w jednostce czasu wyrażona w m3/s lub dm3/s. Do pomiaru natężenia służą metody pośrednie i bezpośrednie. Wybór metody zależy od: - rodzaju i wielkości cieku - ...

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Charakterystyka

Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

Przepływy pieniężne

(cash flow) Oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows).

Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego.

Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad:

1.Zasada ignorowania...

Funkcja realizacji przepływów rzeczowych

Charakterystyka

Realizacja przepływów rzeczowych w obszarze logistyki staje się możliwa dzięki przepływom informacyjnym. Początkowe i końcowe etapy przepływów towarów oraz przepływów informacji, dzięki którym staje się możliwy ruch towarów został przedstawiony w tablicy. W celu ułatwienia...

Swoboda przepływu towaru

Swoboda przepływu towarów Podstawową zasadą rządzącą obrotem towarowym pomiędzy państwami członkowskimi UE jest zasada swobody przepływu towarów. Oznacza ona, że na obszarze państw członkowskich UE towary mogą być przemieszczane bez jakichkolwiek utrudnień. Nie ma bowiem żadnych kontroli w obrocie między państwami członkowskimi, a jednocześnie towar wprowadzony legalnie (zgodnie z obowiązującymi w tym kraju wymogami) do obrotu w jednym państwie UE może być ...

Swoboda przepływu kapitału

Swoboda przepływu kapitału Przez wiele lat swoboda przepływu kapitału podlegała licznym ograniczeniom, które służyły ochronie interesów państwowych, głównie zachowaniu równowagi bilansu płatniczego i stabilizacji polityki pieniężnej. W związku ze wzrostem znaczenia sektora finansowego we współczesnej gospodarce oraz intensyfikacją integracji w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego i tworzeniem Unii Gospodar¬czej i Walutowej dalsze utrzymywanie barier w tej dziedzinie ...

Swoboda przepływu osób – zakaz dyskryminacji, prawo do poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich oraz jego ograniczenia

SPIS TREŚCI: 1) Swoboda przepływu osób. 2) Zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. 3) Prawo pobytu i swobodnego przemieszczania się obywateli Unii członków ich rodzin na terytorium Unii Europejskiej. 4) Harmonizacja polityki społecznej 5) Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego. 6) Uznawanie kwalifikacji zawodowych. 7) Literatura. 1.Swoboda przepływu osób. Zgodnie z obywatelstwem Unii Europejskiej ustanowionym na mocy ...

Ocena stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie swobody przepływu osób.

Układ stowarzyszeniowy, którego pełna nazwa brzmi: Układ Europejski Ustanawiający Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisany został 16 grudnia 1991 roku, ratyfikowany przez Sejm w lipcu 1992 roku. Po zatwierdzeniu go przez Parlament Europejski i ratyfikowaniu przez parlamenty państw członkowskich Wspólnoty, wszedł w życie 1 lutego 1994 roku. W kwietniu 1994 roku Polska ...

Swobodny przepływ kapitału

Informacje podstawowe W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę lub inwestycję kapitałową, a nie wynagrodzenie za usługi, natomiast ?bieżąc płatności? są świadczeniem wzajemnym w ramach dorozumianej transakcji. Nieskrępowany przepływ kapitału i płatności oznacza swobodę eksportu i importu kapitału ...

Diagramy przepływu danych

Charakterystyka

Diagramy przepływu danych stanowią narzędzie opisu, analizy i projektowania informatyczny|systemów informatycznych, którego geneza sięga pierwszych generacji systemów informatycznych (systemów transakcyjnych, wsadowych).

W sposób graficzny prezentują one podstawowe zależności...

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

Przez dziesiątki lat przedmiotem zainteresowania teorii MSG był wyłącznie obrót towarowy

Zakładało się brak mobilności – w ujęciu międzynarodowym:

ziemi, pracy, kapitału

pokazała się internacjonalizacja, a handel wewnątrzgałęziowy zaczął zastępować...

Swoboda przepływu kapitału i płatności - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

- Swoboda przepływu kapitału i płatności skłąda się z 2 oczywistych komponentów:

1. Przepływu kapitału

* Polega na jednostronnym przeniesieniu wartości stanowiącej jednocześnie pewien majątek

* Następuje ono z jednego państwa członkowskiego do drugiego

* W tym pojęciu mieszczą się więc...

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej.

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej. Przedsiębiorstwa w rozwiniętej gospodarce rynkowej są powszechnie przedmiotem różnorakich transakcji handlowych, co implikuje potrzebę uzyskania szacunków ich wartości przy pomocy odpowiednich dla charakteru transakcji i jej uczestników metod wyceny. M. Kufel wyszczególnił zbiory sytuacji, w których wymagane jest przeprowadzenie wartości przedsiębiorstwa. I tak, do ...