Przepis prawa

Czytaj Dalej

Sankcje, przepisy prawa (ściaga)

wyroki, postanowienia, decyzje administracyjne; pozostałe podmioty prawa Rodzaje przepisów prawa- Przepis prawny – jednostka redakcyjna tekstu prawn.

Omów procedurę zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Interpretacje, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego (lub stanowisko podatnika w przypadku braku odpowiedzi organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy) mogą zostać uchylone lub zmienione przez dyrektora izby skarbowej jedynie w następujących sytuacjach: (a) na wniosek -gdy podatnik złożył zażalenie na postanowienie w zakresie interpretacji lub (b) z urzędu - gdy dyrektor izby skarbowej stwierdzi, ze interpretacja rażąco narusza prawo lub ...

Zakres obowiązywania przepisów prawa

  Akt prawny obowiązuje tak długo jak: Sam określa w przepisach końcowych Do momentu wydania nowego aktu prawnego, który jasno określa kiedy poprzedni przestaje obowiązywać Czasami akt prawny traci moc na skutek niestosowania   Im bardziej skomplikowany akt prawny tym bardziej skomplikowane są przepisy uchylające lub dostosowujące go.

Mechanizm działania przepisów prawa pracy

W systemie funkcjonowania zrodel prawa przyjeto ogolna zasade, ze akty prawne nizszego rzedu moga korzystniej rozwijac unormowania zawarte w aktach prawnych stojacych wyzej w hierarchii zrodel prawa pracy.

Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie Ze szczerego umiłowania Boga w przypadku Świętej Rodziny wypłynęło pragnienie pełnienia i umiłowanie woli Bożej oraz podporządkowanie się tej woli.

Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami, spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej/, ze względu na jednoinstancyjność, inne terytorium, podmiotami nie są tylko Polacy, spraw wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej np.

Właściwość miejscowa administracji według przepisów kodeksu prawa adm.

W chwili naruszenia przepisów o właściwości decyzja organu administracyjnego naruszające je jest nieważna.

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA MOGĄ BYĆ TWORZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE?

Bank spółdzielczy - zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze na podstawie zezwolenia KNF - zezwolenie jest wydawane z uzgodnieniem z Ministrem Finansów na niosek założycieli z uwzględnieniem zasad odrębnych – ustawa  o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie _______ 2000 ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych - Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w ...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Przepisy materialnego prawa administracyjnego

Zawarte są np. w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (tzw. ustawa „antykorupcyjna”)

Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

w stosunku do organów organizacji...

Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

1. Prezes RM lub właściwi ministrowie-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego; organów administracji rządowej,

2. Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1,

3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych...

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Po prezentacji poszczególnych „przepisów na życie”, jakie zawiera literatura średniowieczna pozostaje próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego twórcy formułują tego rodzaju propozycje.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Czym są przepisy prawne

- Najbardziej elementarne jednostki redakcyjne aktu normatywnego występujące jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty, - Norma prawna nie jest jednoznaczna z przepisem prawnym, z reguły przepis prawny zawiera tylko niektóre człony normy prawnej, - Zdarza się, że zamiast terminu przepis prawny używa się określenia zapis prawny- termin nielogiczny, bzdurny, dla prawnika nie istnieje.

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne,

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.