Przepis

Czytaj Dalej

Przepis prawny

2 Przepis prawny a norma prawna 3 1. 2 Przepis prawny a norma prawna Często znaczenie słów przepis prawa, jest stosowane zamiennie z normą prawną.

Kolizje przepisów prawnych

  O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

Przepisy szczegółowe (definicja i kolejność ich umieszczania)

Przepisy szczegółowe zamieszcza się w następującej kolejności: - przepisy prawa materialnego (określa kto w jakich sytuacjach i jak powinien się zachować (przepis podstawowy) - przepisy ustrojowe określają sposób powoływania organów i ich kompetencje, - przepisy proceduralne- sposób postępowania przed tymi organami, - przepisy prawa karnego- są wyodrębnione w ...

Przepisy końcowe - Przepisy uchylające (derogacyjne)

Przepisowi uchylającemu ustawę lub poszczególne jej przepisy nadaje się odpowiednio brzmienie: "traci moc ustawa (tytuł ustawy) , albo w ustawie (tytuł) uchyla się art.

Przepisy końcowe - Przepis o wejściu w życie ustawy

Przepis określający termin wygaśnięcia mocy obowiązującej ustawy albo poszczególnych jej przepisów zamieszcza się tylko w przypadku, gdy ustawa albo jej poszczególne przepisy mają obowiązywać w ograniczonym czasie, np.

Przepis prawny

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Normy prawne są w pewien, najczęściej dość złożony i zawiły sposób zakodowane w przepisach prawnych; wykładnia przepisów polega na odkodowaniu zawartych w tych przepisach norm.

CO TO JEST ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY? OMÓW KUMULATYWNY I POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY

Konstrukcja ta bazuje na logicznym stosunku wykluczania i dotyczy sytuacji, gdy przepis szczególny ze swej istoty wyklucza zastosowanie przepisu ogólnego.

Sankcje, przepisy prawa (ściaga)

wyroki, postanowienia, decyzje administracyjne; pozostałe podmioty prawa Rodzaje przepisów prawa- Przepis prawny – jednostka redakcyjna tekstu prawn. Wskazują inne przepisy, w których skutk pr.

Przepisy końcowe

Przepisy końcowe są to przepisy II stopnia (przepisy o przepisach). Systematyka zewnętrzna - podział na przepisy I stopnia (główne- merytoryczne ogólne i szczegółowe) i przepisy II stopnia.

Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe mogą być wydawane tylko w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.

Obecna regulacja - rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych

Przepisy porządkowe – W adm, rządowej województwa wydaje wojewoda w formie rozporządzeń porządkowych. Przepisy porządkowe wojewody i powiatowe ogłasza się w środkach masowego przekazu, obwieszczeń.

Przepisy porządkowe stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego

Przepisy porządkowe nie mogą być wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego gdy ta materia jest uregulowana w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.

Scharakteryzuj budowę Kodeksu Karnego i strukturę jego przepisów

Przepisy części szczególnej mają budowę dwuczłonową.

Norma prawna a przepis prawny

Przepisy prawne są wyodrębnionymi zdaniami zamieszczonymi w aktach prawnych (np. Niekiedy jednak norma prawna wyrażona może być w kilku przepisach bądź tez jeden przepis wyrażać może dwie normy prawne lub więcej.

Norma prawna a przepis prawny

Przepisy prawne sa wyodrebnionymi zdaniami zamieszczonymi w aktach prawnych (np. Niekiedy jednak norma prawna wyrazona moze byc w kilku przepisach badz tez jeden przepis wyrazac moze dwie normy prawne lub wiecej.

Przepisy unieważniające

W przepisie upoważniającym nie zamieszcza się upoważnienia do wydania rozporządzenia w stosunku do kilku ustaw: - upoważnienie do wydania aktów wykonawczych (kompetencja normodawcza), - sposób sformułowania takiego przepisu jest określony w konstytucji art.

Wykładnia przepisów prawnych.

Przepis prawny- część aktu prawnego wyodrębniona najczęściej jako artykuł, paragraf lub w ich obrębie jako punkt, ustęp; przepis prawny bywa używany wymiennie z określeniem norma prawna.

System ratowniczy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Aby być dobrym ratownikiem należy być „na bieżąco” w przepisach prawnych.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W POWIECIE

  W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.