Przeobrażenie

Przeobrażenie

Czytaj Dalej

Owady - Przeobrażenie zupełne i niezupełne

Owady, podobnie jak wszystkie stawonogi, rosną inaczej niż na przykład ssaki czy mięczaki. Ich zwykle sztywny, chitynowy oskórek może się rozciągać tylko przez stosunkowo krótki okres po jego powstaniu, a następnie twardnieje i staje się nieelastyczny. Rosnący owad musi więc zrzucać od czasu do czasu...

Moja rodzina na tle przeobrażeń demograficznych.

MOJA RODZINA NA TLE PRZEOBRAŻEŃ DEMOGRAFICZNYCH Na przykładzie mojej rodziny, dokonam prezentacji przeobrażeń demograficznych, co będzie głównym celem do napisania mojej pracy. Po przeanalizowaniu wszystkich przeobrażeń, wyciągnęłam wnioski na temat zaspokajania potrzeb mojej rodziny. Badanie przeobrażeń demograficznych, oraz skłonność do określonych zachowań, pozwala na zapobieganie powstawania konfliktów we wspólnocie co za tym idzie na budowaniu społeczności ...

Przeobrażenia administracji terytorialnej

W ciągu XX w. doszło wszędzie do poważnych przeobrażeń w administracji terytorialnej. Poza omówionymi już zmianami podziału terytorialnego i wynikającymi z nich zmianami organizacyjnymi, rzadko dochodziło w tej dziedzinie do gruntown i ej szych jednorazowych reform.

Najpoważniejszą jednorazową...

Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki

W związku z rozszerzeniem zadań administracji, od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. zmieniło się dość poważnie także prawo administracyj' ne. Z początkiem interesującego nas obecnie okresu doszło na kontynencie europejskim do ostatecznego skrystalizowania klasycznego prawa...

Przeobrażenia systemu kontroli administracji

Przeobrażenia prawa administracyjnego obejmowały też przeobrażenia syste mu kontroli administracji. Państwa bloku radzieckiego zaczęły w szczególności odrzucać po kilku latach jedną z klasycznych instytucji kontrolnych, mianowicie sądownictwo administracyjne. Nawet tam, gdzie po wojnie sądownictwo to...

Przeobrażenia w dziedzinie ekonomiki

W wyniku procesu koncentracji i centralizacji kapitału w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. doszło do przeobrażenia się kapitalizmu wolnokonkurencyj-uego w, jak go często określano, kapitalizm monopolistyczny. Duży wpływ wywarł na to zjawisko kryzys 1873 r., który po raz pierwszy wybuchł prawie...

Przeobrażenia ustroju politycznego

Ustrój polityczny państw kapitalistycznych uległ w ciągu ostatniego stulecia poważnym przeobrażeniom. Podstawowym ideologicznym czynnikiem tych przeobrażeń było szerzenie się i umacnianie idei demokratycznych. Pewną rolę odegrała pod tym względem Komuna paryska 1871 roku. Niezależnie od tego, że...

Przeobrażenia administracji terytorialnej

Po pierwszym okresie nawiązywania do tradycyjnych rozwiązań administra cyjnych [61, 62], wszystkie państw^i demokracji ludowej przyjęły na wzór ZSRK zasadę centralizmu demokratycznego z formalnym skupieniem pełni władzy w rękach rad [61]. W latach 1948-1950 wszędzie doszło do likwidacji tradycyj...

Przeobrażenia stosunków społecznych

Od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. dokonywały się poważni’ przeobrażenia w układzie sił społecznych państw kapitalistycznych. Udział wielkoprzemysłowej klasy robotniczej w całym społeczeństwie tylko początkowo rósł, następnie bowiem wzrost ten uległ zahamowaniu. Po II wojnie...

Przeobrażenia podziału terytorialnego

Podział terytorialny dla celów administracji ogólnej należy do najtrwalszych instytucji administracji. Przez pierwszy etap kształtowania aparatu „państwa nowego typu” utrzymywano, nawet w Rosji Radzieckiej i w Związku Radzieckim, podział z czasów burżuazyjnych. Prace nad nowym podziałem terytorialnym...

METAMORFOZA, przeobrażenie

Rozwój osobniczy, w którym występują formy młodociane larwy. Różnią się one od form dorosłych wielkością, wyglądem i trybem życia. Przeobrażenie w postać dorosłą może obejmować kilka stadiów i jest regulowane hormonalnie. Metamorfoza występuje u owadów (holometabolia lub hemimeta-bolia)...

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znacznie bardziej nowoczesna, bardziej odpowiadała strukturze Gospodarki Opartej na Wiedzy – mniej ludzi pracowało w sektorze I, natomiast więcej pracowało w usługach. Podobny stosunek pracujących w sektorze II odnotowano w Hiszpanii, jak i w Polsce( chodzi oczywiście o wartości względne). Oto, jak przedstawiała się ...

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń społeczno

W pewien sposób, czynny czy bierny, świadomy czy nieświadomy, stajemy się współuczestnikami zdarzeń gospodarczych zwanych biznesem. Nasze uczestnictwo w biznesie polega na tym, że raz jesteśmy jego podmiotem, występując w roli menedżera (dyrektora, kierownika, prezesa, właściciela, pracodawcy) zarządzającego prowadzoną działalnością gospodarczą, niekiedy znów pełnimy w nim rolę przedmiotową, jako pracownicy najemni, usługobiorcy, kontrahenci lub zwyczajni klienci.

Przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego

Jednym z podstawowych problemów administracji, które musiano podejmować w ciągu ostatniego stulecia, był problem podziału terytorialnego. Wiek XIX pozostawił po sobie dwa systemy podziału: podział typu historycznego, znany nam ze Skandynawii, Węgier, Anglii i Stanów Zjednoczonych, oraz podział j typu...

Przeobrażenia w dziedzinie zewnętrznej kontroli administracji

Tak poważane przez liberałów XIX w. sądownictwo administracyjne straciło w ciągu XX w część swego prestiżu. Nie wynikło to bynajmniej z nieprawidłowej działalności sądów administracyjnych. Podstawową przyczyną spadku prestiżu tych sądów była bowiem ich właściwość, wynikająca z samej ich...

Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

Centralny aparat administracji tzw. nowego typu wykazywał na ogół wiele formalnych podobieństw do administracji centralnej współczesnych państw kapitalistycznych. Na jego czele tak samo stała Rada Ministrów, określana jako rząd, w skład której wchodzili przede wszystkim ministrowie - jednoosobowe...

Przeobrażenia prawa administracyjnego

Dość typowy dla europejskich krajów bloku radzieckiego rozwój prawa administracyjnego Polski Ludowej można podzielić na pięć okresów. Pierwszy okres stanowiły lata 1944-1948, które określano jako okres kształtowania zrębów nowego porządku społeczno-politycznego. Poza uregulowaniem podstawowych dla...

Przeobrażenia nauk administracyjnych

Nauki administracyjne, do których od XIX w. zaliczyć trzeba przede wszystkim naukę prawa administracyjnego, naukę administracji oraz naukę organizacji [por. 6, 23, 24, 46, 56], formowały się również i rozwijały w krajach realnego socjalizmu. Ich rozwój przebiegał w dużej mierze w sposób inny niż w...