Przemysł ciężki

Przemysł ciężki

Czytaj Dalej

Czym jest przemysł ciężki?

Przemysł ciężki obejmuje działy przemysłu wytwarzające głównie środki produkcji. Zazwyczaj zalicza się do niego górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy i metalowy. W wielu krajach do grupy tej do­daje się jeszcze przemysł środków transportu, rafinerie ropy naftowej i przemysł...

Przemysł ciężki czy lekki?

Na obszarach, w których przedsiębiorstwa prze­mysłu ciężkiego stały się nierentowne i upadły, ich miejsce czasem zajmują zakłady przemysłu lekkie­go. W wielu krajach rząd wspiera takie transfor­macje, najczęściej poprzez ulgi podatkowe i tanie kredyty przyznawane firmom decydującym się na...

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

Produkowany w Polsce, był zmo­dyfikowaną odmianą ciężkiego ka - I rabinu maszynowego Browning ] wz. 1917. Broń tę dostosowano do I amunicji kal. 7,92 mm oraz wpro- I wadzono wiele innych zmian, 1 m.in. wydłużono lufę, zmieniono ] chłodnicę, zamontowano wspornik I do celownika przeciwlotniczego. 1 W 1930...

GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

Skonstruowany przez Piotra Godu­nowa (1902-43) w 1941 r., zastąpił przestarzały i kosztowny w pro­dukcji ciężki karabin maszynowy Maxim z 1910 r. Wytwarzany znacz­nie łatwiej i taniej ciężki karabin maszynowy Goriunowa SG-43 oka­zał się trwały i niezawodny na polu walki. Jego wielką zaletą była...

VICKERS - ciężki karabin maszynowy

Standardowy karabin maszynowy wojsk brytyjskich, zbudowany w 1912 r. w zakładach Vickers, Son & Maxim w Crayford, po modyfika­cji karabinu maszynowego Maxim. 26 listopada 1912 r. pierwszą partię Mk I przekazano wojsku i ta wersja pozostała w użyciu do 24 kwietnia 1968 r. , gdy uznano ją za przestarza­łą...

Szkoła frankfurcka: kultura masowa i „przemysł kulturalny”

Szkoła fr- krytyka k masowej- połączenia rozrywki czasu wolnego, reklamy, handlu, stylu życia mass mediów

Zakładali ze technologia i świadomość technologiczna wytwarzają nowe zjawisko w formie ujednoliconej i fałszywej kultury masowej która zabija wszelki krytycyzm

Adorn i Horkheimer: poj k masowa ->...

Przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji

Przedmiotem badań socjologii pracy są wszystkie te zjawiska, które bądź to wpływają na przebieg czynności pracy, bądź też są skutkami wykonywania pracy przez ludzi. Przykładowo są to m.in. następujące zagadnienia:

społeczne skutki rozwoju techniki, społeczne skutki organizacji pracy, społeczna...

Funkcje i czynniki lokalizacji przemysłu

Funkcje przemysłu należy rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach;

ekonomicznym ( wydobywanie i przetwarzanie surowców, wytwarzanie dóbr materialnych )

społecznych ( stwarzanie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej, zmiana warunków bytu )

przestrzennym ( przyspieszenie procesów...

Przemysł paliwowo – energetyczny

Przemysł paliwowo energetyczny stanowi podstawę wszelkiej działalności produkcyjnej, jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

Polska jest ważnym producentem surowców energetycznych, jednak musi importować ropę naftową i gaz ziemny.

Podstawowym źródłem energii pierwotnej w Polsce są paliwa...

Przemysł chemiczny

Przemysł ten dzieli się na dwa wielkie działy; dział produkcji związków nieorganicznych i nawozów sztucznych dział produkcji związków organicznych.

Przemysł...

Przemysł mineralny

Branże przemysłu mineralnego:

przemysł materiałów budowlanych ( cementowy, wapienno-gipsowy )

szklarski

ceramiki szlachetnej

Przemysł cementowy; jest bardzo materiałochłonny i energochłonny koncentruje się głównie w ośrodkach wydobycia wapieni i margieli. Okręgi tego przemysłu...

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy odgrywa dużą rolę w gospodarce polski. Dostarcza on ponad 21% towarów sprzedanych na rynku krajowym – najwięcej ze wszystkich gałęzi przemysłowych. Stwarza wiele miejsc pracy. Produkuje na eksport.

Przemysł ten cechuje istnienie dużej liczby małych zakładów, rozproszonych po całej...

Przemysł drzewno – papierniczy

Przemysł ten należy do słabiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Polsce. Branże tego przemysłu to;

produkcja tarcicy ( liczne małe zakłady) zachodnia i północna Polska, oraz południowo-zachodnia

produkcja mebli ( Swarzędz, Radomsko, Jarocin, Olsztyn, Zamość, Białystok )

produkcja...

Przemysł energetyczny

Światowa energetyka opiera się na wykorzystywaniu paliw mineralnych – węgla, ropy i gazu ziemnego. Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej. Elektrownie zlokalizowane są przede wszystkim w miejscach dużego zapotrzebowania na energię.

W większości krajów...

Przemysł elektromaszynowy

W skład tego przemysłu wchodzi wiele najnowocześniejszych gałęzi wytwórczych m.in.

produkcja obrabiarek

robotów, silników

środków transportu i maszyn

Przemysł ten bazuje przede wszystkim na dużych nakładach finansowych , wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników i nowoczesnym...

Uzasadnij znaczenie przemysłu PALIWOWO - ENERGETYCZNEGO

Do przemysłu paliwowo-energetycznego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców energetycznych, oraz wytwarzaniem energii. W skład tej gałęzi przemysłu wchodzą: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, jak również elektrownie, elektrociepłownie i...

ROLA PRZEMYSŁU w rozwoju społeczeństw

Przemysłem – nazywamy dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzaniu oraz przetwarzaniu wszelkich innych surowców przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy.

Celem tej działalności – jest wytwarzanie przedmiotów i dóbr służących zaspokajaniu potrzeb...

Przemysł SPOŻYWCZY w Polsce - najważniejsze jego branże

Zakłady przemysłu spożywczego z punktu widzenia rozmieszczenia dzieli się na trzy grupy:

I grupa to zakłady lokalizowane w pobliżu źródeł surowca. Są to zakłady zużywające znaczne ilości surowca na jednostkę wyrobu lub przetwarzające surowce szybko psujące się i nie znoszące dłuższego...

Brazylia - Przemysł i turystyka

Rozwinięty przemysł spożywczy, włókienniczy, metalurgiczny, metalowy, samochodowy, elektrotechniczny, drzewny, papierniczy, obuwniczy, środków transportu, zbrojeniowy, chemiczny, petrochemiczny, materiałów budowlanych. Produkcja energii elektrycznej 1770 TWh (1995), co stanowi 275 kWh na jednego mieszk...