Przemysł

Czytaj Dalej

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

Przemysł polski, obejmujący wiele gałęzi, jest zjawiskiem bardzo szerokim i skomplikowanym do opracowania, pozwalającym jednak na bliższe poznanie problemów naszego kraju jak i jego dobrych stron, umożliwiających szybki rozwój Polski oraz dorównanie przemysłom krajów Europy Zachodniej. Stanu przemysłu...

Przemysł - wiadomości ogólne.

Przemysł jest działem produkcji, który zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców przy użyciu maszyn i zastosowani podziału pracy. Celem tej działalności jest wytworzenie przedmiotów służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Wywiera on wpływ na inne dziedziny gospodarki narodowej i na ogólny rozwój kraju. Przemysł spełnia kilka najważniejszych funkcji:  Ekonomiczne - tworzy dochód narodowy i pobudza inne dziedziny gospodarki np.: rolnictwo,

Przemysł spożywczy i jego rola w gospodarce żywnościowej

Przemysł spożywczy stanowi u nas jedną z blisko dwudziestu gałęzi przemysłowych. Zgodnie z dawną „klasyfikacją przemysłu spożywczego” Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującą od 1971 r. do końca 1990 r.) dzielił się on na następujące branże:

1)    przemysł chłodniczy    10) przemysł...

Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Do połowy XX wieku żadna część Europy Wschodniej nie mogła uchodzić za teren, na którym przemysł odgrywałby role dominującą w życiu gospodarczym lub społecznym. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, w których zasadnicza rewolucja przemysłowa w wielu przypadkach dokonała się o sto lat...

Czym jest przemysł ciężki?

Przemysł ciężki obejmuje działy przemysłu wytwarzające głównie środki produkcji. Zazwyczaj zalicza się do niego górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy i metalowy. W wielu krajach do grupy tej do­daje się jeszcze przemysł środków transportu, rafinerie ropy naftowej i przemysł...

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje – jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału. Zasób kapitału maleje wraz z upływem czasu na skutek amortyzacji. Amortyzacja – jest to strata na wartości kapitału w danym okresie, a jednocześnie strumień zmniejszający zasób dotychczasowego kapitału. Wydatki inwestycyjne Inwestycje są to wydatki ponoszone na nowo wyprodukowane czynniki produkcyjne, które ...

Przemysł drzewny i papierniczy w Polsce

Przemysł drzewny

Rozmieszczenie przemysłu drzewnego, w skład którego wchodzą przemysł tartaczny, płyt i sklejek, stolarki budowlanej, meblarski, opakowań drewnianych i zapałczany, charakteryzuje znaczny stopień rozproszenia. Wynika to przede wszystkim z dużego uzależnienia lokalizacji większości...

Jakie rodzaje przemysłu występują w krajach rozwijających się?

Do najważniejszych czynników decydujących o tym, jaki rodzaj przemysłu jest najbardziej odpo­wiedni dla konkretnego kraju, należą: ustalenie własnych bogactw naturalnych oraz ich cen na ryn­kach światowych, koszty związane z ewentualnym importem surowców, poziom zatrudnienia oraz dotychczasowe plany...

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł chemiczny należy do nowoczesnych gałęzi przemysłu, ponieważ decyduje on o modernizacji, rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Kraje, gdzie przemysł chemiczny rozwija się najlepiej określane są jako potęgi przemysłowe świata. W Polsce jednak przemysł chemiczny rozwija się w mniejszym tempie...

Wielka Brytania - Przemysł

Surowce mineralne - przemysł wydobywczy. Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Jednak w wyniku niskiej zyskowności górnictwa rud cynku, ołowiu, miedzi wydobywanie zaprzestało. Pozostało jedynie górnictwo rudy żelaza.

Ogromny regres przeżywa...

Czym jest przemysł lekki?

Przemysł dzieli się na różnorodne gałęzie, których wspólną cechą jest produkcja towarów konsump­cyjnych, od żywności po książki, ubrania, meble i artykuły gospodarstwa domowego. Zdefiniowanie pojęcia przemysłu lekkiego nastręcza wielu trudności. Najłatwiej wy­obrazić sobie, czym zajmuje...

Przemysł SPOŻYWCZY w Polsce - najważniejsze jego branże

Zakłady przemysłu spożywczego z punktu widzenia rozmieszczenia dzieli się na trzy grupy:

I grupa to zakłady lokalizowane w pobliżu źródeł surowca. Są to zakłady zużywające znaczne ilości surowca na jednostkę wyrobu lub przetwarzające surowce szybko psujące się i nie znoszące dłuższego...

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy odgrywa dużą rolę w gospodarce polski. Dostarcza on ponad 21% towarów sprzedanych na rynku krajowym – najwięcej ze wszystkich gałęzi przemysłowych. Stwarza wiele miejsc pracy. Produkuje na eksport.

Przemysł ten cechuje istnienie dużej liczby małych zakładów, rozproszonych po całej...

Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi. Wpływ przemysłu na zmiany środowiska

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

Głównym źródłem pozyskiwania surowców mineralnych jest litosfera, a przede wszystkim jej zewnętrzna warstwa, tj. skorupa ziemska, kontynentalna i oceaniczna, zbudowana z minerałów, które tworzą skały. Jedynie 9 pierwiastków (O, Si, Al., Fe, Ca, Na, K, Mg i Ti)...

REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO

REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO — rozmieszczenie przemy"słu rolno-spożywczego w poszczególnych rejonachkraju; stanowi część składową ogólnej teoriirozmieszczenia sił wytwórczych. Wyodrębnia sietrzy grupy branż przemysłu rolno-spożywczegoDo pierwszej — należą branże przemysłu...

Przemysł mineralny

Branże przemysłu mineralnego:

przemysł materiałów budowlanych ( cementowy, wapienno-gipsowy )

szklarski

ceramiki szlachetnej

Przemysł cementowy; jest bardzo materiałochłonny i energochłonny koncentruje się głównie w ośrodkach wydobycia wapieni i margieli. Okręgi tego przemysłu...

ROLA PRZEMYSŁU w rozwoju społeczeństw

Przemysłem – nazywamy dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzaniu oraz przetwarzaniu wszelkich innych surowców przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy.

Celem tej działalności – jest wytwarzanie przedmiotów i dóbr służących zaspokajaniu potrzeb...

Przemysł środków transportu

Przemysł środków transportu, mimo, że nie cechuje się już tak znaczną dynamiką wzrostu produkcji jak w latach 1950-1975, nadal odgrywa dużą rolę. Sięga niemal 10% wartości produkcji przemysłowej i ma duże znaczenie w światowym handlu wyrobami przemysłu przetwórczego.

Krajem o najsilniej...

Przemysł środków transportu - Przemysł Samochodowy

- Czynniki lokalizacji

o rynek zbytu

o korzyści aglomeracji

o baza naukowo-techniczna

o wykwalifikowana siła robocza

Początki rozwoju tego przemysłu na świecie wiążą się z niewielkimi zakładami, w których produkcja rosła jednak szybko, osiągając w 1929 r. 5,3 mln sztuk samochodów osobowych i...

Historia powstania przemysłu w Zduńskiej Woli

Historia powstania przemysłu w Zduńskiej Woli Miasto „tkaczy” – jeszcze do niedawna często tak właśnie nazywano Zduńską Wolę. Już w 1816r. miała ona cech sukienniczy. Wytwórczość sukiennicza była prawdopodobnie źródłem zarobkowania niektórych mieszkańców Czekaja (nazwa Zduńskiej Woli przed nadaniem praw miejskich). Dość żywy był w tej osadzie ruch handlowy. W latach 1815-1830 Zduńska Wola przechodziła od drobnej samodzielnej wytwórczości do ...