Przemoc

Przemoc

Czytaj Dalej

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc w małżeństwie

Sprawcami przemocy małżeńskiej mogą być zarówno mężowie, jak i żony. Kobiety -jak pokazują statystyki i badania są jednak częściej ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej i doświadczają zniewolenia psychicznego.

Mężczyźni stosujący przemoc wobec partnerek wykazują różne postacie zaburzeń...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec dzieci

Polega ona na biciu i maltretowaniu, stosowaniu przemocy emocjonalnej, seksualnej, psychicznej i zaniedbywaniu. Jak wynika ze statystyk, dzieci poniżej 5. roku życia są najczęstszymi ofiarami przemocy. Można nawet znaleźć w tych danych taką regułę, że im dziecko słabsze i bardziej bezbronne, tym...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc rówieśnicza, przemoc w szkole

Jest nową i narastającą formą przemocy, która stanowi obok narkomanii jeden z największych problemów współczesnego życia szkół. W przemocy wśród rówieśników nakłada się na siebie wiele zjawisk, problemów i zależ­ności. Generalnie mechanizm jest podobny. Celem przemocy jest osiągnięcie dominacji...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec starych rodziców lub krewnych

Sprawcami mogą być oczywiście także dzieci, które często z ofiar prze­mieniają się w katów. Najczęściej jednak przemoc dzieci wobec rodziców dotyczy sytuacji, gdy poszkodowanym jest stary, niepełnosprawny rodzic, dziadek lub babcia. Przemoc i w tych wypadkach może mieć różne oblicza;

może być...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc małżeńska i rodzinna

Dla analizy przemocy w rodzinie szczególnie istotną rolę odgrywają wspomniane już mity funkcjonujące w świadomości społecznej. Są one podtrzymywane świadomie i nieświadomie w różnych działaniach społecz­nych. W praktyce trzeba o nich pamiętać i je odkrywać, i jeżeli się da - przeciwdziałać...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc rodzinna

Pisałam już o tym, że przemoc ta może mieć różną treść i być stosowana przez różnych członków rodziny. Do szczególnie trudnych należą formy nadużycia seksualnego. I choć wcale nie są, jak się okazuje, skrajnie rzadkie, to czyny te są objęte tabu kazirodztwa, co bardzo komplikuje ich ujawnianie i...

Geneza i istota przemocy

1. Pojęcie przemocy Przemoc to siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, narzucona bezprawnie władza, panowanie; czyny bezprawne dokonywane z użyciem fizycznego przymusu; gwałt . Pierwotnie za przemoc uważano nadużycie siły. Obecnie przyjmuje się, że przemoc to takie zachowania jednostki lub grupy, w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. Jest to ...

Agresja i przemoc

Relacje o przemocy wypełniają serwisy informacyjne całego świata. Jej ofiarą padają ludzie na wszystkich kontynentach, niezależnie od kultury, środowiska czy klimatu. Kroniki policyjne całego świata odnotowują nasilenie się częstotliwości występowania przemocy, oraz wzrost ilości przestępstw dokonanych z zastosowaniem przemocy. Z każdej strony pada pytanie: dlaczego tak się dzieje? Jakie są źródła przemocy? Poszukując odpowiedzi na te pytania należy poddać analizie ...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Pojęcie przemocy, konsekwencje, mechanizmy i rodzaje

Wielu autorów nie odróżnia przemocy od agresji. Niektórzy używają konsekwentnie tylko pojęcia agresji inni zaś tylko przemocy. Różnie są też ujmowane zakresy znaczeniowe tych dwóch, zachodzących na siebie pojęć. Agresję uznaje się czasem za pojęcie szersze, jako każdy akt niszczenia otoczenia i...

Przemoc w rodzinie

PLAN PRACY: 1. Zjawisko przemocy w rodzinie – definicje 2. Reakcje społeczne na przemoc w rodzinie /mity i stereotypy/ 3. Rodzaje przemocy w rodzinie - cykle i dynamika przemocy 4. Przemoc wobec dzieci - szkody występujące u dzieci - rozpoznanie przemocy wobec dzieci - konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie 5. Terapia dzieci - zadania i zasady pracy z dziećmi 6. Zakończenie Przemoc w rodzinie może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji ...

Rodzinne uwarunkowania przemocy w rodzinie

Definicja i rodzaje przemocy Przemoc jest zjawiskiem powszechnie spotykanym w życiu społecznym. W Słowniku języka polskiego przemoc jest definiowana jako „fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona bezprawnie władza, panowanie” (Słownik Języka Polskiego, 1993). Terminologia i rodzaje przemocy Teoretycy i praktycy, zajmujący się badaniem i leczeniem przemocy, uwzględniają na ogół trzy zasadnicze kryteria: rodzaj ...

Przemoc w środowisku pracy

Przemoc jest wszechobecna w nowoczesnych państwach i wydaje się narastać. Środki przekazu w tytułach codziennych doniesień, obok represji, wojen i działań terrorystycznych, informują o chaosie wywołanym przez ludzi w działaniach przeciwko sobie w „cywilizowanych” jak również mniej rozwiniętych społeczeństwach. Dyskusyjne jest, czy nastąpił realny wzrost przemocy, czy jest ona częściej nagłaśniana Pojęcie przemocy jest powszechnie zrozumiałe. Jednakże w celu ...

Problemy w rodzinie - przemoc, patologia

PROBLEMY W RODZINIE – PRZEMOC, PATOLOGIA. Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej tworzy się własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci. Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają - własnych rodziców. Przemoc wobec ...

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

1.Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary próg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wierności jakie padały przed tym decydującym momentem, nie miały waloru nieodwołalności. Jedna i druga strona liczyła się z tym, że może zaistnieć taka trudność, może wyniknąć taka sytuacja, która doprowadzi do rozejścia się. Dopiero przysięga w sakramencie małżeństwa złożona przed ...

Przemoc w rodzine

Przemoc w rodzinie i możliwości przemocy. Na wstępie mojego referatu chciałabym dokonać charakterystyki przemocy w rodzinie. Środowisko rodzinne powinno dawać schronienie i poczucie bezpieczeństwa, oraz być oazą ciepła i miłości jednak w wielu przypadkach tak nie jest. Jest natomiast miejscem terroru, poniżania, lęku i cierpienia. Wielu specjalistów, organizacji pozarządowych i wolontariuszy angażuje się w poszukiwania odpowiednich form zapobiegania przemocy. Nie jest ...

Przemoc w rodzinie a możliwości pomagania

Dom rodzinny powinien być miejscem bezpiecznym. Miejscem gdzie możemy odpocząć po meczącym dniu, przeczytać książkę lub porozmawiać z kimś, kogo kochamy. Czasem jednak bywa inaczej. Zdarza się, że każdy powrót do domu wywołuje ogromną niechęć i lęk. Przemoc w rodzinie jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świta, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach ...

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

1. Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary próg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wierności jakie padały przed tym decydującym momentem, nie miały waloru nieodwołalności. Jedna i druga strona liczyła się z tym, że może zaistnieć taka trudność, może wyniknąć taka sytuacja, która doprowadzi da rozejścia się. Dopiero przysięga w sakramencie małżeństwa złożona przed ...

Przyczyny i hamowanie agresji. Przemoc i środki masowego przekazu.

PRZYCZYNY AGRESJI Skoro wiemy, że agresja jest niestety nieoderwalną częścią naszego życia, warto może zastanowić się teraz jakie są przyczyny agresji. Oto kilka z nich. Pierwsze z nich to przyczyny neurologiczne i chemiczne. W korze mózgowej znajduje się okolica zwana jądrem migdałowatym, która wiąże się z agresywnymi zachowaniami zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Gdy okolicę tę drażni się prądem elektrycznym, wówczas osobniki łagodne wpadają we ...

Przemoc

ofiara przemocz = osoba uwikłana w przemoc sprawca przemocy = osoba stosująca przemoc 90% ofiar przemocy to kobiety kolebka walki z przemocą w rodzinie – USA w Polsce mówimy o przemocy dopiero od około 12 lat Definicja: przemoc jest skupiskiem wszelkich konfliktów przemoc zjawisko wynikające z człowieka 1. jest intencjonalna 2. przyczynia się do naruszania dóbr i praw człowieka 3. uniemożliwia samoobronę 4. powoduje szkody: fizyczne, psychiczne, seksualne,

Przyczyny agresii i przemocy w szkole

Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej. Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole ? Dlaczego zdarzają się na terenie ...