Przemiana

Czytaj Dalej

Przemiany Owidiusza

Malarstwo dziewiętnastowieczne czerpało jeszcze inspirację z Przemian, jednak w wieku dwudziestym tradycja malowania motywów mitologicznych całkowicie zanikła.

Motyw przemiany w literaturze

Jego światopogląd ulega przemianie: teraz twierdzi, że trzeba uprawiać swój ogródek, tzn. Byron "Giaur" - Giaur to bohater aktywny, stale ulegający przemianom. Efektem kolejnej przemiany jest wstąpienie Giaura do zakonu.

Podstawowa przemiana materii

Podstawowa przemiana materii — PPM, zwana inaczej metabolizmem podstawowym (Basal Metabolic Rate — BMR), jest definiowana jako najniższy poziom przemian energetycznych, warunkujący dostarczenie energii niezbędnej do zachowania podstawowych funkcji życiowych w optymalnych warunkach bytowych.

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Był on człowiekiem otwartym na przemiany filozoficzne i światopoglądowe. Miał on jak gdyby wpisany w swój los możliwość przemiany, możliwość stania się kimś innym.

Przemiany stanu skupienia tworzyw sztucznych.

Przemiany tworzyw w procesach przetwórstwa zachodzą w skutek: a) zmiany fizyczne i zmiany stanu b) polimeryzacji c) ochładzania i krzepnięcia ( ze stanu ciekłego) d) odparowywanie (rozpuszczalnika) Dominujące znaczenie mają przemiany CC i CS w CS Zachodzą we wszystkich procesach, w których wychodzimy ze stanu ciekłego - odlewanie - nanoszenie powłok ochronnych - klejenie - kitowanie CS(CP lub CC )CS gdzie przemiany stanu zachodzą ...

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

Jak już mówiliśmy przemiany odwracalne stanowią jednak istotny przypadek graniczny, idealny, dla procesów rzeczywistych i ich znajomość pozwala na przybliżone przewidywanie przebiegu przemian rzeczywistych.

Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

W przemianie pokoleń u podstawczaków dominuje sporofit.

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Taki bohater to także wzór dla całego narodu, który, zgodnie z ideą mesjanizmu, jako naród wybrany, ma do spełnienia misję odkupienia świata, musi się więc do niej przygotować przez własną przemianę, doskonalenie się.

PRZEMIANA

Pojęcie reli­gijne, odnoszone do człowieka we wszy­stkich jego wymiarach, głównie jednak oz­naczające, że prawdziwe nawrócenie jest przemianą serca.

PRZEMIANA MATERII

Natomiast niekorzystnie na przemianę materii wpływa ->DYSTRES, który zakłóca funkcjonowanie systemu wydzielania wewnętrznego,powodując nadmiar lub niedobór w ustroju niezbędnych substancji. Używki,jak tytoń, alkohol oraz nadmierne zażywanie leków wydatnieutrudniają przemianę materii.

Przemiana materii w komórce

Gdy przemiany, które prowadzą do powiększania masy cytoplazmy, mają przewagę nad przemianami związanymi z wydalaniem jej składników, następuje wzrastanie komórki , w wypadku odwrotnego stosunku tych przemian masa komórki się zmniejsza.

Czym jest społeczeństwo i od czego zależą jego przemiany (nawiązanie np. do wojny, zabory „Solidarność”).

W II połowie XIX wieku nastąpiły niesamowite przemiany społeczne na ziemiach polskich. Przemiany gospodarcze oddziaływały na przekształcenie struktury społeczeństwa polskiego.

OGÓLNE TENDENCJE W PRZEMIANACH ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Ogólne zasady przemian można więc podsumować jako: (1) stopniowe usamodzielnianie się dziedziny i psychologów klinicznych; (2) poszerzanie zakresu zastosowań i przedmiotu psychologii klinicznej; (3) nowe zadania teoretyczne uzasadniają nową praktykę, a ta wpływa na ogólne przemiany dziedziny; (4) rozwój aspektu społecznego i rozwojowego w psychologii klinicznej; (5) coraz większa złożoność zadań badawczych i ...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Przemiany w życiu ludzi

Przemiany w życiu ludzi dokonały się wyraźnie pod koniec XIX wieku. Przemiany w życiu politycznym państw europejskich i USA u schyłku XIX wieku.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Równolegle z narastaniem świadomości narodowej dokonywały się skomplikowane procesy głębokich przemian świadomości i mentalności społecznej. Przemiany gospodarcze oddziaływały na przekształcenie struktury społeczeństwa polskiego.

Przemiany XIX i XX w.

Przemiany w rolnictwie spowodowały różnice w zamożności ludności wiejskiej a. Położenie robotników po przemianach w strukturze społecznej: a.

Podstawowe wyznaczniki kultury szlacheckiej w XVII - XVIII w. i jej przemiany

Przemianom stylu w sztuce świeckiej patronował dwór królewski. Przemiany kulturowe.

Przemiany w organizacji handlu

Przemiany w organizacji handlu Handel w XVI w. Nie nastąpiła żadna zasadnicza przemiana, odpowiadająca upowszechnieniu się folwarku pańszczyźnianego.

Druga rewolucja przemysłowa oraz jej wpływ na przemiany strukturalne gospodarki światowej

p zaczęła się kilkadziesiąt lat później i objęła przemiany techniczne, które na Zachodzie dokonywały się w dwóch fazach. Przemiany techniczne dokonywały się również w przemyśle spożywczym, drzewnym, papierniczym, szklarskim, materiałów budowlanych itp.

Przemiany społeczen w Rzymie (III-I w.p.n.e)- Kryzys i upadek republiki

PRZEMIANY SPOŁECZNE W RZYMIE (III-I w. Przemiany w strukturze społecznej Między III a I w.