Przekonania

Czytaj Dalej

Rola wybranych wzorców przekonan w procesie wypalnie zawodowego

Tutaj też można odróżnić przekonania ogólne o własnej kompetencji lub niekompetencji życiowej od przekonań o specyficznych kompetencjach lub ich braku w odniesieniu do określonych dziedzin działalności.

PRZEKONANIE

Pojęcie przekonania należy zarówno do psychologii, jak do metodologii nauk, po­nieważ uzasadnianie, które jest przedmio­tem metodologii, może być ujmowane ja­ko operacja prowadząca do przekonań, czyli do twierdzeń uznawanych w jakimś systemie.

Praca nad negatywnymi przekonaniami: zapis danych pozytywnych

Zadaniem klinicysty w pracy nad negatywnymi przekonaniami (dowolnego poziomu) jest nie tylko pomoc pacjentce w znalezieniu dowodów przeciwko przekonaniom dezadaptacyjnym, ale również w sformułowaniu i rozwinięciu bardziej adaptacyjnych, funkcjonalnych treści poznawczych.

Moja waga zwiększy sie w sposób niekontrolowany: jak pracować nad tym przekonaniem?

Pacjentki zazwyczaj nie mają bezpośredniego dowodu przemawiającego na korzyść przekonania i myślą o tym raczej w sposób wybiórczy i abstrakcyjny. A jednak utrzymywanie się przekonań pacjentki może dowodzić, że często doświadcza ona wysokiego poziomu lęku przed przejściem na zdrowszy wzorzec jedzenia.

Jak przekonać innych do rekreacji ?

Przed podjęciem próby przekonania kogoś do rekreacji, należy odpowiedzieć sobie co to właściwie jest rekreacja. I właśnie ten zły stan zdrowia powinien być punktem wyjściowym aby przekonania innych do uprawiania rekreacji.

Etyka przekonań a etyka odpowiedzialności w koncepcji M. Webera

Etyka przekonań ; oparta na emocjach, dobre intencje dają złe owoce, polityk nie beirdze odpowiedzialności za skutki swych działań pozostawiając je Bogu.

„BALLADYNA” - DEMITOLOGIZACJA ROMANTYCZNYCH PRZEKONAŃ

1. romantyczna miłość (w „Balladynie” nie ma jej, związku dusz, ideałów, wspólnych zainteresowań, uczucia aż do śmierci)

2. mit arkadyjskiej przyrody (wieś to nie tylko sielanka, bliskość przyrody i jej nakazów, niebezpieczeństwo)

3. ludzie nie są dobrzy, wrażliwi, szczerzy...

Zasada przekonania

W celu uniknięciu stosowania przymusu organy administracyjne wyjaśniają stronom jakimi przesłankami się kierowały w sprawie. Zasada przekonywania realizowana jest przez instytucję kpa, której przejawem jest np. uzasadnienie decyzji. Dokument taki ma ułatwić stronom zrozumienie przesłanek faktycznych i...

Przekonaj wybraną grupę społeczną do wykorzystania treści lektury Toksyczni Rodzice

Udaje, że nie widzi, przyzwala na takie postępowanie, sam zastraszony boi się pomóc, trwa w takim stanie przekonany, ze jest on jedynym słusznym i możliwym… Przecież ten drugi rodzic jest współwinny cierpieniu dziecka, poprzez swoje zaniedbanie, zaniechanie działania, przyzwolenie.