Przejęcie

Czytaj Dalej

Fuzje i przejęcia firm

Od dziesiątków lat fuzje i przejęcia stanowią stały element gospodarki światowej, wpływając na funkcjonowanie przedsiębiorstw i życie ludzi w wielu krajach. Szczególne nasilenie tych procesów można było obserwować przed kilku laty, na przełomie wieków. Należy oczekiwać, że fuzje i przejęcia nadal będą chętnie wybieraną przez przedsiębiorstwa strategią rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej, mimo że wiele spośród tych transakcji nie tylko nie przyniosło ...

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie uczestnicząc w rynku (fuzja) lub nabycie takiej liczby akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad całością, wynikiem czego wykupiona firma ...

Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

Instytucja przejęcia (przekazania) ścigania jest ściśle związana z zakresem jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach karnych. Unormowanie to ma na celu rozgraniczenie jurysdykcji w sprawach karnych na podstawie kryterium obywatelstwa sprawcy lub miejsca stałego zamieszkania. W sprawie o przestępstwa...

Likwidacja, przejęcie banku

 

Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, Komisja Nadzoru Bankowego może podjąć decyzję o:

 

1) przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego,

2) likwidacji banku,

3) wystąpieniu do Rady...

PRZEJĘCIE BANKU

Decyzję o przejęciu banku przez inny bank lub o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu...

Przejęcie

Następuje, kiedy jedna firma kupuje wszystkie lub dostatecznie dużo akcji innej firmy by przejąć kontrolę nad jej działaniem. Przejęcia mogą być czyste lub mieszane. Czyste przejęcia to zaoferowanie za wyemitowane akcje całej sumy w gotówce lub wymiana akcji jeden za jeden przy wykorzystaniu akcji...

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Przejęcie władzy przez Mussoliniego

Włochy wyszły z I wojny jako naród bardzo rozczarowany . Czuły się nie jako kraj zwycięski , ale raczej jako państwo przegrane , upokorzone , wykorzystane i pominięte przy ustaleniach traktatowych . Włochy nie otrzymały ani obszarów na wschodnim wybrzeżu Adriatyku , ani też części niemieckiego imperium...

Scharakteryzuj instytucję przejęcia i przekazania ścigania

Przejęcie ścigania - polega na złożeniu wniosków do właściwego organu państwa obcego o przekazanie do Polski ścigania karnego obywatela Polskiego, który w tym państwie popełnił przestępstwo. Z tym wnioskiem występuje minister Spraw Zagranicznych. Państwo obce nie będące zainteresowanym taką...

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Przejęcie mienia samorządowego

Ustawa z 10.05.1990 przewiduje nabycie mienia :

z mocy ustawy

decyzji wojewody

inne sposoby nabycia to: dzierżawienie gruntów samorządowych, najem mieszkań komunalnych, emitowanie obligacji i ich zbywanie, otrzymywanie darowizn, podatki, opłaty lokalne, subwencje, dotacje, działalność...

Przystąpienie do długu kredytowego i przejęcie długu kredytowego

Solidarne przystąpienie do długu kredytowego jest umowa nie nazwaną. Funkcjonuje jednak w obrocie prawnym, odgrywa też pewna rolę jako zabezpieczenie kredytu, zwłaszcza jeśli bank zażąda dodatkowych zabezpieczeń. Treścią tej umowy jest to, że inna osoba niż kredytobiorca w umowie z bankiem...