Przegląd Tygodniowy

Czytaj Dalej

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.

Przegląd metod jakościowych

Metody badań klasyfikowane są w różny sposób, ale w sposób najbardziej ogólny można je podzielić na badania jakościowe i ilościowe.

Metody ilościowe zaczęto stosować w naukach przyrodniczych – w analizie zjawisk fizycznych.

Współcześnie w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych korzysta...

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos

Naród – wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jego członków.

Naród musi oprzeć się nie na klasach i warstwach, ale na wspólnym terytorium, na ruchu pieniądza, towarów itd., na wspólnym obywatelstwie (naród w tym ujęciu...

Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Grzyby dzieli się na dwie gromady: grzybowce i porosty. Gromadę grzybowców dzielimy na dwie podgromady: śluzorośla i grzyby właściwe. Do grzybów właściwych należą:

Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze...

Przegląd mieczaków

Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne kształty osiągają ślimaki morskie. Ślimaki odgrywają...

Przegląd ssaków

Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych. Na początku stanowiły one małą grupę niewielkich zwierząt żyjącą w cieniu gadów. Współczesne ssaki dzielimy na: Stekowce, torbacze, łożyskowe. Stekowce zaliczamy do prassaków. Wykazują one wiele cech...

Przegląd wybranych grup pajęczaków

Na obszarze całej Polski występuje ponad 750 gatunków pająków.

Wśród pajęczaków wyróżniamy:

*Pająki odznaczają się zupełnym zatarciem segmentacji. Pierwsze odnóża gębowe zakończone są wielkimi kolcami jadowymi. Gruczoły przędne, wytwarzające pajęczynę, uchodzą na końcu odwłoka. Niektóre...

Przegląd zoologii

Jamochłony są najbardziej pierwotnymi tkankowcami . Żyją w wodach , prawie wyłącznie w morzach . Plan budowy jamochłonów można sprowadzić do worka , zbudowanego z dwu warstw tkanki nabłonkowej : zewnętrznej - ektodermy i wewnętrznej entodermy , sklejonych warstwą mezoglei . Wnętrze tego worka zajmuje...

Przegląd wojen - Wielka wojna północna (1700 - 1721)

Piotr I wszedł w sojusz z Saksonią, Danią i Brandenburgią. Chciał doprowadzić do rozbioru bałtyckich posiadłości szwedzkich. August II miał otrzymać Inflanty, Rosja uzyskała by tereny w Ingrii i Estonii. Król szwedzki okazał się groźnym przeciwnikiem. W 1700 w bitwie pod Narwą żołnierze Karola XII...

Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

Przeciwko Hiszpanii i Francji walczyły: Austria, xiestwa niemieckie, Anglia, Niderlandy. Początkowo sukcesy odnosiła Francja, po 1704r zaczęły się niepowodzenia. Wojnę skończył pokój w Utrechcie 1723 i Rastatt 1714. Francja nie zdobyła żadnych posiadłości hiszpańskich. Hiszpania straciła znaczne...

Przegląd wojen - Wojna o sukcesję austriacką

Gdy Maria Teresa w 1740 r wstąpiła na tron, sąsiedzi Austrii ułożyli plan likwidacji monarchii habsburskiej. Prusy miały dostać Śląsk dolny, Saksonia- Śląsk górny, cz Austrii dolnej i Moraw, Bawaria- Czechy, Austria górna i Tyrol. Francja chciała osadzić na tronie czeskim władcę Bawarii, by przerwać...

Przegląd wojen - Wojna siedmioletnia

W 1 dzień przed wybuchem wojny, sytuacja między Fr. a Ang. uległa zmianie. Przewaga Prus ułatwiła zbliżenie się dynastii Burbonów i Habsburgów. Traktat fr-austr zburzył dotychczasowy system przymierzy. Ostatecznie powstały 2 bloki sojusznicze: ang i prus oraz fr austr Rosji i Saksonii. Dyplomacja austr...

Podstawowa dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym - co do zasady - czterech miesięcy.

4-tygodniowy zarodek ludzki

W omawianym obecnie 4-tygodniowym zarodku wytworzyło się już wzdłuż jego boczno-grzbietowych powierzchni 20 par somitów.

5-tygodniowy zarodek

Długości prawie dwukrotnie większej od 4-tygodniowego, ma już głowę bardzo wyraźnie odgraniczoną I od tułowia.

6-tygodniowy zarodek

W ciągu szóstego tygodnia życia zarodka największe zmiany w jego wyglądzie powstają w głowie. Ddołki nosowe twarzy utworzyły głębokie szczeliny, które dzielą guzek czołowy na trzy części: część środkową, wyrostek czołowy środkowy, i na dwie symetryczne części boczne, wyrostki nosowe...

7-tygodniowy zarodek

7-tygodniowy zarodek charakteryzuje jeszcze boczne położenie oczu, zarysowują się już powieki, wyodrębniający się nos jest bardzo szeroki, jego nozdrza skierowane są ku przodowi i są chwilowo zarośnięte czopami nabłonkowymi.

8-tygodniowy zarodek

8-tygodniowy zarodek ma już kształty wyraźnie ludzkie,  uderzają tylko swoiste proporcje między częściami jego ciała, gdyż np.