Przegląd

Czytaj Dalej

Proces przegląd zarządzania

Cele procesu

Cele istnienia:

Okresowe badanie funkcjonowania Systemu Zarządzania, Wykrywanie usterek oraz niedociągnięć w Systemie Zarządzania, Kontrola i monitoring istniejącego Systemu Zarządzania.

Cele doskonalenia:

Skrócenie czasu realizacji zamówienia (od zamówienia do dostarczenia towaru)...

Przegląd zarządzania

Definicja

Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5.6 normy PN-EN ISO 9001:2008 przegląd zarządzania jest to przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo organizacji przegląd systemu zarządzania jakością. Jak precyzuje dalej norma ISO przegląd ten powinien być przeprowadzany w zaplanowanych odstępach czasu...

Zasady dokonywania przeglądów oraz naprawa średnich i bieżących.

Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy. Terminy przeglądów technicznych oraz ich zakres określa dla każdej maszyny lub urządzenia dokumentacja techniczno-ruchowa. Dla obrabiarek skrawających do metali, dla których obowiązuje cykl dziewięcionaprawczy, przewiduje się po każdych 1333 godzinach pracy obrabiarki przegląd lub naprawę. Zakres prac wykonywanych w czasie ...

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

PRZEGLĄD POLSKI, miesięcznik polit.-lit.

PRZEGLĄD POLSKI, miesięcznik polit.-lit., wyd. w Krakowie 1866-1914; zał. przez S. Koźmiana, J. Szujskiego, S. Tarnowskiego i L. Wodzickiego, którzy 1869 opublikowali na jego łamach głośny pamflet polit. —» Teka Stańczyka. Pismo starannie red., było wydawane sumptem Tarnowskiego, którego dominujący...

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy, dwutygodniowy popularny kryt. przegląd nowości wydawniczych, gł. z dziedziny literatury i humanistyki, wyd. od 1949 w Warszawie; początkowo kontynuacja tradycji przedwojennej —> „Nowej Książki", miał formę bibliogr. biuletynu nowości. Kolejni red.: W...

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst.

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst., wyd. w Warszawie od czerwca 1920 do czerwca 1921 pod red. W. Berenta, przy udziale W. Kościelskiego (wydawca), L. Staffa i S. Żeromskiego. Pismo o charakterze akademickim, reprezentowało tendencje klasycyzujące, skupiało wokół siebie wybitnych...

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1866-1905. Założycielem, wydawcą i redaktorem był A. Wiślicki, 1877-78 zastępował go A. Świętochowski. Pismo, odgrywające dużą rolę w l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w...

PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik

PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wyd. w Warszawie 1921-25 nakładem Instytutu Wydawn. „Biblioteka Pol." W. Kościelskiego; kontynuacja —> „Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki." Początkowo red. był W. Borowy, odt. 4 (1922) zS. Kołaczkowskim, który sam wydał 3 nry...

„PRZEGLĄD HODOWLANY"

„PRZEGLĄD HODOWLANY" — miesięcznikprzeznaczony dla inżynierów i techników zatrudnionychw produkcji zwierzęcej, dla kierownikówgospodarstw uspołecznionych, nauczycielipracujących w dziedzinie oświaty rolniczej orazdla młodzieży studiującej w średnich i wyższychszkołach rolniczych; służy hodowcom radą...

PANORAMA LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ, przegląd lit.

PANORAMA LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ, przegląd lit., wyd. (i red.) nieregularnie w Warszawie 1836-38 (oddział 1-6) przez A. Szabrańskiego. Pismo ambitne w zamierzeniach (historia literatur obcych, teoria sztuki i estetyka, historia jako pomoc w malowaniu tła dzieł lit. i in.), nie zdołało im...

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk., wyd. w Warszawie od 1957, początkowo jako mies., od 1958 dwumies., od 1974 ponownie mies.; red. przez J.Z. Jakubowskiego, od 1977 przez J. Rohozińskiego.

Powołane do życia jako organ warszawskiego środowiska naukowego (obecnie wydziałów humanist. UW), pismo...

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik, wyd. w Warszawie 1909-14 przez J. Krobickiego pod red. P. Ambroziewicza. Pismo nie miało wyraźnego oblicza, przeważały w nim materiały sprawozdawczo-recenzyjne. Do współpracowników należeli: E. Czekalski, F.H. Lewestam, M. Nałęcz-Dobrowolski, Z...

PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ.

PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ., wyd. w Warszawie 1952-63, początkowo pod red. J. Andrzejewskiego, od 1955 G. Gottesmana. Utworzony jako organ Rady Artyst. Kultury i Sztuki (w końcu roku przemianowanej na Radę Kultury i Sztuki), stawiał sobie za cel ożywienie ideowe środowisk, kult...

PRZEGLĄD LITERACKI I ARTYSTYCZNY, dwutygodnik

PRZEGLĄD LITERACKI I ARTYSTYCZNY, dwutygodnik, wyd. w Krakowie 1882-86 pod red. K. Bartoszewicza nakładem jego księgarni. Wg podtytułu, pismo „poświęcone literaturze, sztuce i sprawom społ.", niezależne politycznie, prezentowało tendencję liberalno-demokratyczną (było nieoficjalnym organem krak...

PRZEGLĄD NAUKOWY, Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony

PRZEGLĄD NAUKOWY, Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony (od 1846 zmien. podtyt.), czasopismo nauk.-lit., wyd. nieregularnie (kilka razy na miesiąc) w Warszawie 1 I 1842-10 VII 1848 przez H. Skimborowicza, red. przez tegoż i (do VIII 1843) E. Dembowskiego (też finansował). Zamieszki czało rozprawy z...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe (do VII 1850 Pismo miesięczne), czasopismo polit.-kult., wyd. w Poznaniu 1845-65 przez Jana Koźmiana, red. przez tegoż, od 1857 przez brata jego, Stanisława Egberta. Reprezentowało kierunek konserwatywno-klerykalny w wersji tak dogmatycznej, że nawet bliski...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit.

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Poznaniu 1894-96 pod red. W. Rabskiego. Organ grupy postępowej inteligencji, która występowała p.n. „Młoda Polska". P.P. przeciwstawiał się polityce germanizacyjnej władz prus., ugodowości sfer ziemiańskich i klerykalizmowi; szerzył...

PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit.

PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit., wyd. w Warszawie 1906-07 jako kontynuacja —> „Głosu"; pismo prowadzili J.W. Dawid z żoną, Jadwigą. Oblicze ideol. P.S. było radykalne, zbliżone do SDKPiL. Do współpracowników należeli: S. Brzozowski, L. Belmont, J. Korczak, B. Hertz, Z...

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości, miesięcznik wzorowany na współcz. franc. ,,revues", wyd. (od 1841 nieregularnie) w Warszawie 1840-42 (razem 24 poszyty) przez J. Budziłowicza, red. przez tegoż i (do 1841) H. Skimborowicza. Poświęcał uwagę językoznawstwu, historii...